Klimatet kräver grönare städer

Centerpartiet vill se nya satsningar på grönare städer – för fler parker, ökad biologisk mångfald, hållbart resande och mer grön el.

– Det är i städerna många av klimatkrisens effekter kommer att kännas mest. För att vända utvecklingen behövs fler grönområden, mer grön el och nya satsningar på cykling och annat klimatvänligt resande, säger partiledare Annie Lööf.

För att klara klimatkrisen måste vi göra mycket mer, såväl nationellt som lokalt. Då måste våra städer bli grönare. Därför vill Centerpartiet att lokala beslut över klimatsatsningar ska öka, så att kommunerna kan bestämma mer. Till exempel bör kommunen återigen kunna bestämma om att ge klimatsmarta bilar lägre parkeringsavgifter. För de kommuner som har trängselskatt bör man också kunna välja lokalt om exempelvis elbilar ska betala lägre avgifter eller slippa dem helt.

– Det är våra lokala politiker som bäst vet vad som fungerar i sina städer, det är de som ska driva igenom sina visioner för ett grönare Sverige. Men då måste vi nationella politiker se till att röja undan de hinder som idag gör det svårt för kommunerna att förändra på riktigt, säger Annie Lööf.

Samtidigt måste flera av de nationella riktlinjerna bli skarpare. Det behövs nya mål för att offentliga byggnader bättre ska utnyttja sina tak till solceller, planteringar eller gröna terasser, samt om att ge biologisk mångfald ett större fokus i plan- och bygglagen. Vi måste också skapa förutsättningar för att fler hus ska kunna byggas i trä.

– Vi kan åstadkomma oerhört mycket när den politiska viljan finns. Med solenergi på städernas tak, med fler parker och grönytor i stadsmiljön, och med skarpa satsningar på hur vi kan resa grönare, oavsett om det är kollektivt, med cykeln eller elbil, säger Annie Lööf.

Centerpartiet vill se att cykling prioriteras i infrastrukturplaneringen, som eget trafikslag. Och att alla nya vägar ska byggas med en tydlig planering för cykel, med ett sammanhängande cykelvägsnät i våra största städer.

– Sveriges städer måste bli grönare. Inte bara genom ett starkare centerparti så att vi får mer grön politik, utan också genom handling. För städernas, klimatets och människors bästa, säger Annie Lööf.

Några av Centerpartiets förslag för grönare städer:

Varje invånare ska ha närhet till grönska

Det behövs nationella mål för hur nära varje medborgare ska ha till grönområden, som landets kommuner sedan får anpassa till lokala förhållanden. Vi vill se 3-30-300-regeln som norm för att alla boende i städer ska ha nära till träd och grönområden. Det innebär att alla ska kunna se minst tre träd från sitt hem, sin skola och sin arbetsplats, stadskvarter ska täckas av minst 30 procent träd, och invånarna i städerna ska ha som längst 300 meter till ett grönområde.

Den lokala klimatmakten måste stärkas – återinför rätten till miljöbilsparkeringar

Kommunerna måste få mer att säga till om i klimatfrågan, till exempel genom att själva kunna bestämma om att sätta olika parkeringsavgifter på olika typer av fordon. På så sätt kan klimatvänliga bilar ges bättre förutsättningar i staden. Vi vill också se över parkeringsnormerna, så att människor och företag själva får besluta om behovet av parkeringsplatser och sätta priserna utifrån efterfrågan. Kravet på ett visst antal parkeringsplatser i anslutnig till bostadsbyggen kan också med fördel ersättas med krav på klimatsmarta transportlösningar. Vid nybyggen bör det dessutom finnas krav på att en viss andel laddplatser tillhandahålls.

Offentliga byggnader ska ha fler solceller och gröna tak

Städernas tak bör oftare kläs med solceller, planteringar eller gröna takterrasser. För det behövs nationella mål och vägledningar för hur Sveriges städer bättre ska utnyttja sina takytor. Alla nya offentliga byggnader bör planeras för att bättre kunna bidra till stadens lokala elproduktion, dagvattenhantering och ekosystemtjänster.

Låt städerna själva bestämma om trängselskatten för elbilar

Trängselskatterna måste reformeras. Idag betalar en utsläppsfri elbil lika stor avgift som personer som kör fossildrivna bilar. Det vill Centerpartiet ändra på för att skapa bättre villkor för nollutsläppsfordon i staden. Men det är ett beslut som ska fattas lokalt, därför vill vi att det göra till en kommunal eller regional fråga.

Bättre förutsättningar för cykling

Centerpartiet vill se att cykling prioriteras i infrastrukturplaneringen, som eget trafikslag. Alla nya vägar ska byggas med en tydlig planering för cykel. Vi måste också snabba på arbetet för att skapa ett sammanhängande cykelvägnät i våra största städer och cykelanpassa motorvägar.

Se över plan- och bygglagen för mer biologisk mångfald i staden

För att stärka arbetet för en ökad biologisk mångfald i stadsmiljön måste plan- och bygglagen (PBL) ses över. Vi vill också se över detaljplaneinstrumentet för att ta hänsyn till möjligheten att bygga tätare, högre och i trä. För att accelerera detta arbete vill Centerpartiet ge Boverket ett sådant uppdrag.