Krisberedskap och totalförsvar

Klimatförändringar, smittsamma sjukdomar, tekniska kollapser och terrorism – det är några exempel på de hot och risker som Sverige står inför. Men också hot mot vår demokrati, vårt öppna samhälle och vårt sätt att leva. Sverige behöver ha en god förmåga att hantera många olika hot och risker mot vår säkerhet, också militära.

Centerpartiet vill att:

  • Sverige ska vara bra på att förebygga och hantera olika kriser, till och med krig
  • Sverige ska ha en bra livsmedels-, energi- och läkemedelsberedskap
  • Frivilliga används mer inom krisberedskapen och det civila försvaret

sol-has-bg sol-light-text

Sverige behöver kunna hantera många olika olyckor och kriser, ja till och med krig. När någonting händer måste krisberedskapen vara god.

Bygg upp krisberedskapen och det civila försvaret

I Sverige var det länge sedan vi hade en beredskap för krig. Det civila försvaret har nästan helt lagts ner. Nu när säkerheten i vårt närområde är sämre än tidigare, måste vi på nytt bygga upp det civila försvaret. Arbetet måste gå snabbare än vad det gör idag. De som ska arbeta med det civila försvarets uppbyggnad måste få rätt förutsättningar för det – mer pengar men också tydliga krav på förväntningar och vad de ska klara av. Vi vill att krav tas fram på hur länge samhällsviktig verksamhet måste fungera, eller hur långa avbrott max får vara. (Samhällsviktig verksamhet kan exempelvis vara elförsörjning eller vattenförsörjning.)

Vi tycker att en vardagsberedskap och en god krisberedskap är en förutsättning för ett robust civilt försvar. Krig innebär andra och svårare omständigheter. Det betyder att vardagsberedskap och krisberedskap inte är tillräckligt för att hantera ett krig. Istället måste fler aktörer tänka på vad totalförsvaret betyder när man utvecklar olika verksamheter. Annars kommer vi att bygga ett sårbart samhälle som inte är berett om det blir krig. I Januariavtalet finns överenskommet att en ny struktur för ansvar, ledning och samordning inom civilt försvar ska tas fram. 

Säkra livsmedels-, läkemedels- och energiförsörjning

Om kriget kommer skulle hyllorna i butikerna gapa tomma redan efter ett par dygn. Svensk livsmedelsförsörjning är med andra ord beroende av en säker omvärld. Men tyvärr lever vi i en orolig tid. Sverige måste därför snabbt förbättra livsmedelsberedskapen för krig. För att kunna göra det behöver Sveriges bönder bättre villkor. Det handlar om att öka andelen svenskproducerad mat. Då måste svenskt jordbruk bli mer konkurrenskraftigt. Det behöver bli billigare att driva jordbruk, så att bönderna kan konkurrera med låga priser från utlandet och producera mer. Det handlar också bland annat om att öka lagerhållningen av nödvändiga livsmedel och andra viktiga varor. Det behövs också en plan för hur livsmedel ska komma ut i butikerna, när det exempelvis råder brist på lastbilar eller elen är borta.

Näringslivet kommer att vara viktigt när vi stärker livsmedelsberedskapen. Det är ju bönderna som äger jorden där maten produceras, det lilla åkeriet som transporterar maten och butiksägaren som säljer den. Var och en av oss måste fundera på hur vi ska kunna tillaga maten, om det till exempel blir elavbrott.

Det samma gäller för läkemedel och andra sjukvårdsprodukter som vi måste ha om vi blir sjuka. Det finns nästan inga lager alls av läkemedel idag. Vi är väldigt sårbara om vi inte skulle kunna importera läkemedel av olika slag.

Om vi ökar den svenska tillverkningen av biodrivmedel, ökar vi också våra chanser att klara oss själva vid en kris. Det skapar också fler jobb inom de gröna näringarna. Sverige är totalt beroende av omvärlden för sin import av råolja. Vi vill öka självförsörjningen inom förnybar energi. Med fler fossilfria maskiner inom lantbruket ökar våra möjligheter att ha en matproduktion som inte är så beroende av omvärldens råolja.

Vi vill göra det lättare för människor att klara sig själva. Våra förslag för att hjälpa småskalig el är ett exempel på det. Det är till grannen med solceller på taket och batterilager i källaren som hela kvarteret kommer söka sig när ett långvarigt elavbrott inträffar. Och naturligtvis är det svårare för en angripare att slå ut hundratusentals småskaliga elanläggningar, än ett fåtal stora. Förmågan att klara sig mer själv är otroligt viktig i krissituationer.

Stöd frivilligorganisationer

Frivilliga försvarsorganisationer är viktiga både inom krisberedskapen och inom totalförsvaret. Hemvärnet, Lottakåren och Bilkåristerna är några exempel. Men också organisationer som Röda korset och Missing People är viktiga när något händer.

Svensk krisberedskap och svenskt totalförsvar är beroende av civilsamhället och ett frivilligengagemang bland befolkningen. Vi vill se en större och tydligare roll för civilsamhället och frivilligorganisationer i händelse av kris och krig.

Ansvarig talesperson

Daniel Bäckström
Landsbygdspolitisk talesperson. Försvarspolitisk talesperson. Riksdagsledamot Värmlands län.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.