Ökad frihet på landsbygden med förändrat strandskydd

Nu är det klart hur strandskyddet ska förändras, efter att Centerpartiet drivit igenom frågan. Förslaget innebär större frihet och möjligheter för landets gles- och landsbygdskommuner.

– Äntligen kommer hela Sverige få bättre möjlighet att utvecklas. Det här är en viktig frihetsreform och den största förändringen av strandskyddet sedan det infördes, säger Kristina Yngwe, ordförande i miljö- och jordbruksutskottet.

Under alldeles för lång tid har Sveriges lands- och glesbygdsorter inte kunna utvecklas till sin fulla potential, på grund av ett krångligt och orättvist strandskydd. Nu ska det förändras i grunden.

Centerpartiet har tillsammans med regeringen förhandlat fram ny lagstiftning för att det ska bli lättare att bygga strandnära i lands- och glesbygder och små tätorter, efter en överenskommelse inom ramen för Januariavtalet. Samtidigt skärps skyddet i områden som redan har ett väldigt högt tryck på bebyggelse. Det lokala inflytandet ska också öka.

– Sveriges landsbygdskommuner har länge hållits tillbaka av ett orättvist utformat strandskydd. Ofta har det varit okej att bygga vid vatten i storstäderna, men otänkbart när människor på landsbygden vill bygga nytt i närheten av en sjö. Därför är den här reformen efterlängtad och viktig, säger Kristina Yngwe.

Enligt en överenskommelse med Centerpartiet lägger regeringen nu fram ett förslag för att skapa bättre förutsättningar för såväl boende på landsbygden som för småföretagare runtom i landet. Det är inte minst viktigt för besöksnäringen och de gröna näringarna. Att de lokala förutsättningarna ska tas mer hänsyn till är en viktig del av reformen. Samtidigt fortsätter vi skydda väldigt tätbebyggda områden.

En utredning ska också titta särskilt på hur lantbruket och de areella näringarna ska få bättre villkor gällande strandskyddets utformning, vilken presenteras i slutet av 2023.

– Det här är något Centerpartiet drivit på för länge. Det skapar reella och nya möjligheter för att hela Sverige ska kunna utvecklas, särskilt genom de strandnära utvecklingsområdena och reformen vid småvatten, säger Kristina Yngwe.

Det här innebär det förändrade strandskyddet:

  • Strandskyddet förändras i grunden och blir mer rättvist. Det blir mycket enklare att bygga strandnära i gles- och landsbygd och i små tätorter.
  • I strandnära utvecklingsområden som kommunerna väljer ut kommer det också bli tillåtet att bygga.
  • Det lokala inflytandet ska öka, för att man bättre ska kunna ta hänsyn till att olika delar av landet har olika förutsättningar.
  • Det blir lättare att få dispens eller att upphäva det återstående strandskyddet vid små insjöar och smala vattendrag, under förutsättning att det finns en zon för fri passage.
  • Strandskyddet förstärks i vissa områden där bebyggelsetrycket redan är högt.
  • En utredning ska också titta särskilt på hur lantbruket och de areella näringarna ska få bättre villkor gällande strandskyddets utformning, vilken presenteras i slutet av 2023.