Europa

Centerpartiet vill att EU ska bli bättre och mer effektivt. Vi vill att EU-länderna i större utsträckning jobbar med frågor som medlemsländerna löser bäst tillsammans, men lämnar ansvaret till medlemsländerna att besluta om politikområden som de själva bäst bestämmer över. Därför vill vi samarbeta mer om gränsöverskridande utmaningar som klimat och miljö, säkerhet och försvar, migration, handel och organiserad brottslighet.

Centerpartiet vill att:

  • EU arbetar för miljö och klimat, handel, säkerhet, öppenhet och liberala värderingar
  • EU inte ska bestämma sådant som länderna själva bäst bestämmer över
  • EU inför ett demokratilås som göra att länder straffas ekonomiskt om de bryter mot de demokratiska grunderna i EU-samarbetet

sol-has-bg sol-light-text sol-gray-tone

Europa

Europa låg i ruiner efter andra världskriget. EU bildades för att förhindra att krig skulle uppstå igen i Europa. EU har bidragit till att krigens Europa istället blivit en kontinent av fred och stabilitet. Det demokratiska samarbetet, den fria rörligheten, handeln och den europeiska integrationen har fört människor närmare varandra genom ömsesidigt utbyte.

Sverige är ett litet land som är beroende av att kunna sälja våra varor och tjänster utomlands. EU är vårt viktigaste samarbete. Vi tycker att EU behöver utvecklas. Dels för att bättre hantera nya utmaningar som kommer med en ökad globalisering, där människor och handel rör sig allt mer över nationsgränserna. Dels för att bli effektivare och mer begripligt för medborgarna.

Det är viktigt att EU-samarbetet inriktar sig på rätt saker. Vi vill att EU ska samarbeta mer om klimat och miljö, säkerhet och försvar, migration, handel och organiserad brottslighet. Det är sådant som berör många länder, där EU kan göra stor skillnad. För oss är det inte ett alternativ att stå vid sidan av och titta på. Den som bryr sig om Europasamarbetet måste också vilja förändra och förbättra det. Därför arbetar vi aktivt med EU-politik i riksdagen och i Europaparlamentet och i riksdagen och driver på för att Sverige tar en aktiv roll i EU-samarbetet.

Detta vill vi göra på EU-nivå

EU måste bli bättre och mer effektivt. Det görs genom att lägga kraft på de stora gemensamma frågorna, som miljö och klimat, migration, mänskliga rättigheter, handel och konkurrenskraft samt kampen mot internationell brottslighet och andra hot. Här krävs precis det samarbete som är själva grundtanken med EU. Vi vill se ett långsiktigt och hållbart EU.

EU ska stå upp för liberala värderingar

EU ska stå upp för demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Medlemsländerna ska inte få bryta mot viktiga principer som rättssäkerhet och pressfrihet, utan att drabbas av kännbara sanktioner. Rättsstatens principer och mänskliga rättigheter ska inte kunna lagstiftas bort av populistiska regeringar.

Den inre marknaden och fri rörlighet

Vi tycker att det är den inre marknaden och den fria rörligheten som är EU:s viktigaste styrkor. Det vill säga att människor, varor, tjänster och kapital får röra sig fritt inom EU. Men mycket mer kan göras. Det finns enorm potential i att öppna tjänstemarknaden och energimarknaden och skapa en verklig europeisk digital marknad. Slutenhet och nationella statliga monopol som gynnas nationellt får inte hindra fri konkurrens och framväxt av smarta lösningar som gynnar alla.

