10 klimatreformer de första 100 dagarna

Sverige kan och ska gå före i klimatomställningen. Centerpartiet vill att de 10 reformer som idag presenteras påbörjas och – där det är möjligt – kommer på plats inom de första 100 dagarna för nästa regering. För klimatets bästa.

– Det är bråttom, varje dag utan handling är en förlorad dag. Den regering som ska styra Sverige nästa mandatperiod måste växla upp klimatarbetet rejält, säger partiledare Annie Lööf.

Enligt FN:s klimatpanel måste de globala utsläppen halveras senast 2030. Det är ingen tvekan om att klimatfrågan är vår tids ödesfråga och att hela samhället måste göra mer snabbare, inte minst i politiken.

– De kommande två mandatperioderna är helt avgörande om vi ska nå klimatmålen. Och lösningen är inte att blicka bakåt, utan vi måste ta vara på människans innovationskraft och all den gröna teknik som kan bidra till att få ner utsläppen snabbare, säger Annie Lööf.

Centerpartiet vill att nästa regering lägger ett ännu större fokus på klimatet, och presenterar nu tio reformer som bör påbörjas de första 100 dagarna.

– Klimatet kräver effektiva reformer och ett tydligt ledarskap – både i Sverige och i det internationella samarbetet. Och det måste ske nu. Arbetet med en mer effektiv miljö- och klimatpolitik måste rivstarta direkt efter valet, säger Rickard Nordin, klimat- och energipolitisk talesperson.

10 klimatreformer inom de första 100 dagarna

Kriskommission för kraftigt ökad elproduktion

Hela elsystemet måste stärka och produktionen av alla utsläppsfria energislag måste öka. Direkt efter valet måste en kriskommission tillsättas, som har sex månader på sig att rensa i onödiga regler och skapa de förutsättningar som behövs.

Reformera miljöprövningen

Tillståndsprocesser för nya investeringar i industri och infrastruktur ska vara effektiva, rättssäkra och skydda miljö och klimat. Men idag är de ofta en bromskloss. Regeringen måste därför sätta mål om att halvera tiden för all miljöprövning och korta hela tillståndsprocessen för vindkraften till två år.

Sänk hushållens elkostnader med ett breddat grönt avdrag

Energieffektivisering är en nyckel i omställningen, för att hjälpa hushållen minska sina elkostnader och underlätta för den som vill ha en minskad elanvändning. Nästa regering måste därför bredda det gröna avdraget – en centerreform – till att bland annat omfatta energieffektiviseringsåtgärder. Ett hushåll som installerar exempelvis värmepump, fjärrvärme eller pelletspanna skulle då få dra av 50 procent av kostnaden upp till 25 000 kronor för hushåll.

Öka produktionen av biodrivmedel

Idag importeras omkring 85 procent av allt biodrivmedel som används i Sverige, trots att vi har väldigt goda förutsättningar att producera själva. Nästa regering måste ta fram en ambitiös strategi för hur Sveriges produktion av biodrivmedel kan öka, så att vi kan bli nettoexportör av hållbara drivmedel.

Gör det enklare att ladda bilen i hela landet

Eftersom försäljningen av elbilar ökar i snabb takt måste vi öka tillgången till laddplatser i hela landet. Inom de första 100 dagarna vill vi att en regering påbörjar en satsning på att bygga snabbladdningsstationer på gles- och landsbygden. Lantmäteriet bör ges i uppdrag att förenkla reglerna och helt slopa kostnaderna för att få tillstånd att bygga laddstolpar vid samfälligheter.

Satsa på egen produktion av solel

Ett av de energislag som kan skalas upp snabbast är solelen. Nästa regering bör ta fram ett mål för att kraftigt öka solelsproduktionen. Vi vill också att andelsägare i solcellsanläggningar får samma skatteundantag som villaägare, och att det gröna avdraget breddas till att omfatta solvärme och andelar i mindre solcellsparker. Skatten på solel för egen användning måste tas bort och vi vill se krav på att förbereda statliga byggnader för solceller vid nybyggnation och större renoveringar.

Levande hav och vattendrag

Övergödning är den främsta orsaken till döda havsbottnar och årliga algblomningar i Östersjön och Västerhavet. Nästa regering måste snabbt agera för att minska jordbrukets övergödande utsläpp och utrusta de svenska reningsverken med avancerad reningsteknik, som både renar vattnet och utvinner fosfor och kväve för återföring till jordbruket. Det är också viktigt att påbörja arbetet med att återställa och anlägga nya våtmarker.

Snabba på den cirkulära omställningen

Inom ramen för Januariavtalet tillsattes flera utredningar kring vår cirkulära omställning, som nu är redo att tas vidare. Det handlar bland annat om att göra det enklare att lämna in gamla textilier på fler platser, om producentansvar för mobiltelefoner och småelektronik, samt om att göra det möjligt för privata aktörer att hämta grovavfall från hushållen och avfall från industrin, butiker och restauranger.

Höj klimatbiståndet och bevara enprocentsmålet

Klimathotet kräver att utsläppen sänks inte bara i Sverige, utan också i utvecklingsländer. För att lyckas med det bör nästa regering snabbt öka andelen av Sveriges bistånd som går till utsläppsminskningar och klimatanpassning, och samtidigt bevara enprocentsmålet.

Tillsätt en parlamentarisk skogskommitté

Det behövs en långsiktig överenskommelse om hur internationella åtaganden om biologisk mångfald kan förenas med en växande cirkulär bioekonomi, samt att Sverige ändrar sitt sätt att beräkna och rapportera skydd av mark.