sol-has-bg

Därför behövs ett sverigelyft

Centerpartiet föreslår ett Sverigelyft för att få till en fungerande infrastruktur i hela landet: satsningar på underhåll av vägar, att arbetet med stambanor återupptas, nödvändiga spår för Sveriges industri – och att regeringen omedelbart tillsätter en infrastrukturberedning.

Sveriges transportinfrastruktur behöver rustas upp. Och det är bråttom. Ett kraftigt eftersatt underhåll på svenska vägar och järnvägar orsakar förseningar och inställda resor i hela vårt avlånga land. För varje dag som går blir underhållsskulden större. 

Det drabbar svensk tillväxt och konkurrenskraft. Arbetstillfällen och skatteintäkter går förlorade. Det drabbar människor som måste planera sitt liv efter väderleksrapporten eller helt enkelt väljer bort tåget till förmån för bil eller flyg. Så kan vi inte ha det.

Dagens situation kan inte fortsätta. Svenska folket måste återigen kunna boka en tågresa utan en klump i magen. Svenska vägar måste vara farbara, oavsett var man bor i landet.

Vill du vara med på resan mot framtidens Sverige?

Bli medlem i Centerpartiet!

Åtgärda underhållsskulden

Trafikverkets bedömning

Underhållet på väg och järnväg är kraftigt eftersatt. Den ackumulerade underhållsskulden låg 2023 strax under 80 miljarder kronor, enligt en rapport från Svenskt Näringsliv. Och skulden väntas öka under kommande år.

Trafikverkets inriktningsunderlag för perioden 2026–2037 visar att det behövs ytterligare 150 miljarder kronor till vägar och järnvägar fram till 2037. Annars räcker inte pengarna ens till både nödvändigt underhåll och redan beslutade investeringar.

Åtgärda underhållsskulden till 2035

De senaste månaderna har präglats av rapport efter rapport om inställda tåg. Det handlar bland annat om att gamla och slitna spårväxlar, som borde ha bytts ut för länge sedan, fortfarande används. Bara under de senaste åren har 641 tåg blivit försenade på grund av växelfel som varit kända av myndigheterna.

Att rådande väderlek också lett till inställda tåg och förseningar är oaccepablet, Sverige måste ha räls och tåg som håller för det svenska vädret.

Förutom det mänskliga lidande som förseningar och inställda tåg medför, så kostar det också mycket pengar. Bara i år väntas tågförseningar orsaka kostnader på mer än 3,6 miljarder kronor enligt Trafikverkets egen prognos.

Tågresandet beräknas öka med över 50 procent till 2040 och bilresandet med omkring 25 procent och fortsatt stå för en helt dominerande del av personresandet. Det kan dagens tåg- och vägnät inte hantera på ett säkert, förlitligt och hållbart sätt.

Centerpartiet föreslår att:

  • Underhållsskulden bör åtgärdas omedelbart och vara helt åtgärdad senast 2035.

Artikel från Sveriges Radio

Planera för framtidens tåg- och vägnät

Både näringslivet och kommuner och regioner behöver långsiktighet i beslut som tas. Regeringens lappkast om stambanorna är ett bra exempel på hur Sveriges infrastrukturpolitik inte får se ut framöver.

Det är helt avgörande att vi underhåller den infrastruktur som redan finns – men vi måste också ha tillräckligt med resurser för att bygga ut vägar och järnvägar för framtiden.

Centerpartiet föreslår att:

  • Tillsätta en infrastrukturberedning, som jobbar långsiktigt och med ett helhetsperspektiv.
  • Se över överskottsmålet till förmån för ett balansmål, givet att resurserna som tillkommer används till de nödvändiga infrastrukturinvesteringarna.
  • Återta arbetet med nya stambanor.

Politiken måste ta ett helhetsgrepp om infrastrukturplaneringen, i hela Sverige, och komma bort från lappkasten som präglat infrastrukturpolitiken de senaste åren.

Artikel från Altinget

- Vi vet att vi kommer att behöva satsa mycket mer på infrastruktur framöver. Finns det då en bred samsyn på hur det ska ske, så kan du vara snabbare, och då möter du inte på motstånd på samma sätt, säger infrastrukturpolitisk talesperson Ulrika Heie till Altinget.

Rusta upp transportinfrastrukturen

Även näringslivet drabbas av att eftersatt underhåll av tågnätet.

För något år sedan stod det klart att LKAB behövde sänka maxlasten på sina vagnar med 20 procent till följd av sprickor i spåren. Det här medför ökade kostnader och logistiska svårigheter för LKAB. Just Malmbanan har dessutom drabbats av ett flertal urspårningar under de senaste åren.

Den bristande kapaciteten i Sveriges tågnät riskerar dessutom att äventyra viktiga industrietableringar, som är särskilt viktiga inte minst för klimatomställningen.

70 procent av Sveriges åkerier anser att trasiga vägbanor innebär ett problem för deras verksamhet. Ett fungerande och starkt nät av vägar, järnvägar och laddpunkter behövs för att hela landet ska kunna leva och växa.

Centerpartiet föreslår att:

  • Säkra nödvändiga spår för svensk industri.
  • Satsa på underhållet på mindre och enskilda vägar.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.