Försvar- och säkerhetsamarbeten
- NATO, EU och i Norden

Vi vill fortsätta bygga säkerhet tillsammans med andra. Vi måste våga ifrågasätta tidigare sanningar och göra upp med bilden av att Sverige skulle vara neutralt. För att Sverige ska kunna försvaras på bästa sätt behöver vi samarbeta med andra länder och organisationer.

Centerpartiet vill:

  • Starta en process för att Sverige ska söka medlemskap i NATO
  • Att EU samarbetar mer inom försvars- och säkerhetsområdena
  • Utveckla det nordiska försvars- och säkerhetssamarbetet

sol-has-bg sol-light-text

Sveriges försvar måste byggas på samarbete

Genom samarbete tryggar vi både vår egen säkerhet och kan hjälpa andra demokratier. Vi måste göra upp med bilden av att Sverige skulle vara ”neutralt”.

Sverige bör bli medlem i NATO

NATO (North Atlantic Treaty Organization) är en försvarsallians med 29 medlemsstater. 22 av dessa är medlemmar i EU. Redan idag är Sverige med i ett samarbete som NATO ansvarar för, ”Partnerskap för fred”. Vi samarbetar också med NATO i olika internationella insatser. Vi samarbetar väldigt nära med NATO på många olika sätt.

Men det räcker inte. Vi vill att Sverige går med i NATO snarast möjligt. Både för att stärka både vårt eget försvar och för att bidra till säkerheten i vårt närområde. Tyvärr har säkerheten försämrats i vår del av världen. Vi bestämmer själva när och hur vi söker medlemskap, men samarbetar gärna nära med Finland, med målet att båda länder ska bli medlemmar samtidigt. Vi vill också nå bred politisk samsyn i Sverige.

Den förändrade säkerhetspolitiska situationen i vårt närområde gör att frågan om medlemskap i NATO blir aktuell. Som NATO-medlemmar bidrar vi till att stärka både vårt eget försvar och säkerheten i vårt närområde.

Om Sverige går med i NATO så betyder det också att vi är med och bidrar till säkerheten kring Östersjön och visar solidaritet med våra baltiska vänner och resten av Europa. Med Sverige som medlem blir NATO mer trovärdigt i hela Östersjöregionen, men också i Arktis- och Barentsområdena.

Att Sverige inte är med i NATO betyder tyvärr att vi lämnar delar av Östersjön i ett vakuum. Det är inte solidariskt mot våra grannar, som upplever ett faktiskt hot från Ryssland. Vår syn är att solidaritet innebär plikter och att vi bör agera när andra hotar våra närmaste grannar. Sverige ska stå upp för demokrati och frihet.

I vårt arbete för medlemskap eftersträvar vi nära samarbete med Finland. Vi hoppas på att båda länder ska bli medlemmar samtidigt. Sverige och Finland är självständiga länder och i slutänden bestämmer vi naturligtvis själva när och vilka säkerhetspolitiska vägval vi vill göra. Men för den säkerhetspolitiska utvecklingen i Östersjöområdet vore det positivt om vi ville samma sak. På samma sätt så är det viktigt med bred politisk samsyn i medlemsfrågan i Sverige.

Fördjupa försvars- och säkerhetssamarbetet inom EU

Vi tycker att EU ska arbeta mer med gemensamma gränsöverskridande utmaningar. Europas närområden blir nu allt mer osäkra. Gränserna mellan fred och krig suddas ut. Klimatförändringar leder till allt fler naturkatastrofer och tekniska system sammankopplas mellan länder.

Frågan om hur EU och medlemsländerna ska hantera sin försvars- och säkerhetspolitik är mer aktuell än någonsin. EU behöver möta handlingar från andra länder eller aktörer, som inte är rent militära, men som har som syfte att destabilisera och skapa osäkerhet. Vi vill att EU ska kunna hantera olika hot och risker. Det ligger i Europas eget intresse att få ut mer av de pengar som läggs på försvar och att kunna möta många olika hot, inklusive militära.

Vi är positiva till att EU vill jobba mer inom försvarsområdet. Europas länder behöver ta ett större ansvar för sin säkerhet. Att det europeiska försvarssamarbetet är mellanstatligt är fortsatt viktigt för Centerpartiet eftersom vi inte vill ge upp beslutsrätten över vårt eget nationella försvar.

Vi tycker att EU och NATO tydligt kan komplettera varandra. NATO ansvarar för det militära försvaret av den europeiska kontinenten. EU kan bidra till att utveckla de nationella försvarsmakterna, inte minst genom forskning och stöd i utvecklingen av militära förmågor. Gemensamma inköp av försvarsmateriel i stor skala kan pressa kostnader. På så sätt ökar de nationella försvarsmakternas såväl som NATO:s samlade förmåga till försvar. Samtidigt kan också EU:s möjligheter att genomföra insatser utanför unionen öka. Det är särskilt viktigt i vårt närområde.

Vi vill att EU tar större ansvar för internationell fred och säkerhet, inte minst i närområdet, både civilt och militärt. Därför är det viktigt att EU också har en militär snabbinsatsförmåga, där de stridsgrupper som redan finns kan finansieras och användas.

Läs gärna mer om vår syn på Europasamarbetet.

Fördjupa det nordiska försvarssamarbetet

Vi vill också att det nordiska säkerhets- och försvarssamarbetet fördjupas. Både det militära samarbetet och inom krisberedskap och civilt försvar. Energi-, cyber- och läkemedelsområdena är exempel på områden där vi vill förstärka samarbetet. Tillsammans är vi starka.


Ansvarig talesperson

Daniel Bäckström
Landsbygdspolitisk talesperson. Försvarspolitisk talesperson. Riksdagsledamot Värmlands län.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.