Centerpartiet lokalt

Bostäder

Idag är det bostadsbrist i nästan hela landet. Och det krävs handlingskraft och reformer för att fler ska kunna få tak över huvudet.

Migrationsöverenskommelsen mellan allianspartierna och regeringen innebar bland annat att tillfälliga lättnader i plan- och byggregleringen ska genomföras när det gäller tillfälligt bygglov.

Centerpartiet vill:

 • Fortsätta med nationella regelförenklingar
 • Göra det möjligt för fler att kunna äga sin bostad
 • Öka rörligheten på bostadsmarknaden
 • Sänka trösklarna för förstagångsköpare att komma in på bostadsmarknaden
 • Inför en friare hyressättning med starkare koppling till bostädernas marknadsvärde
Hannes H

"För att fler unga ska kunna flytta hemifrån och ta de jobb som växer fram så måste vi få fler bostäder. Det får vi bara om det blir enklare och mer lönsamt att bygga nytt och renovera gammalt!"

Hannes Hervieu, Stockholm

En hållbar utveckling och tillväxt med fler jobb, växande företag och resultat för miljön förutsätter att det finns en närodlad politik för fler bostäder och en fungerande bostadsmarknad i hela Sverige.

Bostaden är viktig för människors frihet och oberoende. Därför måste vi bygga bort bostadsbristen och erbjuda bostäder som passar alla behov och plånböcker. Unga behöver en första bostad liksom personer som kommit till Sverige och fått sitt uppehållstillstånd. Barnfamiljer behöver en större bostad och för äldre måste det finnas möjligt att bo hemma längre, i en tillgänglighetsanpassad bostad.

Rörligheten på bostadsmarknaden är låg och existerande bostäder utnyttjas dåligt. En anledning är att många tycker att det är för dyrt och krångligt att byta bostad. För de som vill ta sig in på bostadsmarknaden saknas alternativ eftersom trösklarna är höga, köerna långa och priserna höga. Det gör det svårt att hitta sin första bostad. Genom att skapa rörlighet, bygga nytt och främja investeringarna i såväl nya som befintliga bostäder kan fler hitta hem. Regelförenklingar som underlättar och snabbar på byggandet i kombination med avregleringar av hyresmarknaden skulle på sikt lösa upp de knutar som hindrar byggandet.

För att minska bostadsbristen krävs en bostadsmarknad i balans där utbudet möter efterfrågan. Det måste bli möjligt att bygga billigare bostäder med bra standard. Samtidigt måste bostadsföretag få möjlighet att ta ut hyror som motsvarar vad det faktiskt kostar att bygga.

Reglerad hyressättning, krångliga byggregler och dålig konkurrens i byggsektorn som har gjort det onödigt dyrt att bygga. Vår bostadspolitik går ut på att råda bot på detta genom att förenkla reglerna för byggande, skapa förutsättningar för ökad konkurrens korta handläggningstider för detaljplaner och bygglov.

För att bygga krävs mark man kan bygga på. Nästan halva Sverige räknas i dag som riksintresse. Genom att tydligare definiera riksintressena så att de upptar mindre yta kan vi få fram mer byggbar mark. Men vi behöver också ge kommunerna det avgörande inflytandet över strandskydd och öka kommunernas inflytande över de kommunalt instiftade naturreservaten.

Det råder en obalans mellan olika upplåtelseformer, så som bostadsrätter, hyresrätter och villor, på bostadsmarknaden idag. Därför vill vi ha så likvärdiga skattevillkor mellan upplåtelseformer som möjligt. När det gäller hyresmarknaden tycker vi att hyrorna bättre ska motsvara de boendes egna önskemål och värderingar.

Idag är det bostadsbrist i nästan hela landet. Och det krävs handlingskraft och reformer för att fler ska kunna få tak över huvudet. Vi måste hitta nya lösningar som snabbt kan tillämpas, bland annat hur lokaler kan omvandlas till bostäder, hur vi kan göra det enklare att hyra ut sin bostad i andra hand och vilka bygglovsbefriade åtgärder som kan genomföras. Migrationsöverenskommelsen mellan allianspartierna och regeringen innebar bland annat att tillfälliga lättnader i plan- och byggregleringen ska genomföras när det gäller tillfälligt bygglov. Men kraftiga lättnader i byggregler behövs också för det långsiktiga byggandet.

 • Enklare byggregler och mindre markrestriktioner
 • Fler tillfälliga bygglov och lättnader i plan- och bygglagen
 • Gör det enklare att hyra ut bostäder i andrahand
 • Tillåt byggande nära sjöar och vattendrag i större utsträckning
 • Tillåt byggande utanför detaljplanelagt område
 • Se över de ekonomiska styrmedlen för att öka byggandet av fler bostäder och för att främja rörligheten på bostadsmarknaden
 • Inventera markinnehavet för att hitta mer byggbar mark
 • Ändra ändamålet för en byggnad så att kontor och affärslokaler kan omvandlas till bostäder eller förläggningar
 • Möjliggör att från privat håll ta initiativ till byggprojekt och få förslaget prövat av kommunen

Ola Johansson
Riksdagsledamot Hallands län, bostadspolitisk talesperson