Nya förslag för framtidens vattenförsörjning

Sveriges infrastruktur för vattenförsörjning börjar bli allt mer utsliten. Utmaningarna för en hållbar dricksvattenförsörjning är omfattande och växer för varje år som går. Men det är långt ifrån omöjligt att lösa – om vi agerar klokt, strategiskt och långsiktigt.

Centerpartiet föreslår nu flera åtgärder som tar ett helhetsgrepp på frågan. Magnus Ek, miljöpolitisk talesperson, och Rickard Nordin, klimatpolitisk talesperson, presenterar en rapport med skarpa förslag på området.

Stora delar av landets infrastruktur för vatten och avloppp (VA) börjar bli gammal och utsliten. Större renoveringar har uteblivit eller skjutits på framtiden, ofta till förmån för att anlägga ny infrastruktur i takt med att tätorterna vuxit snabbt. Mest brådskande är renoveringsbehoven i de glesbefolkade kommunerna på landsbygden där VA-organisationerna också lider av stor kapacitetsbrist.

Enligt Svenskt Vatten investeras årligen 16 miljarder i VA. För att täcka framtidsbehoven behöver summan öka till 23 miljarder per år mellan 2020–2040, en ökning på ca 40 procent. Görs inget snarast så kommer investeringsbehovet ligga på 32 miljarder per år 2030, 60 miljarder per år 2040. Reinvesteringar i befintlig infrastruktur utgör hela 55 procent av investeringsbehovet.

Parallellt ställer klimatomställningen och den ökade mängden av kemikalier och mikroplaster allt större krav på ledningsnätet och reningsverken. Skyfall, höga vattenflöden, översvämningar, värmeböljor och periodvis torka kommer leda till markant försämrade förutsättningar. Även hotbilden mot viktig infrastruktur från främmande makter växer.

Sverige behöver säkerställa att VA-infrastrukturen och dricksvattenförsörjningen prioriteras både när det kommer till reinvesteringar i det befintliga nätet och framtida utbyggnationer, men också för nödvändiga kapacitetsförstärkningar i VA-organisationerna. Centerpartiet presenterar nu ett flertal förslag för säkra framtidens hållbara och klimatanpassade VA-infrastruktur.

Centerpartiets förslag:

  • En kraftfull kapacitetsuppbyggnad i landets VA-organisationer för att stärka deras förmåga och förutsättningar att genomföra nödvändiga reinvesteringar och nyinvesteringar utöver den dagliga driften. Fler samägda VA-organisationer som spänner över kommungränser bör skapas för att mer effektivt ta vara på begränsade resurser.
  • En större och bredare mångfald av finansieringskällor och lösningar som sammantaget säkerställer att tillräckligt med kapital kan anskaffas för att möjliggöra såväl reinvesteringar som nyinvesteringar.
  • Ett brett förstärkande av uppströmarbetet behövs för att avlasta vatten- och reningsverken samt motverka onödig vattenförlust och negativ miljöpåverkan längre upp i den hydrologiska kedjan.

Läs hela rapproten här , 356.3 kB.