Centerpartiet lokalt

Nettodebitering

Centerpartiet vill öka andelen förnybar el på marknaden och snabba på utvecklingen mot ett mer hållbart samhälle. Därför tycker vi att det är bra att mikroproducenter av el som levererar överskottsel ut på nätet har rätt att göra ett skatteavdrag.

Nettodebitering

Vi tycker dock att det finns behov av att fortsätta städa bort det regelkrångel som mikroproducenter av förnybar el möter idag.

Den sänkta skatten på egenproducerad förnybar el kommer att bidra till att öka andelen förnybar el och att stärka konsumenternas ställning på energimarknaden. Med skatteavdraget blir mer lönsamt och attraktivt, framför allt för många enskilda fastighetsägare, att bli sin egen elproducent genom att installera i småskalig förnybar el, som solel och vindkraft.

Ansvarig talesperson

Rickard Nordin
Riksdagsledamot Göteborgs kommun. Klimat- och energipolitisk talesperson.   Följ mig på:   Fac...