C anmäler regeringen till KU för hemlighetsstämplat elstöd

Centerpartiet anmäler regeringen till konsitutionsutskottet för hanteringen av lagförslaget om att hemlighålla elstödet.

– Det viktigaste för oss är att elstöd kommer ut till hela Sverige så fort som möjligt. Det är anmärkningsvärt att regeringen vill hemlighetshålla elstödsutbetalningar, men framför allt ser vi allvarligt på att man bara gett vissa remissinstanser en halv dag på sig att tycka till, säger Elisabeth Thand Ringqvist, näringspolitisk talesperson.

Regeringen och energi- och näringsminister Ebba Busch har lagt fram ett lagförslag om att hemlighetshålla handläggningen av elstödet till landets hushåll. Det har väckt stark kritik på flera håll, såväl för innehållet som hanteringen av förslaget. Nu anmäler Centerpartiet regeringen och ministern till konstitutionsutskottet.

– Det här handlar om ett lagförslag där man vill strunta i offentlighetsprincipen och hemligstämpla elstödet i 20 år. Det har Lagrådet och tunga remissinstanser tydligt kritiserat, men ändå väljer regeringen att gå vidare och skyndar dessutom på processen, säger Elisabeth Thand Ringqvist.

Efter att förslaget skickades på remiss avsattes ovanligt kort tid till svar från olika remissinstanser. Flera instanser har påpekat att de inte ens haft möjlighet att svara på remissen eftersom tidsramen var alldeles för kort. Justitiekanslern är starkt kritisk till remisstiden.

– Regeringen valde att skynda igenom remisstiden på en anmärkningsvärt kort tid. Det här handlar om väldigt komplicerad lagstiftning, om ett undantag från allmänna handlingars offentlighet, vilket är en helt grundläggande princip för vårt demokratiska styre, säger Elisabeth Thand Ringqvist.

Enligt regeringsformen måste vissa krav uppfyllas på hur lagförslag bereds, där remissförfarandet är helt centralt. Lagrådet har uttryckt omfattande kritik till regeringens förslag om sekretessbelagt elstöd och hur man valt att hantera det.

– Beredningskraven uppfylls inte för det här lagförslaget, och därför vill vi att Konstitutionsutskottet ska granska det, säger Elisabeth Thand Ringqvist.