Informations- och cybersäkerhet

Visste du att det varje månad genomförs tusentals cyberattacker mot Sverige? Vårt demokratiska samhälle utmanas och undermineras genom att andra länder försöker påverka vad som sägs, hur det sägs och hur vi uppfattar verkligheten. Vi tycker att samhällets förmåga att stå emot cyberhot och informationspåverkan behöver stärkas.

Centerpartiet vill:

  • Förbättra kunskapen om informations- och cybersäkerhet
  • Motverka cyberbaserat industriellt ekonomiskt spionage
  • Inrätta ett cyberhemvärn

sol-has-bg sol-light-text

Informations- och cybersäkerheten måste stärkas

Samhällets arbete med informations- och cybersäkerhet behöver utvecklas ordentligt. Stora brister finns som leder till sårbarheter på samhällsnivå. Lagöverträdelserna på Transportstyrelsen visar tydligt vad som kan hända när kunskapen är för dålig om informations- och cybersäkerhet och säkerhetsskydd inom en organisation.

Vi ser allvarligt på de sårbarheter som finns. Därför har vi presenterat ett antal förslag för att förbättra samhällets arbete med cyber- och informationssäkerhet.

Vi vill att strategier tas fram för ett generellt kompetenslyft inom informations- och cybersäkerhet och säkerhetsskydd. Ett framgångsrikt informations- och cybersäkerhetsarbete kräver kompetens och förståelse. Det måste finnas i hela organisationen, från jurister, analytiker, ekonomer, upphandlingsexperter till registratur med flera. Alla behöver ha kunskap om och kunna förhålla sig till vad som är skyddsvärd information. Men det är inte alltid den kunskapen finns, vilket får konsekvenser.

Vi vill också att det görs en översyn om de befintliga regelverk som styr kommunernas krav på informations- och cybersäkerhet, inklusive tillsyn. Är de tillräckliga? Behöver de bli tydligare? Översynen behövs, eftersom vi vet att det ofta saknas ett systematiskt informationssäkerhetsarbete hos kommuner. Vi vill att det ska bli bättre än idag.

Motverka industriellt ekonomiskt spionage

Den ökande trenden av cyberbaserat industriellt ekonomiskt spionage behöver också motverkas. Försvarets radioanstalt, FRA, bevakar bland annat statsunderstödda cyberaktiviteter mot Sverige. FRA identifierar att utländska stater inte bara riktar sig mot föremål som strikt befinner sig inom ramen för nationell säkerhet (det vill säga Sveriges försvar med mera). Spionaget riktar sig även mot industrin, forskningen samt kritisk infrastruktur. Det påverkar konkurrensen. Strategier behövs globalt, europeiskt och nationellt för att motverka den ökande trenden med cyberbaserat, industriellt ekonomiskt spionage.

Inget system är starkare än sin svagaste länk och inom Europa finns många sammankopplade system. Därför vill vi att EU ska få en större roll i frågor som rör informations- och cybersäkerhet.

Inrätta ett cyberhemvärn

Det finns behov av att bättre kunna möta hybridhot i form av cyberattacker och informationspåverkan. Traditionella och sociala medier, privata företag, kommuner, regioner och myndigheter drabbas av denna typ av hot. Sverige måste förbereda sig bättre och mer resolut för det förändrade säkerhetsläget och ytterst ett möjligt krig.

Vi föreslår därför att ett cyberhemvärn som står på två ben etableras. Ett ben för att stärka samhällets cybersäkerhet vid större cyberattacker och ett ben för att stärka arbetet att stå emot informationspåverkan under höjd beredskap och ytterst i krig.

Det är viktigt att personer som tidigare inte varit med i försvaret kan bidra med sin kompetens inom IT- och cybersäkerhet. Vi tror att det ökar folkförankringen och det är bra för att kunna motstå olika hot. I Januariavtalet är partierna överens om att en ny myndighet för psykologiskt försvar ska inrättas. 

Ansvarig talesperson

Daniel Bäckström
Landsbygdspolitisk talesperson. Försvarspolitisk talesperson. Riksdagsledamot Värmlands län.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.