C kommer aldrig ge SD nycklarna till Rosenbad

Vad kommer att hända om Sverigedemokraterna får makten i Sverige? Frågan blir alltmer brännande inför valet på söndag. Risken är stor att det blir kännbara försämringar på en rad områden.

Centerpartiet har gått igenom den politik som Sverigedemokraterna driver i riksdagen, deras valplattform och valmanifest. Resultatet är mycket oroväckande.

Det gäller särskilt urholkad rättssäkerhet, systematisk diskriminering, likriktning av kultur och media, ökade klimatfarliga utsläpp och kraftig minskning av biståndet.

Urholkad rättssäkerhet

Att samhället är rättssäkert är grunden i en demokrati. Centerpartiet värnar rättsstaten. Vi vill utveckla polisens och domstolarnas verktyg för att effektivt bekämpa brott. Samtidigt sätter vi ner foten mot en politik som gör skillnad mellan människor på grund av ursprung och som riskerar den enskildes rättstrygghet i förhållande till staten.

Sverigedemokraterna har en helt annan syn. De har uttryckt beundran för den repressiva utvecklingen i länder som Polen och Ungern. Redan i dag står Sverigedemokraterna bakom en rad förslag som riskerar att undergräva rättssäkerheten. Exempel på det är utvisning av hela familjer om en familjemedlem begått brott och preventiv avlyssning av människor som inte begått något brott.

Det riskerar få ödesdigra konsekvenser för den svenska demokratin om rättsväsendet politiseras och statsmakten börjar jaga meningsmotståndare på bred front.

Sverigedemokraterna vill se över en ny grund för återkallande av uppehållstillstånd för utländska medborgare som har en ”asocial livsstil” och därmed utgör en ”belastning för Sverige”. Det innebär alltså att myndigheter ska bli något slags smakdomare över vilken livsstil som kan accepteras, även om man inte gjort sig skyldig till kriminella handlingar.

Systematisk diskriminering av flyktingar och invandrare

Diskriminering är redan idag ett allvarligt problem som skadar både samhället som individen. Centerpartiet vill se ett jämställt samhälle fritt från diskriminering.

Sverigedemokraterna har en rakt motsatt syn. De vill istället systematisera diskriminering av flyktingar och invandrare. Enligt SD ska bibliotek kunna neka utländska medborgare tillgång till vissa tjänster, exempelvis boklån. I flera kommuner föreslår SD att endast svenska och erkända minoritetsspråk ska användas som samtalsspråk i skolan, såväl under rasterna som på lektionerna. Ett annat SD-förslag är att skolbiblioteken inte ska tillgodose behoven hos flerspråkiga barn.

SD:s förslag riktar sig också mot demokratiska rättigheter för svenska medborgare med utländsk bakgrund. De vill förbjuda medborgare med dubbelt medborgarskap att kandidera till riksdagen.

Likriktning av kultur och fria media

Det är centralt för demokratin att det finns en allsidig, oberoende nyhetsbevakning och opinionsbildning i hela landet. Därför behöver det måste finnas bra möjligheter för en fri media.

SD verkar för en ökad likriktning och hårdare politisk kontroll av kultur och media. De säger sig slå vakt vårda och värna det svenska kulturarvet. Detta ska bland annat ske genom att minska stöden till andra kulturyttringar. Följden blir att SD på politisk väg vill likrikta kulturen och peka ut vilka kulturyttringar som är skyddsvärda.

Exempel på detta är att SD har föreslagit att gruppen personer med annat modersmål än svenska utöver de nationella minoritetsspråken inte ska prioriteras av svenska bibliotek. Filmstöd ska riktas till produktioner som "lyfter upp och levandegör den svenska historien och det svenska kulturarvet" för att "bidra till en ökad gemenskap och en mer sammanhållen nation."

SD har gång på gång riktat kritik mot traditionella medier och public service. De vill från offentligt håll skruva åt tumskruvarna på journalister och ansvariga utgivare. De vill införa nya möjligheter att rikta sanktioner mot programansvariga i public service. Dessutom vill SD att det ska finnas ett samhällsorgan som genomgående ”kontrollerar saklighet och informationens korrekthet”.

Ökade klimatfarliga utsläpp

Arbetet med att minska utsläppen såväl nationellt som internationellt är en ödesfråga Centerpartiet har varit med och tagit fram den klimatlag som slår fast målet att Sverige år 2045 ska vara fritt från nettoutsläpp av växthusgaser.

Sverigedemokraterna är det enda riksdagsparti som inte står bakom de svenska klimatmålen. De vill dramatiskt sänka ambitionerna i klimatarbetet i Sverige och istället låta andra länder göra jobbet.

SD vill minska inblandningen av biobränslen i bensin och diesel till ett minimum, och därmed öka de klimatfarliga utsläppen från transporterna. De är överens såväl med andra högerpartier som med Vänsterpartiet om att skrota reduktionsplikten. De skulle öka våra Sveriges utsläpp med 55 miljoner ton fram till 2030. Det motsvarar hela Sveriges samlade utsläpp under ett år. Dessutom är det ett förslag som skulle det slå stenhårt mot svensk landsbygd, där en ökad biodrivmedelsproduktion har potential att skapa nya företag och tusentals nya jobb.

SD vill avskaffa bonus-malus-systemet för personbilar. Det riskerar att sätta stopp för den positiva utvecklingen med minskade utsläpp och fler elbilar – och istället leda till att användningen av fossila drivmedel ökar.

Kraftig minskning av biståndet

Svenskt bistånd gör stor nytta runt om i världen. Centerpartiet vill att biståndet ska fokuseras för att göra så stor skillnad som möjligt. Vi vill fortsätta att arbeta med målet om att en procent av budgeten (BNI) ska gå till bistånd.

Sverigedemokraterna har en helt annan syn, där Sverige radikalt ska minska sitt engagemang för fattiga länder i världen. SD:s budgetförslag för 2022 skulle innebära en neddragning av biståndet med 17 miljarder kronor. Det är alltså en tredjedel av biståndsbudgeten som direkt tas bort om SD får bestämma.

Sänkt bistånd drabbar de allra fattigaste, fler kommer få gå hungriga, bli utan utbildning och få sämre livschanser. Det innebär en nedskärning av klimatbiståndet som hjälper utsatta samhällen att stå emot och mildra konsekvenserna av klimatförändringarna med torka och skyfall.

Ge inte Sverigedemokraterna nycklarna till Rosenbad

Det finns många fler exempel på hur SD:s politik kommer att dra isär Sverige, öka människors rädsla, likrikta media och kultur, rasera klimatarbetet och Sveriges insatser för fattiga människor i andra länder.

Detta är inga fantasier eller nidbilder, förslagen ligger tydliga på bordet redan nu. Och om några dagar kan de bli verklighet om SD ges makt över Sverige.