Centerpartiet lokalt

Europa

Vi vill se ett smalare, men vassare EU. Ett EU som ägnar sig åt rätt saker och som låter dig bestämma mer själv. Vi vill inte se ett EU som bestämmer om snus och lakritspipor.

Centerpartiet vill:

  • Säga ja till EU och nej till euron
  • Att EU ska fokusera på stora frågor och låta människor bestämma om sin vardag ifred
  • Att EU ska ställa höga klimat- och miljömål för ett mer hållbart Europa
Europa

Europa

Vi tycker att EU och samarbetet där är bra. För oss handlar EU om demokrati och fred, fri rörlighet och handel, krafttag för klimatet och gemensamma insatser mot organiserad brottslighet. Samarbetet i Europa gör oss starkare. Det vi inte tycker om är detaljstyrning, omotiverad överstatlighet och klåfingrighet. Därför oroar vi oss att EU i sin nuvarande form ibland fokuserar på fel saker.

Vi vill se ett långsiktigt och hållbart EU. Det kräver att unionen blir smalare men vassare. Om beslut fattas bakom stängda dörrar och leder till onödig detaljstyrning, tappar EU legitimitet och kraft att ta tag i de stora frågorna.

Därför arbetar vi för ett mer demokratiskt EU som gör färre saker på ett bättre sätt. För oss är det inte ett alternativ att stå vid sidan och titta på. Den som bryr sig om Europasamarbetet måste också ha vilja förändra och förbättra det. EU måste bli smalare genom att fokusera på rätt saker.

Vi tycker exempelvis inte att EU ska lägga sig i de frågor som enskilda människor och beslutsfattare på lokal, regional och nationell nivå bättre kan bestämma om. Hit hör frågor som ländernas skatter, utbildning, välfärd, sociala trygghetssystem, kultur, rovdjurspolitik och naturresurser.

EU måste bli vassare genom att fokusera på de stora gemensamma frågorna som handlar om miljö- och klimat, migration, mänskliga rättigheter, handel och konkurrenskraft samt kampen mot internationell brottslighet. Här krävs precis det samarbete som är själva grundtanken med EU. Även om samarbete är bra så ska EU inte samarbeta om allt.

Ända sedan starten har vi konsekvent påpekat riskerna med en gemensam valuta. Tanken från början med den gemensamma valutan var att knyta länderna närmare varandra och skapa tillväxt. Men precis som vi förutsåg har samarbetet kring euron visat sig ohållbart. Om det ska fungera bra med en gemensam valuta krävs en flexibla löner och priser.

Istället byggde låga gemensamma räntor upp ekonomiska bubblor med stora lån för privatpersoner, företag och stater. Om man saknar en egen valuta måste varje stat sätta undan pengar för att klara av kriser. Det har euroländerna inte gjort. Vår åsikt har inte ändrats utan vi säger även i fortsättningen nej till att Sverige ska införa euron.

När finanskrisen kom utvecklades ekonomin olika i varje euroland och länderna hamnade i otakt med varandra. I krisens spår ser vi nu bland annat ökande skulder, sänkta löner och en skenande arbetslöshet. De flesta finanssystem i Europa har ett nationellt fokus. Samtidigt blir både finanssystem och banker i Europa och världen mer sammanflätade med varandra.

De senaste årens finanskris i har gjort att det behövts en översyn av systemen. Flera euroländer brottas med växande skulder och en sämre betalningsförmåga. Det är bakgrunden till att euroländerna nu bildar en bankunion. Där ska det finnas en gemensam tillsyn över bankerna och en gemensam avvecklingsfond för banker i kris. Det ska också finnas en gemensam insättningsgaranti för att skydda dig som kund. Vi tycker att Sverige ska stå utanför bankunionen.

Om det ändå skulle bli ett beslut att Sverige ska gå med är det viktigt för oss att det finns vissa krav. Det handlar bland annat om att skydda svenska skattebetalares pengar och de svenska offentliga finanserna. Dessutom måste vi få ställa högre krav på finansinstituten och vara säkra på att det Sverige får ha inflytande i de beslut som fattas i bankunionen.

Ansvarig talesperson

Fredrick Federley
Fredrick Federley är Centerpartiets Europaparlamentariker och andre vice partiordförande. Han är gru...