Centerpartiet lokalt

Samhällsplanering

Vi vill bygga ett starkt Sverige som ser till den enskilde individens behov och kan skapa samma förutsättningar för boende såväl på landsbygden som i städer.

Centerpartiet vill:

  • Fortsätta med nationella regelförenklingar för att skynda på och förenkla byggandet
  • Stärka samverkan mellan kommuner, regioner och landsting i samhällsplaneringen
  • Öka energieffektiviseringen vid nybyggnation och i de befintliga bostäderna
  • Bygga så att vi blandar hyresrätter, bostadsrätter och villor.
  • Förbättra samplaneringen av bostäder och infrastruktur
  • Korta ner handläggningstiderna för överklagande

"När vi planerar våra städer ska vi göra det på ett miljösmart sätt. En tät stad gör att vi kan skapa attraktiva miljöer med underlag för både handel och bra kollektivtrafik. Vi ska ställa höga energikrav på byggnader och göra det enkelt och lönsamt att vara miljövänlig."

Lukas Forslund, Stockholm

Vi vill bygga ett starkt Sverige genom att satsa på jobb, bostäder, höghastighetståg, kollektivtrafik och vägar. Där det finns infrastruktur finns växande företag och där behövs det bostäder. Det är sådana miljöer som drar till sig investeringar.

Samverkansmodeller mellan offentlighet, företag och den finansiella sektorn kan bidra till att främja bostadsutveckling även utanför storstäderna.

I städerna krävs förtätning och byggnation på höjden för att klara behovet, i mindre tätorter och på landsbygden behövs fler regelförenklingar. Med fler höghus i våra större städer kan vi spara grönområden, få ett mer blandat boende och minska segregationen i samhället. Genom att göra det lättare att bygga bostäder på landsbygden och i strandnära områden kan attraktiviteten öka.

Infrastrukturen och kommunikationerna måste utvecklas och möjligheterna att arbetspendla måste förbättras. Vi pendlar allt längre sträckor och många bosätter sig inte längre där jobben finns, utan där det är attraktivt att bo. Det krävs ett regionalt perspektiv där infrastruktur och bostäder planeras och beslutas parallellt, för att skapa bättre samverkan mellan kommuner. Idag följer den fysiska planeringen för bostadsbyggande och planering för utbyggnad av infrastruktur två helt skilda system.

Det är viktigt med strategier och lösningar som gör fler områden attraktiva. För att åstadkomma detta krävs samarbete mellan kommun, fastighetsägare, banker, ideella organisationer såsom idrottsföreningar och övrigt civilsamhälle. I stora delar av landet finns det områden som inte är detaljplanelagda. Det är bland annat därför vi förespråkar enklare planprocesser, möjlighet till fler bygglovsbefriade åtgärder, enklare planbeslut och möjlighet att göra förändringar inom befintliga planer också efter att genomförandetiden för en detaljplan gått ut.

Vi vill att regelverk och planprocesser ska vara så flexibla att kostnadseffektivt byggande kan kombineras med hållbara lösningar och god arkitektur. Enklare regler och större frihet för den enskilde är särskilt viktigt på landsbygden. Kommunerna ska eftersträva kort, enkel och generös handläggning av bygglov. I tillväxtkommuner bör det finnas en markberedskap så att fler och mindre byggföretag kan konkurrera med de stora. Mark ska inte heller kunna stå obebyggd i flera år. För att undvika detta ska tydligare uppföljningar av de markanvisningar som finns göras av kommunerna. Vi vill också sätta en tidsgräns för handläggning av överklaganden.

Våra bostäder står för omkring 7 procent av landets energiförbrukning. Därför är det viktigt att bygga hus som är mer energisnåla och att göra de hus som redan finns mer energieffektiva. Kraven på energieffektivitet i nya och renoverade hus måste bli hårdare.

Ansvarig talesperson

Ola Johansson
Riksdagsledamot Hallands län, bostadspolitisk talesperson