Centerpartiet lokalt

Sjöfart

Med Sveriges långa kust och bra vattenvägar har vi möjlighet att ta emot många fartyg. Att frakta gods till sjöss är både effektivt och bättre för miljön än många andra transportmedel.

Centerpartiet vill:

  • Att Sverige ska ställa hårda miljö- och säkerhetskrav på den internationella sjöfarten.
  • Att svartlistade fartyg som inte uppfyller miljökraven inte ska få segla på Östersjön.
  • Att sjöfarten ska ingå i handeln med utsläppsrätter, där även utsläppsrätter för kväve och svaveloxider ska ingå.

"Sjöfarten är viktig för ett litet exportberoende land som Sverige. Därför behöver vi satsa på fartyg som drivs på miljövänliga bränslen och utveckla våra inre vattenvägar. Svenska rederier behöver få förutsättningar att konkurrera på samma villkor som utländska rederier genom införande av en tonnageskatt"

Magnus Eriksson, Kungälv

Sjöfart

Sverige har lång kust, stor hamnkapacitet med mer än 52 hamnar och utmärkta inre vattenvägar med stor kapacitet att ta ytterligare godsvolymer med fartyg.

Skandinavien och Sverige kan till viss del betraktas som en ö. Det gör sjöfartsnäringen av central betydelse för vårt välstånd och vår handel. Den är en relativt miljövänlig transportform med en stor potential att ytterligare minska sin miljöpåverkan. Svensk sjöfartstradition är förknippad med hög sjösäkerhet. Genom en stark svenskflaggad handelsflotta kan Sverige påverka utformningen av de internationella reglerna för sjöfarten.

Ansvarig talesperson

Anders Åkesson
Talesperson för transportinfrastruktur och IT. Riksdagsledamot från Kalmar Län.