C: En ny energiöverenskommelse behövs

Ska vi klara klimatkrisen och öka elproduktionen måste fokus ligga på lösningar. Centerpartiet vill se en ny energiuppgörelse över partigränserna – som minskar utsläppen, bygger ut det förnybara och stärker hela elsystemet.

– Klimatet förtjänar att vi agerar och Sveriges elkonsumenter förtjänar en sakligare energidebatt – utan polarisering och populism i politiken, säger partiledare Annie Lööf.

Vintern har inneburit kraftiga prisökningar på el och många svenska hushåll har drabbats hårt ekonomiskt. Nu behövs snabba åtgärder för att människor och företag ska kunna kompenseras för de höga elkostnaderna. Men vi behöver också långsiktiga spelregler. Centerpartiet vill därför även se en ny energiöverenskommelse över partigränserna, med ett långsiktigt fokus för att öka elproduktionen.

– Prognoser pekar på en fördubblad elanvändning till 2045, inte minst med tanke på behoven som klimatomställningen innebär. Energipolitiken måste kunna klara den långsiktigheten och då är samarbete och politiska kompromisser en förutsättning, säger Rickard Nordin, klimat- och energipolitisk talesperson.

Centerpartiet vill se en ny energiuppgörelse mellan riksdagens partier, med skarpa åtgärder för ett robust elsystem för framtiden, utan utsläpp av växthusgaser och med en kraftigt utbyggd förnybar energi.

– Vi är redo att föra konstruktiva samtal över partigränserna. En ny energiöverenskommelse skulle ge oss möjligheten att skapa rätt förutsättningar för svensk industri och svenska företag, samtidigt som vi kan uppfylla våra uppsatta klimatmål i Sverige, säger Annie Lööf.

– Eldebatten kretsar alltför mycket kring enskilda kraftslag, och ställer kärnkraft och vindkraft mot varandra. Det som istället behövs är riktiga reformer för en stabil elförsörjning på sikt. Det är avgörande för våra företag, för hushållen och det är dessutom alltmer viktigt ur ett säkerhetspolitiskt perspektiv, säger Rickard Nordin.

Centerpartiet vill se följande reformer:

Rusta för en större efterfrågan på el

Vårt energisystem måste stå rustat för ett större elbehov i framtiden, med utgångspunkt i Sveriges energipolitiska mål. Vi vill att det tas fram ett konkret planeringsmål för att elsystemet år 2040 ska kunna inrymma minst 300 TWh utan kapacitetsproblem.

Effektivisera tillståndsprocesserna

Dagens tillståndsprocesser blir alltför ofta en flaskhals för ny elproduktion. Tillståndsprocesserna behöver kraftigt kortas, bli mer rättssäkra och förutsägbara för att möta den ökade efterfrågan på el.

Öka den lokala acceptansen för elproduktion

Tyvärr finns ett återkommande motstånd mot ny lokal kraftproduktion, som till exempel nya vindkraftverk. Vi vill därför regionalisera fastighetsskatten för elproduktionsanläggningar, tillsammans med nya former för ersättning som inte bara når markägaren utan också det kringliggande samhället.

Öka den lokala kraftproduktionen

Kraftvärme är ett av de enklaste sätten att snabbt öka den lokala kraftproduktionen. Vi vill att en biokraftkommission tillsätts, för att skala upp kraftvärmeproduktionen. Dessutom behöver vi se till att Sveriges effektreserv är förnybar.

Utbyggnaden av havsbaserad vindkraft måste påskyndas

Havsbaserad vindkraft har möjlighet att kraftigt stärka Sveriges elförsörjning, inte minst i områden som södra Sverige där det finns stora elbehov. Investerarna står i kö, men regeringen har släpat fötterna efter sig. En utbyggnad skulle kunna fördubbla elproduktionen många gånger om – då krävs en starkare politisk ambition.

Elnäten behöver stärkt överföringsförmåga

Överföringsförmågan i våra elnät är inte tillräcklig, vilket innebär att elen inte når dit den behövs idag. För att lösa problemet behövs tydligare politiska direktiv så att vi kan bygga ut näten snabbare, och innan en bristsituation uppstår. Vi behöver också öka användningen av flexibilitetstjänster så att det finns plats för tillväxt.

Lägre skatter på el för konsumenter, på lång sikt

Idag är skatten på el en alltför stor del av elpriset – så även om man investerat i att minska sin elkonsumtion får man höjt elpris. Centerpartiet vill på sikt därför sänka skatten på el för slutkonsumenten, och man ska också enklare kunna styra priset på sin faktura genom att öka den så kallade användarflexibiliteten. Dessutom måste det bli mer lönsamt att exempelvis ladda sin elbil på natten, därför vill vi att kunders elförbrukning mäts och debiteras timvis.

Det behövs mer energieffektiviseringar

Att använda energin mer effektivt är ett av de snabbaste sätten att minska elkostnaden och helt nödvändigt för att möta efterfrågan på elenergi. Då behöver reformer, bland annat genom att göra det enklare och mer lönsamt för både hushåll och företag att investera i åtgärder som bidrar till effektivare energianvändning.