Centerpartiet lokalt

Energi

Mer än hälften av den energi som används i Sverige kommer från förnybara källor. Det är facit efter våra år i regeringen. Ändå är vi inte nöjda utan övertygade om att det finns utrymme för ännu mer hållbarhet.

Centerpartiet vill:

  • Göra det enklare och mer lönsamt för dig som vill producera egen el
  • Att du ska tjäna på att äga och köra en miljövänlig bil
  • Att Sverige ska vara fritt från kärnkraft och istället drivas av 100 procent förnybar energi

Energi

Vi har haft en fantastisk utveckling de senaste åren när det handlar om energi. Mer än hälften av Sveriges energikonsumtion kommer idag från förnybara energikällor. Vi är stolta men inte nöjda utan ser att utvecklingen måste fortsätta. Centerpartiets mål är att Sveriges energisystem ska vara helt förnybart år 2040.

Vi tycker att Sverige både har en möjlighet och skyldighet att inom en generation vara helt fritt från fossil energi. Vi arbetar för ett långsiktigt hållbart energisystem. Vi vill använda energikällor som är bra för klimatet, men som inte orsakar de miljöproblem som är förknippade med kärnkraften – uranbrytning, risk för olyckor och slutförvar. Något vi tycker är bra är om fler kan producera el småskaligt, genom exempelvis solenergi eller vindkraft. För att fler ska kunna producera sin egen el måste det bli mer lönsamt och mindre krångligt.

Skattenedsättningar och mindre regelkrångel är bra sätt att öka mikroproduktionen av förnybar el. Det ökar andelen förnybar el på marknaden och snabbar på utvecklingen mot ett mer hållbart samhälle. Samtidigt blir det bättre för dig som konsument. Med skatteavdrag blir det mer attraktivt att bli sin egen elproducent och investera i exempelvis solel eller vindkraft. Vi tycker även att andelsägare i småskalig elproduktion bör ha rätt till skatteavdrag och att det ska vara möjligt för privatpersoner att sälja överskottet av solel till grannarna.

Elen som kommer från vindkraft ökar snabbt i Sverige. Elen från vindkraft är förnybar och relativt enkel att i liten skala producera själv. Sedan 2006 har den svenska vindkraften femtonfaldigats. Trots det är vi inte nöjda. Tvärtom, vi vill att vindkraften ska kunna öka ännu mer och producera energi för ett hållbart samhälle. Vi är därför glada över att ambitionsnivån i det gröna elcertifikatssystemet nyligen ökats.

Transportsektorn står för den stora andelen av utsläppen, drygt en tredjedel av alla utsläpp i Sverige. Vi vill öka andelen klimateffektiva drivmedel som exempelvis förnybar el och biodrivmedel. Vi måste snabba på utvecklingen och tycker att det är rimligt att du som väljer en miljövänlig bil belönas. Vi måste också öka andelen förnybara drivmedel på marknaden för att fasa ut fossil bensin och diesel. Väljer du en bil som släpper ut mycket ska du istället få betala lite extra.

Ansvarig talesperson

Rickard Nordin
Riksdagsledamot Göteborgs kommun, energi- och klimatpolitisk talesperson   Följ mig på: https:/...