Centerpartiet lokalt

Krisberedskap och totalförsvar

Sverige står inför många olika hot och risker. Allt från exempelvis klimatförändringar med ökad risk för skyfall och översvämningar men också torka, smittsamma sjukdomar och tekniska kollapser till terrorism. Men också hot mot vår demokrati, vårt öppna samhälle och vårt sätt att leva. Sverige behöver ha en god förmåga att hantera många olika hot och risker mot vår säkerhet, också sådana som inte är militära.

Krisberedskap och totalförsvar

I samband med att världen omkring oss blir allt oroligare har uppbyggnaden av ett civilt försvar och totalförsvaret åter blivit viktigt. En vardagsberedskap och en god krisberedskap är en förutsättning för ett robust civilt försvar även om ett krig innebär andra förutsättningar.

Många frågeställningar som inte varit aktuella på många år kommer att aktualiseras igen när planeringen för det civila försvaret återupptas, exempelvis kring livsmedelsförsörjning och försörjning av andra samhällsviktiga varor och tjänster. Vilken roll näringslivet ska ha blir också viktigt att reda ut.

Frivilliga försvarsorganisationer är viktiga både inom krisberedskapen och inom totalförsvaret, exempelvis Hemvärnet men också andra organisationer såsom Lottakåren och Bilkåristerna, men också organisationer såsom Röda korset och Missing People. Dom måste komma till bättre användning. Vi har sett att frivilliga ofta är en viktig resurs när någonting allvarligt händer i samhället.

Svensk krisberedskap och svenskt totalförsvar är beroende av civilsamhället och ett frivilligengagemang bland befolkningen. Centerpartiet vill se en större och tydligare roll för civilsamhället och frivilligorganisationer i händelse av kris och krig.

Vi ser att det finns ett behov av att bättre kunna möta hybridhot i form av bland annat påverkanskampanjer och cyberattacker. Traditionella såväl som sociala medier liksom privata företag och myndigheter drabbas av denna typ av hot och Sverige måste förbereda sig bättre och mer resolut för det förändrade säkerhetsläget. Vi tror att det kan finnas ett mervärde i att det finns frivilliga försvarsorganisationer som kan hantera moderna samhällets sårbarheter inom it och desinformation.

När det kommer till terrorhot tycker vi att det är bra om det finns ett visst samarbete mellan Försvarsmakten och Polisen. I ett sådant samarbete måste de olika myndigheternas roller vara tydligt definierade. Dessutom är det viktigt att alla insatser som görs för att skydda medborgarnas säkerhet hela tiden vägs mot grundläggande principer för att skydda den enskilda människans personliga integritet.

Centerpartiet vill:

  • att arbetet för att utveckla totalförsvaret intensifieras och att ansvariga aktörer ges bättre förutsättningar att arbeta med en sammanhållen totalförsvarsplanering som bygger på krisberedskapen. Vi vill att funktionskrav på samhällsviktig verksamhet tas fram.
  • att totalförsvarsperspektivet ska genomsyra fler politikområden och samhällssektorer så att sårbarheter inte byggs in i samhällsviktig verksamhet.
  • att Sverige utvecklar en god försörjningsförmåga av samhällsviktiga varor och tjänster i händelse av kris och krig där offentliga aktörer och näringsliv samt enskilda individer tillsammans har en viktig roll.
  • att frivilligorganisationer får en viktigare roll inom svensk krisberedskap och totalförsvaret. De ska ges bättre förutsättningar att verka och användas. Vi vill också se frivilliga försvarsorganisationer som hanterar moderna samhällets sårbarheter inom it och desinformation.

Ansvarig talesperson

Daniel Bäckström
Riksdagsledamot Värmlands län, försvarspolitisk talesperson