Centerpartiet fattar beslut om ny klimatpolitik

Centerstämman har antagit ett nytt klimatpolitiskt program om hur vi skapar en folkrörelse för klimatet. Ska vi klara omställningen, måste vi genomföra den på ett sätt som gör att alla människor, orter och branscher kan känna sig involverade. Delaktighet och brett folkligt stöd är avgörande för klimatframgång. Programmet innebär höjda klimatambitioner, kraftiga satsningar på minskade utsläpp och offensiva reformer för att göra vårt land till ett grönt föredöme i världen.

- Alltför många, inte minst på landsbygden, har känt att de inte haft möjlighet, inte haft råd, att vara en del av klimatomställningen. Därför är det dags för oss som klimatvänner att byta strategi. En central del i klimatpolitiken från Centerpartiet måste från och med nu vara att inkludera så många som möjligt i klimatomställningen. Ska vi göra denna historiska omställning ska vi göra det tillsammans, säger Martin Ådahl, programansvarig för Centerpartiets nya klimatprogram.

Centerpartiets klimatprogram innebär större möjligheter för fler personer att byta till en klimatvänligare bil, att fler får råd att producera sin egen gröna energi och att fler kan lagra, spara och effektivisera sitt elanvändande. Konsumenter möjlighet att tanka grönt, svenskproducerat biobränsle. Detta till ett billigare pris samtidigt som det kommer göra vårt land mindre beroende av utländsk fossil oljeproduktion. Utöver det sätter partiet upp ett ambitiöst mål om 150 000 offentliga elbilsladdare före 2030.


- Det handlar om politiska förslag som ska göra att Sverige återtar ledartröjan för klimatet. Vi vill se en snabbare elektrifiering med gröna hållbara energilösningar, kortare tillståndsprocesser och snabbare utbyggnad av svensk energiproduktion, säger Martin Ådahl.

Centerstämman har idag också beslutat att begränsningen på tio kärnkraftsreaktorer ska tas bort, och att målet om 100 procent förnybar elproduktion till 2040 ändras till ett mer ambitiöst mål om ett 100 procent fossilfritt energisystem till 2040.

Flera av de antagna förslagen på Centerstämman handlar om just energiproduktionen och hur den kan byggas ut för att de möta det behov som finns av mer fossilfri energi och då inte minst från industrin. För att stimulera utbyggnaden av vindkraft vill Centerstämman se en rejäl återbäring till närboende och kommuner som säger ja till vindkraft.

-Alla, på landsbygden och i städerna, såväl hög-, låg-, som medelinkomsttagare, måste ges full möjlighet att vara med, att välja det som långsiktigt lönar sig, både miljömässigt och ekonomiskt. Det ska vara lätt att göra rätt, säger Martin Ådahl.


Ett urval av Centerpartiets förslag från det nyantagna klimatpolitiska programmet:

  • Att det ska införas en ny kraftfull klimatbonus för dels nya billigare miljöbilar, och dels begagnade miljöbilar, så att alla, inte minst de som är beroende av bilen på landsbygden, har möjlighet att byta till miljöbil. Det ska även gå att billigt leasa både nya och begagnade miljöbilar. Om resurserna är begränsade ska bonusar prioriteras till de som är beroende av bilen på landsbygden.

  • Att Sverige inför en tanka-svenskt-politik som syftar till att konsumenten får konkurrenskraftigt grönt svenskt biobränsle av svenska råvaror, där skatt och moms på alla biodrivmedel, hög- och låginblandade, inklusive biogas och vätgas, ska sänkas till ett minimum. Självförsörjningen av biodrivmedel ska gynnas genom att så konkurrenskraftigt som möjligt upphandla en omfattande beredskapsproduktion av inhemskt biobränsle som skapar en inhemsk produktionsbas, och där det finns incitament och krav på att denna upphandlade produktion säljs billigt i Sverige.
     
  • Att laddinfrastrukturen byggs ut med incitament för hemmet, bostadsrättsföreningar, arbetsplatsen, på parkeringsplatser och på vägar och farleder samt att regelverken för bidrag och installation ses över. Knytpunkter på landsbygden, som bemannade mackar och lanthandlare, bör ges möjlighet att bli snabbladdningspunkter. ”Rätt till laddning” ska införas i anslutning till privatägda lägenheter med möjlighet att installera laddstolpe på egen bekostnad. Ett mål om minst 150 000 offentliga laddpunkter till 2030 upprättas.
  • Att acceptansen för, och möjligheten till, utbyggd elproduktion ökar, genom att underlätta installation av solceller och privatpersoners försäljning av solenergi till elnätet, att säkerställa tillräcklig ersättning för närboende och lokal skatt till kommuner vid utbyggd vindkraft och solcellsparker, att fullt ut regionalisera fastighetsskatten på elproducerande fastigheter och förbättra möjligheterna att skapa lokala energigemenskaper.
  • Att begränsningen på tio kärnkraftsreaktorer tas bort, och målet om 100 procent förnybar elproduktion till 2040 ändras till ett mer ambitiöst mål om ett 100 procent fossilfritt energisystem till 2040. Alla kärnkraftsaktörer ska själva bära kostnaderna för säkerhet, avfallshantering och olycksförsäkring. Det kräver ökade avsättningar för avfallshantering. Kärnkraften ska inte subventioneras vid vare sig byggnation, drift eller avveckling.