Svensk matproduktion är avgörande för totalförsvaret

Kriget i Ukraina har gjort det tydligt att Sverige behöver en höjd livsmedelsberedskap och bli mindre beroende av importerad mat. Nu lägger Centerpartiet fram ett stort reformpaket med flera förslag.

– Om vi ska ha svensk mat i butikshyllorna även i ett annat säkerhetspolitiskt läge, då spelar den svenska landsbygden och vårt jordbruk en helt avgörande roll, säger partiledare Annie Lööf.

Sverige och resten av Europa påverkas på flera sätt av Putins krigföring i Ukraina. Att vi måste stärka vårt totalförsvar och höja beredskapen är det ingen fråga om. Där är livsmedelsstrategin och målet att öka vår matproduktion oerhört viktig, och nu behöver den ses över i händelse av höjd beredskap och krig.

Centerpartiet föreslår flera reformer för att öka motståndskraften genom att stärka landets livsmedelsberedskap, i händelse av ett förändrat säkerhetspolitiskt läge.

– Motståndskraft och hållbarhet går helt hand i hand. Idag har vår svenska livsmedelsförsörjning tyvärr flera sårbarheter – men potentialen är stor, och därför lägger vi fram skarpa reformer för att vi ska bli mindre beroende av importerad mat och varor, säger Annie Lööf.

Sverige är i dagsläget självförsörjande på vissa basvaror, som till exempel spannmål, men vi är på det hela beroende av import av både mat och insatsvaror.

– Sanningen är att hyllorna i våra svenska butiker skulle gapa tomma efter bara några dagar vid en större handelsblockad eller störda importvägar om vi inte gör något åt det, säger Daniel Bäckström, försvarspolitisk talesperson.

Utgångspunkten för Centerpartiets rapport är olika utredningar som gjorts genom åren, men hittills inte lett till att lösa bristerna inom svensk livsmedelsberedskap. Ingen myndighet har heller idag det övergripande ansvaret för helheten när det gäller just livsmedelsberedskap.

– Motståndskraften måste byggas redan nu. Hela kedjan från produktion till konsument måste ses över – det behövs bättre logistikflöden, långsiktig finansiering, stärkt konkurrenskraft så att produktionen av mat kan öka, tillsammans mer satsningar på personal och teknik, säger Daniel Bäckström.

Några av Centerpartiets förslag för att rädda svensk matproduktion

Beroendet av rysk olja och gas måste minska

 • Gas- och oljeimporten från Ryssland måste klippas, samtidigt som vi behöver behålla den viktiga reduktionsplikten och sänka skatten på biodrivmedlel.
 • Svenska biodrivmedelsproducenter måste ges bättre villkor för att kunna öka sin produktion. För detta krävs en höjning av Industriklivet med 600 miljoner kronor per år under 2023–2026.
 • Vi vill samtidigt snabbutreda ett system där staten kan ersätta en svensk biodrivmedelsproducent skillnaden mellan det pris som krävs och marknadspriset, för att öka konkurrenskraften.

Återvinning av fosfor och kväve måste öka för att minska ryskt gödsel

 • Jordbruket i Europa är idag beroende av gödsel från Ryssland och gödsel som är producerat på rysk naturgas. Vi måste göra oss av med det beroendet. Bland annat bör Sverige öka användningen av fosfor och kväve, som idag finns i det svenska avloppssystemet och kan återvinnas i stor skala för att tillverka gödsel.
 • Sveriges reningsverk kan i mycket högre utsträckning utnyttjas för återvinning av ämnena. Då krävs kraftfulla etappmål till år 2030 om att återföringen av fosfor och kväve från avloppssystemen till livsmedelsproduktionen ska ligga på 70 procent för fosfor och 20 procent för kväve.

Stärk gårdars elförsörjning och öka den lokala elproduktionen

 • Beredskapen för Sveriges gårdar måste öka, bland annat genom bättre kunskap om säkerhet och vad som kan göras på den egna gården vid ett större elavbrott.
 • Allt fler jordbruk har investerat i gårdsnära vind- och solkraft, för att gården ska kunna få el även under strömavbrott. Nu måste möjligheterna för energilagring öka, så att vind- och solkraft kan bidra till framtida reservkraftaggregat.
 • Vi måste helt slopa skatten på el från solceller, samt underlätta för samhällsviktiga producenter av livsmedel att köpa in och installera komponenter som krävs för lokal elproduktion.

Säkra tillgången till arbetskraft och kritiska insatsvaror under höjd beredskap och krig

 • Vi måste utveckla arbetet med frivilliga försvarsorganisationer, som till exempel Blå stjärnan, för att kunna bemanna svenskt jordbruk i händelse av höjd beredskap.
 • Vi måste också ta hänsyn till jordbrukets behov av arbetskraft under höjd beredskap om civilplikten återaktiveras.
 • Det behövs ordentliga lager av viktiga insatsvaror till jordbruket, både på den enskilda gården och nationellt där näringslivet har en viktig roll.