Centerpartiet lokalt

Europa

Vi tycker att EU måste bli bättre och mer effektivt. Vi vill att EU tar hand om frågor som enskilda länder har svårt att lösa själva. Men inte lägger sig i frågor som länder själva bäst bestämmer över. Därför vill vi att EU ska samarbeta mer om sådant som berör många länder som klimat och miljö, säkerhet och försvar, migration, handel och organiserad brottslighet.


Centerpartiet vill att:

  • EU arbetar för miljö, handel, säkerhet, öppenhet och liberala värderingar
  • EU inte ska bestämma sådant som länderna själva bäst bestämmer över
  • EU blir mer demokratiskt och inför en offentlighetsprincip

Europa

Europa låg i ruiner. Sönderbombade städer. Krigsinvalider som stapplande försökte ta sig hem och desperata människor som letade efter något att äta. EU bildades för att förhindra att krig skulle uppstå igen i Europa. EU har bidragit till att krigens Europa istället blivit en kontinent av fred och stabilitet.

Det demokratiska samarbetet, den fria rörligheten, handeln och den europeiska integrationen har fört människor närmare varandra genom ömsesidigt utbyte.

Sverige är ett litet land och beroende av att kunna sälja våra varor och tjänster utomlands. EU är vårt viktigaste samarbete. Vi tycker att EU behöver utvecklas. Dels för att bättre hantera nya utmaningar som kommer med en ökad globalisering, av att människor och handel rör sig allt mer över nationsgränserna. Dels för att bli effektivare och mer begripligt för medborgarna.

Det är viktigt att EU-samarbetet inriktar sig på rätt saker. Vi vill att EU ska samarbeta mer om klimat och miljö, säkerhet och försvar, migration, handel och organiserad brottslighet. Det är sådant som berör många länder samtidigt och där EU kan göra stor skillnad. För oss är det inte ett alternativ att stå vid sidan och titta på. Den som bryr sig om Europasamarbetet måste också vilja förändra och förbättra det. Därför är det viktigt att Sverige tar en aktiv roll i EU.

Det ska EU göra och inte göra

EU måste bli bättre och mer effektivt. Det görs genom att lägga kraft på de stora gemensamma frågorna, som miljö och klimat, migration, mänskliga rättigheter, handel och konkurrenskraft samt kampen mot internationell brottslighet och andra hot. Här krävs precis det samarbete som är själva grundtanken med EU. Frågor som vi har möjlighet att klara av bättre gemensamt, än om alla länder skulle göra det var för sig. Vi vill se ett långsiktigt och hållbart EU. EU får inte fokusera på fel saker. Vi tycker exempelvis inte att EU ska lägga sig i de frågor som enskilda människor och beslutsfattare på lokal, regional och nationell nivå bättre kan bestämma om. Hit hör frågor som ländernas skatter, utbildning, välfärd, sociala trygghetssystem, kultur, rovdjurspolitik och naturresurser.

Vi vill ha mer insyn och en offentlighetsprincip

Om beslut fattas bakom stängda dörrar och leder till onödig detaljstyrning, tappar EU legitimitet och kraft att ta tag i de stora frågorna. Därför arbetar vi för ett mer demokratiskt EU. Vi vill att medborgarna ska ha större möjlighet att få insyn i de beslut som fattas, och kunna påverka EU. Då förbättras människors möjlighet att kräva ansvar av dem som tar besluten. En offentlighetsprincip för hela unionens arbete skulle öka insynen. Det är också minst lika viktigt att gemensamma beslut verkligen genomförs. Förtroende byggs också då människor ser att EU fungerar. När fusk med utsläppstester eller olagliga djurtransporter upptäcks, trots att det finns tydlig lagstiftning på området, skadar det förtroendet för unionen. Länderna måste bli bättre på att genomföra de beslut som fattas gemensamt.

EU ska stå upp för liberala värderingar

När Storbritannien lämnar EU (Brexit) så kommer unionen att förändras och Sverige förlorar en nära samarbetspartner. Det gör att vårt inflytande kan bli mindre i framtiden. Därför är det viktigt att vi hittar nya samarbetspartner i EU. Tyskland och de nordiska länderna vill vi samarbeta mer med.

EU ska stå upp för demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Medlemsländerna ska inte få bryta mot viktiga principer som rättssäkerhet och pressfrihet, utan att drabbas av kännbara sanktioner. Rättsstatens principer och mänskliga rättigheter ska inte kunna lagstiftas bort av populistiska regeringar.

Den inre marknaden och fri rörlighet

Vi tycker att det är den inre marknaden och den fria rörligheten som är EU:s viktigaste styrkor. Det vill säga att människor, varor, tjänster och kapital får röra sig fritt inom EU. Men mycket mer kan göras. Det finns enorm potential i att öppna tjänstemarknaden och energimarknaden och skapa en verklig europeisk digital marknad. Slutenhet och nationella statliga monopol som gynnas får inte hindra fri konkurrens och framväxt av smarta lösningar som gynnar alla.

Läs gärna mer om vår syn på frihandel och vad vi tycker att EU kan hjälpa till med.

Euron och ett EU som utvecklas i olika takt

Vi har länge påpekat riskerna med en gemensam valuta. Tanken med den gemensamma valutan var från början att knyta länderna närmare varandra och skapa tillväxt. När finanskrisen kom utvecklades ekonomin olika i varje euroland. Länderna hamnade i otakt med varandra. Flera euroländer drabbades hårt av krisen. Om man saknar en egen valuta måste varje stat sätta undan pengar för att klara av kriser. Flera av euroländerna har inte gjort det. Vi respekterar svenska folkets nej till att införa euro som valuta i Sverige.

Vi vill att det ska vara möjligt för EU att utvecklas djupare på vissa områden, utan att alla länder behöver vara med. Redan idag är Sverige med i Schengen-samarbetet som innebär att det inte finns några gränskontroller bland de länder som är med, men inte i eurozonen. På samma sätt tycker vi det är viktigt att några länder ska kunna gå vidare och fördjupa samarbetet inom olika områden, utan att alla behöver vara med. På så sätt kan vi se till att EU inte blir handlingsförlamat för att vissa länder säger nej till utveckling och reform.

Grunden i EU-samarbetet, de fyra friheterna och den inre marknaden, är allt för viktiga för att det enda alternativet ska vara att lämna unionen om man är missnöjd med utvecklingen. Men vi vill inte att man ska kunna förhandla bort beslut som redan bestämts. Inte heller våra gemensamma värderingar kring exempelvis mänskliga rättigheter, pressfrihet och rättsstaten.

Bankunionen

År 2012 kom medlemsstaterna i EU överens om att inrätta ett gemensamt system inom EU för tillsyn över banker och hantering av banker i kris. Sverige sa nej till att delta. Bland annat med motiveringen att länder som inte har euro riskerade att missgynnas inom systemet, och att det skulle leda till mer överstatlighet. För tillfället har inget icke euroland gått med. En svensk utredning där för- och nackdelar analyseras ska bli klar 2019. Bankunionen fungerar relativt väl för dem som är med och vi ser att det behövs starka skäl för att inte vara med. Problemet har varit att bankunionen bland annat innebär för mycket överstatlighet. Och de argumenten finns kvar, men när utredningen är klar måste Sverige fatta beslut.

Ansvarig talesperson

Fredrick Federley