Centerpartiet lokalt

Järnväg

Att åka tåg är ett av de mest miljövänliga och säkra sätten att transportera sig på. Därför vill vi satsa på att bygga ut och underhålla järnvägen.

Centerpartiet vill:

  • Satsa på järnvägen så vi får fler järnvägsspår och avgångar
  • Stärka punktligheten på järnvägen och satsa på regionalt viktiga banor
  • Jobba aktivt för samordning av den europeiska järnvägen.
  • Göra järnvägstrafiken så attraktiv att mer av den långväga godstrafiken söker sig över från väg till järnväg

"Välunderbyggt och utbyggt järnvägsnät i hela landet är viktigt för kommunikation även utanför centralorterna."

Jannike Larsson, Sundsvall

Järnväg

Järnvägen är viktig för långa transporter, pendling och frakt av varor. Den är också miljövänlig och bör så långt det är möjligt ersätta transporter på vägar och med flyg.

Järnvägen behöver genomgå en verklig upprustning och utbyggnad, i synnerhet de sedan länge eftersatta lokala järnvägsbanorna, och höghastighetsbanorna börja byggas.

För den som arbetspendlar kan ett försenat tåg innebära ett missat försäljningsmöte eller en missad familjemiddag. För företag kan ett försenat godståg innebära kostsamma avbrott i produktionen eller försenade leveranser till sina kunder. För att människors vardag ska kunna fungera och för att landets tillväxt ska kunna öka måste man kunna lita på den svenska järnvägen.

I ett långt land som Sverige behövs snabba, pålitliga och punktliga tåg. Allt för länge har järnvägen prioriterats för lågt. Det har lett till att vi har en stor skuld av eftersatt underhåll. Centerpartiet vill att vi ska börja betala tillbaka skulden, där har vi presenterat en ny satsning som vi kallar järnvägslyftet. Satsningen innebär att Centerpartiet de kommande åren lägger fyra miljarder mer än regeringen på drift och underhåll av den svenska järnvägen. Av dessa pengar går 1,5 miljarder till att rusta upp lokala och regionala banor på landsbygden.

Centerpartiet har en historia av att ta ansvar för en fungerande järnväg i hela landet. Vi har visat den handlingskraft som krävts för att säkerställa viktiga investeringar i den svenska järnvägen. Alliansregeringen dubblerades satsningarna på järnvägens drift och underhåll jämfört med tidigare socialdemokratiska regeringar.

Ska vi klara jobben, skapa goda förutsättningar för företagande och få ett Sverige som håller ihop krävs en fungerande järnväg i hela landet. Tåg ska gå i tid. Annars riskerar Sverige att dras isär ytterligare. Centerpartiet prioriterar en välfungerande järnväg i hela landet.

Vi tar ansvar för att bygga ihop Sverige.

Läs mer om våra förslag i rapporten Järnvägslyftet

Ansvarig talesperson

Anders Åkesson
Talesperson för transportinfrastruktur och IT. Riksdagsledamot från Kalmar Län.