Centerpartiet lokalt

Jordbruk och djurhållning

Det svenska jordbruket handlar om öppna landskap, god omsorg om djuren och en säker matproduktion. För att svenska bönder ska kunna konkurrera på lika villkor med bönder i andra länder behöver djuren i EU få det bättre. Då kan vi behålla den höga kvaliteten i jordbruk och djurhållning som vi har idag.

Centerpartiet vill:

  • Se till att alla djur i EU har det bra så att bonden konkurrerar på samma villkor som bönder i övriga EU-länder
  • Förenkla så att varje bonde endast ska behöva ha en tillsynsman som blir deras kontaktväg till myndigheter
  • Att lokalproduktion och djurens väl ska vara viktigare än detaljstyrning och standardisering

Minskad regelbörda för ökad konkurrenskraft

Svenska livsmedelsproducenter är världsledande på djurhälsa, har en restriktiv användning av antibiotika i djurhållningen och producerar mat på ett klimatsmart och miljövänligt sätt.

Vi ser dock att svenska lantbrukare inte alltid kan ta betalt för det mervärde som exempelvis betande djur ger upphov till i form av öppna landskap och stärkt biologisk mångfald. För att svenska lantbrukares konkurrenskraft ska kunna stärkas måste regelbördan minska. Därför menar Centerpartiet att vi behöver en regelförenklingskommission, som bland annat ser över hur djurskyddskrav och andra regler kan reformeras så att det inte är byråkratin, utan syftet med reglerna, som står i fokus.

Sommarens torka har lett till att det svenska lantbruket befinner sig i kris. Torkan har inneburit att många fått se sina skördar torka bort. Skördarna som finns kvar ser ut att bara bli en bråkdel av vad de brukar vara. Det gör att det också råder brist på foder och många bönder är oroliga för att de ska behöva slakta sina djur i förtid. Slaktköerna är redan långa.

Livsmedelsförsörjningen handlar också om vår säkerhet. Vi måste alla ha mat för att överleva och fungera. Det gör också att vi måste göra vad vi kan för att förbättra situationen för landets bönder. Situationen är allvarlig. Den är akut. Det krävs krafttag för att säkerställa ett livskraftigt lantbruk i hela landet. Vi behöver agera kraftfullt både på kort och på lång sikt men det absolut viktigaste är att bönderna snabbt kan få hjälp att klara den akuta situationen.

Centerpartiet har därför presenterat en satsning på över 5 miljarder över tre år för att stärka lantbruksföretagen och för att skapa bättre förutsättningar för ett konkurrenskraftigt svenskt lantbruk.

Läs mer om vårt krispaket här

Ansvarig talesperson

Kristina Yngwe
Ledamot av det verkställande utskottet. Landsbygdspolitisk talesperson. Ordförande i Miljö- och jord...