Sänk utsläppen – storsatsa på grön el

Klimatet kräver mer utsläppsfri el. Nu presenterar Centerpartiet en ambitiös handlingsplan för hur Sveriges gröna elproduktion ska öka kraftigt kommande mandatperiod.

– Varje dag utan handling är en förlorad dag i klimatkampen. Nu behövs mer utsläppsfri el och då måste politiken leverera under nästa mandatperiod, säger partiledare Annie Lööf.

Utsläppen måste minska i mycket snabbare takt – klimatkrisen är vår ödesfråga och måste mötas med handling. En grundläggande del i klimatarbetet är att vi lyckas producera mer utsläppsfri el och öka takten i elektrifieringen. Det gäller framför allt för industrin, företagen och transportsektorn, men också för alla svenska hushåll som vill välja klimatsmarta lösningar.

– Det fossila måste fasas ut mycket snabbare, inte minst Putins blodbesudlade olja och gas. Därför är det tydligt för Centerpartiet att den utsläppsfria elproduktionen måste bli ett av de mest prioriterade områdena för Sveriges nästa regering, säger Annie Lööf.

Centerpartiet presenterar nu en omfattande handlingsplan för hur vi får fram mer ny utsläppsfri el, en ökning som motsvarar förbrukningen hos tio miljoner villor per år. Handlingsplanen innehåller ett ambitiöst mål för Sveriges elproduktion nästa mandatperiod tillsammans med över 35 reformförslag. Tidigare under våren presenterade Centerpartiet en färdplan för att fördubbla Sveriges elproduktion till 2030, vilket nu byggs vidare på med fler konkreta förslag för nästa mandatperiod.

– Sverige måste öka elproduktionen inom alla utsläppsfria energislag, från vindkraft, solel och biokraft till vattenkraft och kärnkraft. Kapaciteten i elsystemet måste bli bättre och vi måste dessutom se till att lokalsamhället har rätt förutsättningar för att genomföra den gröna omställningen, säger Annie Lööf.

Några av Centerpartiets förslag i handlingsplanen:

  • Det behövs ett nationellt mål om en ökad elproduktion om minst 50 terawattimmar under nästa mandatperiod, vilket skulle motsvara en ökning om 30 procent jämfört med i dag eller förbrukningen hos 10 miljoner villor under ett år.
  • Nästa regering bör tillsätta en kriskommission som samlar myndigheter, kommuner och andra aktörer från bland annat näringslivet. De ska få ett halvår på sig att göra en översyn av alla hinder för ökad elproduktion och ta fram konkreta förslag på åtgärder för nå målen om minst 50 TWh extra till 2026 och minst 165 TWh extra till 2030. Kriskommissionen ska också arbeta med att korta tillståndsprocesserna kraftigt.
  • För att snabba på omställningen behövs ett nytt tidsmål på tillstånd för byggandet av vindkraft till havs och på land. Det ska få ta max två år från att ansökan kommer in till det första spadtaget.
  • Sverige bör införa ett nytt ersättningssystem för vindkraften, likt det som finns i Finland – som är fem gånger högre än det svenska. Det skulle innebära att närboende, inte bara markägare, får ersättning när de påverkas av anläggningar för kraftproduktion eller nätutbyggnad.