Efter valet behövs en reformagenda från mitten

Nästa mandatperiod behöver Sverige ett antal reformer, oavsett valresultat. Centerpartiet välkomnar en politik som präglas av mer samarbete och kompromissvilja – från mitten.

– Sverige förtjänar politiker som samarbetar mer och polariserar mindre. Då behövs mer politik förankrad i mitten, säger Annie Lööf.

Vi lever i ett av världens mest välmående, klimatsmarta och jämställda länder. Samtidigt har vi stora samhällsutmaningar. Rysslands krig mot Ukraina har skakat hela Europa, även oss. Klimatkrisens konsekvenser blir allt allvarligare. Gängkriminaliteten, mäns våld mot kvinnor och hedersförtrycket måste bekämpas. Skolan måste bli bättre och vårdplatserna fler. Dessutom stiger nu oron kring människors hushållsekonomi.

– Oavsett valresultatet i september hoppas jag att alla ansvarstagande partier orkar samla sig. Nödvändiga reformer och långsiktiga lösningar behövs. Vi kan inte låta fler år gå där avgörande frågor kring klimat, försvar, skolan och ekonomin avgörs med en rösts övervikt, säger Annie Lööf.

Trots ideologiska skillnader enas de flesta partierna om att Sverige ska vara ett modernt, jämställt, klimatvänligt och välmående land. Där alla kan känna frihet. Men politiken är för låst. De största partierna har satt sig i en situation där de hela tiden anpassar sig till partier som söker splittring – Socialdemokraterna måste blidka Vänsterpartiet, och Moderaterna måste hålla Sverigedemokraterna nöjda.

Centerpartiet kommer att driva en reformagenda från mitten inför nästa mandatperiod.

– Vi vet att samarbete i mitten är möjligt, vi vet att det är bra för Sverige. Under 1990-talets ekonomiska kris skapades ett helt nytt finanspolitiskt ramverk. Pensionsgruppen och energiöverenskommelsen är andra exempel – och inte minst den stora uppslutningen kring vår Nato-ansökan vi sett i år, säger Annie Lööf.

Med en utmanande ekonomisk utveckling och en orolig omvärld behöver fler se bortom den egna partinyttan och arbeta för fler överenskommelser. För Sveriges bästa.

Sveriges försvarsförmåga och motståndskraft måste stärkas

 • Högst upp på agendan för nästa regering måste vara att i brett samförstånd ta Sverige in i Nato.
 • Vi måste stärka hela Sveriges försvarsförmåga, genom att höja försvarsanslagen till två procent.
 • Vi ska ha ett starkt, sammanhållet och folkförankrat totalförsvar i hela landet.

Minska utsläppen och fasa ut det fossila i snabbare takt

 • Klimatet kräver en fördubblad elproduktion och en ny energiöverenskommelse. Vi måste sluta att ställa energislag mot varandra – det krävs mer av alla klimatsmarta energikällor och då behöver branschen rätt villkor.
 • Mer inblandning av biobränslen i bensin och diesel behövs, tillsammans med elektrifiering, energilagring och utbyggda elnät. Industrin och transportsektorn ska lättare kunna ställa om.
 • Vi måste satsa mer på energiforskning för alla energislag, och öka investeringen i utveckling av förnybar energi och biodrivmedel.

Brottsligheten måste bekämpas med både förebyggande åtgärder och hårda tag

 • Vi måste få på plats de resurser som behövs för att bekämpa brottsligheten. Fler ska utbilda sig till poliser och vi behöver en långsiktig finansiering för polismyndigheten och övriga rättsvårdande myndigheter.
 • Såväl brotts- som rättegångsbalken behöver ses över brett, för att se till att straffskalorna är proportionerliga, rättssäkra och värnar allas likhet inför lagen.
 • Möjligheten för socialtjänst att ingripa med vissa åtgärder tidigare måste utökas, innan ett omhändertagande måste ske.

Skolan behöver mindre politisk debatt och fler överenskommelser

 • Vi måste sänka det höga politiska tonläget när det gäller driftsformer, skolval och vinster. Det finns många möjligheter till breda överenskommelser mellan partierna, och vi kan tillsammans utveckla och förbättra friskolereformen.
 • Skolvalet måste uppdateras. Alla elever bör välja skola aktivt genom ett samordnat skolval – där köernas betydelse för urval till friskolor begränsas. Det behövs också mer öppenhet gällande relevant statistik och information.
 • Kraven på skolors kvalitet måste höjas. Vi måste skärpa tillsynen, införa krav för vinstutdelning och ta itu med betygsinflationen.
 • Det behövs en tydligare skolpeng och ett ersättningssystem som tar bättre hänsyn till skolors olika förutsättningar.

Kvinnors trygghet och rättigheter måste säkras

 • Än idag tjänar och äger kvinnor mindre än män, och det finns stora skillnader i hur män och kvinnor bemöts i vården. Arbetet för ökad jämställdhet måste fortsätta framåt.
 • Varje år mördas kvinnor av män i sin närhet. Hundratusentals pojkar och flickor lever i dag under hedersnormer. Nu måste vi måste höja straffen för sexual- och hedersbrott, och satsa mer på det förebyggande arbetet. Kvinno- och tjejjourer behöver också en långsiktig och trygg finansiering.
 • Aborträtten behöver skyddas i grundlagen.

Ordning och reda i statsfinanserna med en stark arbetslinje

 • Sverige behöver ordning och reda i statsfinanserna. Tyvärr har grunderna för våra starka offentliga finanser utmanats genom otaliga extra ändringsbudgetar och ofinansierade utskottsinitiativ. Därför behövs reformer för budgetramverket, för att stärka Sveriges ekonomi framåt.
 • Vi måste värna de institutioner som försvarar vår ekonomiska stabilitet, som till exempel pensionsgruppen.
 • Både inom alliansregeringen och januariavtalet har Centerpartiet visat att det går att kombinera sänkta skatter för människor och företag med ökade resurser till välfärden. Det kommer vi fortsätta göra. Vi måste hålla fast vid arbetslinjen och ett gott företagsklimat för att hela Sverige ska växa och må bra.

Ladda ner och läs mer om Centerpartiets reformagenda , 257.5 kB.