Vårdens medarbetare ska ha bättre arbetsvillkor

En trygg och nära vård börjar med bra villkor för vårdpersonalen. Genom 50 reformer vill Centerpartiet förbättra arbetsvillkoren och se till att utbilda ny vårdpersonal.

– Våra undersköterskor, sjuksköterskor, läkare och andra medarbetare gör ett ovärderligt jobb idag. Men de behöver bättre villkor och de behöver bli fler, säger Anders W Jonsson, sjukvårdspolitisk talesperson.

Sverige har en vård i världsklass och en vård- och omsorgspersonal som utför ett ovärderligt jobb. Det har inte minst varit tydligt under pandemin. Men de senaste åren har arbetssituationen blivit alltmer ansträngd, samtidigt som vi vet att behovet av välutbildad vård- och omsorgspersonal kommer att bli allt viktigare.

Centerpartiet vill förbättra arbetsvillkoren inom vård och omsorg, och se till att vi blir bättre på att locka och behålla personal.

– Vi måste ta situationen för vårdens och omsorgens medarbetare på stort allvar. Många väljer tyvärr att sluta i förtid, ofta på grund av en stressig arbetssituation och för få kollegor. Politiken måste göra mer för att se till att fler vill välja vårdyrket, säger Anders W Jonsson.

Arbetsmiljöproblemet blir samtidigt också ett jämställdhetsproblem. Fyra av fem sysselsatta inom vårdsektorn är kvinnor, och kvinnor har dessutom tre gånger högre risk för långvarig sjukfrånvaro på grund av svår stress än män inom samma yrke.

– Centerpartiet står på vårdpersonalens sida och är redo att ta tag i problemen. Därför har vi presenterat 50 förslag för hur vi kan skapa bättre arbetsvillkor i svensk sjukvård och äldreomsorg, i hela landet, säger Anders W Jonsson.

Några av Centerpartiets förslag från rapporten:

Locka och behåll vårdpersonal

Vi vill att fler inom vården får fasta tjänster med höjda löner och bättre arbetsvillkor, därför vill vi höja regionernas generella statsbidrag. Det behövs också ordentliga satsningar på att fler ska utbilda sig inom sektorn. Inte minst inom primärvården behövs mer välutbildad personal.

För fler seniora medarbatare behövs en permanent satsning på kompetensutveckling för sjuksköterskor och undersköterskor som är 60 år eller äldre, och fördubblat friskvårdsbidrag för personal över 60 år.

Fler stannar i yrket genom kompetensutveckling och karriärtjänster

Satsningen på karriärtjänster bör tredubblas, för att fler sjuksköterskor ska kunna specialistutbilda sig på arbetstid, och samma modell bör införas för undersköterskor som vill utbilda sig till specialistundersköterskor på arbetstid.

För att avlasta vårdpersonal vill vi satsa på fler serviceassistenter. Dessutom ska alla som arbetar i ett legitimationsyrke eller har en reglerad yrkestitel i hälso- och sjukvården ges rätt till fortbildning.

Det behövs en bättre arbetsmiljö med mindre arbetsgrupper

Vi vill se ett mål om max 25 medarbetare per chef, för att minska arbetsgrupperna. Det behövs också en obligatorisk chefsutbildning i patientnära verksamhet. Regioner måste se över sin schemaläggning och förbättra möjligheterna till återhämtning, samt se till att reglerna för sjukskrivning blir mer flexibla.

Fast läkarkontakt och digitalisering

Vi måste säkerställa rätten till fast läkarkontakt i primärvården i hela landet. Dessutom behövs ett mål om att maximalt 10 medarbetare ska kunna komma hem till den som har hemtjänst, över en tvåveckorsperiod.

Alla regioner måste erbjuda digitala besök i primärvården, och nätläkare bör bli en del av samma ersättningsystem som vanliga vårdcentraler. Dessutom behövs en digital första linjens stöd vid psykisk ohälsa i hela landet, och en utvecklad digital elevhälsa. IT-systemen ska också bli mer användarvänliga.

En bättre förlossningsvård

Vi vill se barnmorskeledda förlossningsavdelningar i anslutning till akutsjukhusen. Gravida kvinnor ska också ha rätt attt följas av samma barnmorska under hela graviditeten, förlossningen samt i eftervården.

Lyft för äldreomsorgen

Det behövs en nationell satsning på utbildning av specialistsjuksköterskor med inriktning på geriatrik, och fortbildning i geriatrik för personal inom primärvården. Alla särskilda boenden för äldre ska ha tillgång till sjuksköterskekompetens dygnet runt, samt till medicinska insatser som dropp och syrgas.

Inom äldreomsorgen ska sjuksköterskor och undersköterskor ges ett större ansvar att ge vård, samtidigt som det behövs en medicinskt ansvarig läkare i varje kommun.