Miljö- och klimat

Miljö- och klimatfrågan är en global utmaning som kräver internationella insatser. Centerpartiet har under lång varit en pådrivande kraft i Europaparlamentet för konkreta, ambitiösa reformer för att få ner utsläppen i Europa. Under den förra mandatperioden så var vi med och säkrade höja ambitioner i handeln med utsläppsrätter, mer förnybar energi i unionen och högre ambitioner vad gäller energieffektivisering. Men vi vill snabba på omställningen ännu mer. Redan år 2040 vill vi att EU ska vara fritt från nettoutsläpp av växthusgaser och vi måste i närtid höja ambitionerna kraftigt till år 2030. För att nå dit krävs satsningar på förnybar energi och klimatsmarta innovationer som minskar utsläppen från transporterna. Green Deal är Europas nya klimatpaket där vi har säkrat en plats vid förhandlingsbordet och kan driva på för höjda ambitioner som följs av konkreta åtgärder.

Jordbruk

EU:s gemensamma jordbrukspolitik spelar en viktig roll för ett konkurrenskraftigt och hållbart jordbruk, och för att uppnå de 17 globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Vi vill se en jordbrukspolitik som är mindre detaljstyrd och mer resultatinriktad. Istället för stelbenta insatser på EU-nivå som är lika för alla måste varje medlemsland få större möjligheter att utforma sina egna miljöåtgärder för att få bättre resultat och mer faktisk miljönytta.

Vi ser med oro på hoten mot den biologiska mångfalden. Det behövs fler insatser inom jordbruket för fler betande djur, ökad viltvård och fler pollinatörer. Att ge medlemsländerna större möjlighet att arbeta på det sätt som passar landet bäst, för att nå samma mål på EU-nivå är vi övertygade kommer ge den största klimat- och miljönyttan.

Vi vill långsiktigt se ett att lantbrukarnas konkurrenskraft stärks, vilket ger förutsättningar för mer modernisering och innovation, Därför vill vi också satsa mer på investeringar men också underlätta för kunskapsöverföring och att lantbruket snabbt kan testa nya innovativa metoder för bättre konkurrenskraft och för ett mer klimat- och miljösmart jordbruk. Vi vill också se att lantbrukarens ställning i livsmedelskedjan stärks.

Migration

Vi vill ha en gemensam EU-politik för flyktingmottagande, där alla länder hjälper till och bidrar. Det är viktigt att ta ett helhetsgrepp med alltifrån hur mottagandet ska gå till, själva asylprocessen och hur de asylsökande fördelas mellan länderna, så att inget faller mellan stolarna. Centerpartiet vill att det ska bli enklare att ta sig till Europa på lagligt sätt, så att man som flykting inte ska behöva betala smugglare och kriminella gäng för att ta sig hit; att söka asyl är en mänsklig rättighet och inte något man ska behöva riskera livet för. Till exempel tycker vi att systemen med kvotflyktingar, både de som kommer via FN och genom EU:s egna program, borde utökas. Det är väldigt viktigt med fri rörlighet inom de länder som är med i Schengensamarbetet, och vi vill ta bort de tillfälliga gränskontroller som flera medlemsstater satt upp. Arbetskraftsinvandring är bra och viktigt för att företag i EU ska kunna utveckla sina verksamheter och skapa fler jobb. Det bör bli lättare att komma till EU för att jobba.

Sociala pelaren

Sverige har i dagsläget ett välfungerande system på arbetsmarknaden som hotas om Europaparlamentet gör verklighet av den sociala pelaren. I det här fallet vill parlamentet bland annat införa en europeisk a-kassa, tvingande minimilöner och en arbetsmarknadsmyndighet. Åtgärder som skulle kunna sätta det svenska sättet att göra saker på ur spel. Beslut kring arbetsmarknad och sociala skyddsnät fattas bäst av varje medlemsland.

Brexit påverkar Sverige

När Storbritannien nu lämnat EU så kommer unionen att förändras och Sverige förlorar en nära samarbetspartner. Därför är det viktigt att vi hittar nya samarbetspartners i EU, där vi vill samarbeta mer med till exempel Tyskland, Nederländerna och de nordiska länderna.

