Centerpartiet lokalt

 

Försvar- och säkerhetsamarbeten

- NATO, EU och i Norden

Vi vill fortsätta bygga säkerhet tillsammans med andra. Vi måste våga ifrågasätta tidigare sanningar och göra upp med bilden av att Sverige skulle vara neutralt.

Centerpartiet vill:

  • Starta en process för att Sverige ska söka medlemskap i Nato
  • Att EU samarbetar mer inom försvars- och säkerhetsområdena
  • Utveckla det nordiska försvars- och säkerhetssamarbetet

Sverige bör bli medlem i NATO

Centerpartiet ser mot bakgrund av NATO:s förändrade roll och det säkerhetspolitiska läget att Sverige behöver starta en process om att söka medlemskap i Nato. Vi vill se ett svenskt Natomedlemskap för att stärka både vårt eget försvar och bidra till säkerheten i vårt närområde. Vi bestämmer själva när och hur vi söker medlemskap men vi eftersträvar nära samarbete med Finland, med målet att båda länder ska bli medlemmar samtidigt. Vi eftersträvar även en bred politisk samsyn.

Den förändrade säkerhetspolitiska situationen i vårt närområde aktualiserar frågan om medlemskap i Nato. Ett svenskt Natomedlemskap behöver ses i ett regionalt sammanhang. Som Natomedlemmar bidrar vi till att stärka både vårt eget försvar och säkerheten i vårt närområde.

Ett svenskt medlemskap i Nato är också ett sätt att visa solidaritet med våra baltiska vänner, våra östra grannar och resten av Europa. Det betyder att vi bidrar till att Nato blir mer trovärdigt i hela Östersjöregionen, men också i Arktis- och Barentsområdena. Ett svenskt Natomedlemskap skulle verka konfliktavhållande i Östersjöregionen. Att Sverige inte är med i Nato betyder tyvärr att vi lämnar delar av Östersjön i ett vakuum. Det är inte solidariskt mot våra grannar, som upplever ett faktiskt hot från Ryssland. Vår syn är att solidaritet innebär förpliktelse och att vi bör att agera när andra hotar våra närmaste grannar. Sverige ska stå upp för demokrati och frihet.

I vårt arbete för medlemskap eftersträvar vi nära samarbete med Finland, med målet att båda länder ska bli medlemmar samtidigt. Sverige och Finland är suveräna stater och i slutänden bestämmer vi naturligtvis själva när och vilka säkerhetspolitiska vägval vi vill göra, men för den säkerhetspolitiska utvecklingen i Östersjöområdet vore det positivt med samsyn. På samma sätt så eftersträvar vi bred politisk samsyn i medlemsfrågan i Sverige.

Fördjupat försvars- och säkerhetssamarbete inom EU

Centerpartiet tycker att EU ska ta sig an de stora gränsöverskridande utmaningarna. Europas närområden blir nu allt mer osäkra, gränserna mellan fred och krig suddas ut, klimatförändringar leder till allt fler naturkatastrofer och tekniska system sammankopplas mellan länder. Frågan om hur EU och medlemsländerna ska hantera sin försvars- och säkerhetspolitik är mer aktuell än någonsin. EU behöver möta handlingar från andra länder eller aktörer, som inte är rent militära, men som har som syfte att destabilisera och skapa osäkerhet. Centerpartiet vill se ett EU som står berett att hantera olika hot och risker. Det är i Europas eget intresse att få ut mer av de pengar som läggs på försvar och att kunna möta en mångfald av hot, inklusive militära.

Centerpartiet välkomnar utvecklingen som sker på försvarsområdet inom EU. Europas länder behöver ta ett större ansvar för sin säkerhet. Att det europeiska försvarssamarbetet är mellanstatligt är fortsatt viktigt för Centerpartiet eftersom vi inte vill ge upp beslutsrätten över vårt eget nationella försvar.

För Centerpartiet kan EU och Nato tydligt komplettera varandra. Nato ansvarar för det militära försvaret av den europeiska kontinenten medan EU kan bidra till att utveckla de nationella försvarsmakterna, inte minst genom forskning och stöd i utvecklingen av militära förmågor. Gemensamma inköp av försvarsmateriel på stor skala kan pressa kostnader. På så sätt ökar de nationella försvarsmakternas såväl som Natos samlade förmåga till försvar men också EU:s möjligheter att genomföra insatser utanför unionen. Det är särskilt viktigt i vårt närområde. Centerpartiet vill att EU tar större ansvar till internationell fred och säkerhet, inte minst i närområdet, både civilt och militärt. Därför är det viktigt att EU också har en militär snabbinsatsförmåga, där de stridsgrupper som redan finns kan finansieras och användas i praktiken.

Nordiskt försvarssamarbete

Vi kommer fortsatt verka för att stärka det nordiska säkerhets- och försvarssamarbetet, både inom ramen för NORDEFCO, det nordiska försvarssamarbetet men också ett djupare nordiskt samarbete inom Nato och EU.

Centerpartiet vill att det nordiska samarbetet stärks inom områdena samhällssäkerhet och civilt försvar. Centerpartiet vill se över inom vilka områden det nordiska samarbetet kan utvecklas inom för att möta sårbarheter och stärka vår gemensamma motståndskraft. Energi- cyber- och läkemedelsområdena är exempel på områden där vi vill förstärka samarbetet

Centerpartiet vill:

  • Att EU samarbetar mer vad gäller försvars- och säkerhetspolitik men att samarbetet ska vara mellanstatligt och stärka både de nationella försvarsmakterna som EU:s samlade förmåga att genomföra civila och militära insatser.
  • Att det europeiska försvarssamarbetet ska komplettera Nato och stärka den transatlantiska länken
  • Att arbetet inom EU och internationellt för att förbättra motståndskraften mot påverkansoperationer och cyberhot ska stärkas.
  • särskilt se ett ökat nordiskt samarbete inom områdena samhällssäkerhet och civilt försvar.

Ansvarig talesperson

Daniel Bäckström
Riksdagsledamot Värmlands län, försvarspolitisk talesperson