Bostadsbyggande

Det är bostadsbrist i nästan hela Sverige. Därför behöver det byggas fler bostäder, men krångliga regler och lagar gör att det tar för lång tid att börja bygga. På många platser gör reglerna det också svårt att hitta mark att bygga på.

Centerpartiet vill:

  • Förenkla regler så att de inte hindrar bostadsbyggande
  • Sätta en gräns för hur lång tid det får ta att behandla överklaganden av byggplaner
  • Främja klimatsmart byggande

sol-has-bg sol-light-text

Få fart på klimatsmart bostadsbyggande

Det finns många regler som gör det för svårt att bygga. Det vill vi ändra på för att få fart på bostadsbyggandet och minska köerna.

Det handlar till exempel om strandskyddet och om så kallade riksintressen. För oss är det viktigt att vara rädd om värdefull natur. Mark som är viktig för alla som bor i Sverige behöver också kunna skyddas. Det kan till exempel handla om mark där järnvägar ska byggas eller om värdefull jordbruksmark. Den sortens skydd kallas för riksintresse, men idag är reglerna kring riksintressena för svåra att hantera.

Vi vill ge kommunerna större möjlighet att själva bestämma var det går att bygga i strandnära lägen. Vi vill också att riksintressena ska ses över så att de blir lättare att tolka, och inte hindrar nya bostäder i onödan.

Låt kommunerna få bestämma mer

När kommunerna får mer ansvar flyttas också mer av makten över bostadspolitiken närmare dig som berörs av den. Det tror vi är bra för demokratin. Därför vill vi till exempel också att kommunerna själva ska ha möjlighet att ändra gränserna för de naturreservat som de själva har beslutat om. Idag måste sådana beslut ta omvägen via länsstyrelsen. Det gör att också väldigt små förändringar, som det borde vara lätt att komma överens om, drar ut på tiden och hindrar att nya bostäder byggs. Dessutom borde kommunerna få möjlighet att bedriva försöksverksamhet för att förkorta, förändra och förenkla byggprocesser. På så vis kan de hitta nya sätt, och inspirera varandra att minska bostadsbristen.

Korta tiden för överklaganden

När det har fattats beslut om att bygga nya bostäder så är det ofta väldigt många som överklagar besluten. Och när någon överklagat så tar det lång tid att behandla ärendet. Det gör att det kan ta alldeles för lång tid innan man kan börja bygga. Därför vill att bara de som är direkt berörda av beslutet ska ha rätt att överklaga. Dessutom vill vi sätta en tidsgräns för hur lång tid det får ta att behandla överklagandet.

Mer samarbete

Samtidigt som vi vill att kommunerna ska ha mer att säga till om när det gäller byggandet, så är det också viktigt att kommuner och regioner kan samarbeta. Ofta har många kommuner i ett län eller en region liknande behov. Om man blir bättre på att komma överens om långsiktiga frågor kan man hjälpas åt med att se till så att fler bostäder byggs. Det kan till exempel handla om platser i länen där det finns särskilt stort behov av nya bostäder. Och tillsammans kan man också hjälpas åt och se till så att det finns bra kollektivtrafik i nya bostadsområden.

Främja klimatsmart byggande

Att sänka klimatutsläppen är väldigt viktigt. Därför behöver vi också tänka oss för när nya hus och lägenheter byggs. Vi tycker att det är viktigt att det forskas på energieffektivt byggande. I nya hus ska man använda material som inte leder till stora utsläpp när de tillverkas. Och regelverken måste göra att det blir lätt att bygga på ett klimatsmart sätt.

För att öka bostadsbyggandet har regeringen infört bostadssubventioner, men det är inget effektivt sätt för att få fler bostäder byggda. Subventionerna har till stor del gått till byggprojekt som skulle ha genomförts även utan subventionerna, och de extra pengarna från regeringen riskerar i stället att fördyra byggprojekten. Därför prioriterar vi enklare regler, kortare beslutsprocesser och främjande av moderna byggtekniker som minskar kostnaderna.

Ola Johansson
Bostadspolitisk talesperson. Riksdagsledamot Hallands län.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.