I och med Brexit uppstår ett underskott i EU:s budget. Vi vill se en återhållsam EU-budget. Flera nya politiska prioriteringar och Brexit betyder att det är viktigare än någonsin att modernisera budgeten och anpassa kostymen till nya verkligheter. Vi ska fortsätta effektivisera och modernisera jordbrukspolitiken och strukturfonderna. De behöver i högre utsträckning bidra till miljö- och klimatåtgärder, stärkt konkurrenskraft och utveckling. Det är också viktigt att det svenska jordbruket och civilsamhället runt om i landet inte får bära kostnaden för Brexit eller för att Sverige får rabatt på EU-avgiften. Minskningar i budgeten måste framförallt ta sikte på ineffektiva program som globaliseringsfonden och sociala fonden, flyttkarusellen mellan Bryssel & Strasbourg och nya symbolprojekt.

Vi vill att EU blir mer transparent

Om beslut fattas bakom stängda dörrar och leder till onödig detaljstyrning i medlemsländerna, tappar EU legitimitet och kraft att ta tag i de stora frågorna. Därför arbetar vi för ett mer demokratiskt EU. Vi vill att medborgarna ska ha större möjlighet att få insyn i de beslut som fattas, och kunna påverka EU. Då förbättras människors möjlighet att kräva ansvar av dem som tar besluten.

Det är också minst lika viktigt att gemensamma beslut verkligen genomförs. Förtroende byggs också då människor ser att EU fungerar. När fusk med utsläppstester eller olagliga djurtransporter upptäcks, trots att det finns tydlig lagstiftning på området, skadar det förtroendet för unionen. Länderna måste bli bättre på att genomföra de beslut som fattas gemensamt.

Euron och ett EU som utvecklas i olika takt

Vi har länge påpekat riskerna med en gemensam valuta. Tanken med den gemensamma valutan var från början att knyta länderna närmare varandra och skapa tillväxt. När finanskrisen kom utvecklades ekonomin olika i varje euroland. Länderna hamnade i otakt med varandra. Flera euroländer drabbades hårt av krisen. Vi respekterar svenska folkets nej till att införa euro som valuta i Sverige.

Vi vill att det ska vara möjligt för EU att utvecklas djupare på vissa områden, utan att alla länder behöver vara med. Redan idag är Sverige med i Schengen-samarbetet som innebär att det inte finns några gränskontroller bland de länder som är med, men vi är till exempel inte med i det gemensamma valutasamarbetet. På samma sätt tycker vi det är viktigt att några länder ska kunna gå vidare och fördjupa samarbetet inom olika områden, utan att alla behöver vara med. På så sätt kan vi se till att EU inte blir handlingsförlamat för att vissa länder säger nej till utveckling och reform.

Grunden i EU-samarbetet, de fyra friheterna och den inre marknaden, är allt för viktiga för att det enda alternativet ska vara att lämna unionen om man är missnöjd med utvecklingen. Men vi vill inte att man ska kunna förhandla bort beslut som redan bestämts. Medlemsländerna ska inte få bryta mot viktiga principer som rättssäkerhet och pressfrihet utan kännbara sanktioner. Grundläggande rättigheter ska inte kunna lagstiftas bort av populistiska regeringar.

Detta ska EU inte göra

EU får inte fokusera på fel saker. Vi tycker exempelvis inte att EU ska lägga sig i de frågor som enskilda människor och beslutsfattare på lokal, regional och nationell nivå bättre kan bestämma om. Hit hör frågor som ländernas skatter, utbildning, välfärd, sociala trygghetssystem, kultur, rovdjurspolitik och naturresurser.

Sverige ska ha en mer central och pådrivande roll i EU

Det är viktigt att EU-samarbetet inriktar sig på rätt saker och att rätt beslut fattas på rätt nivå. Centerpartiet vill stärka EU-samarbetet när det gäller de stora gränsöverskridande utmaningarna, som miljö och klimat, säkerhet och försvar, migration, handel och organiserad brottslighet. Den som bryr sig om Europasamarbetet måste också vilja förändra och förbättra det. Därför är det viktigt att Sverige är en aktiv och central aktör som formar EU:s framtid, där EU fokuserar på rätt saker och gör dem ännu bättre.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.