Centerpartiet lokalt

Skog

För att den svenska skogen ska kunna fortsätta bidra till såväl Sveriges ekonomi som människors välmående behöver vi ta hand om den. Ansvaret för miljö måste gå hand i hand med ansvaret för produktionen. Därför tror vi på frihet under ansvar för skogsägarna och vill underlätta med enklare regler.

Centerpartiet vill:

 • Fortsätta förenkla reglerna för skogsägare.
 • Fortsätta att öka skogsproduktionen, samtidigt som värdefulla natur- och kulturmiljöer ska bevaras.
 • Följa upp så att tillräcklig hänsyn tas till natur- och kulturmiljövärden när man avverkar skog.
 • Satsa mer på utbildning och rådgivning genom Skogsstyrelsen.

"Jag tror vi står inför ett teknikskifte när det gäller skogen och där är det viktigt att både skogsbrukare och staten hänger med. För som det ser ut idag används skogen till mer produkter än tidigare."

Georg Wickberg, Egenföretagare skogsbruk, Västra Ämtervik

Enkla regler för skogen

Vi behöver enkla men tydliga regler för skogen. Miljöansvar och produktion är något som ska gå hand i hand och därför tror vi på frihet under ansvar.

Under vår tid i regeringen har vi gjort mycket för att minska regelkrånglet för skogsägarna. Bland annat har vi tagit bort skoglig miljöredovisning och gränsen för svårföryngrad skog. Dessutom har markägare fått höjda ersättningar vid expropriering av mark.

Tillsammans med Alliansen tog vi fram en satsning som vi kallade för Skogsriket. Det bygger på fyra ben och handlar om hur vi ska kunna ta hand om, och utveckla skogen på bästa sätt. Allt för att den ska kunna bevaras, både som inkomstkälla, men också som en plats för att uppleva naturen. Den rödgröna regeringen la ner satsningen. Ägande, ansvar och befogenheter går hand i hand. Det man äger förvaltar och vårdar man också. För Centerpartiet är äganderätten en grundmurad rättighet och en vägledande princip. Därför anser vi att den svenska skogen även fortsatt bör vårdas och brukas enligt principen frihet under ansvar. Vi tror att det är möjligt att verka för skogsnäringens utveckling samtidigt som den biologiska mångfalden bevaras.

Skogen är oerhört viktig för svensk ekonomi, jobben på landsbygden och produktion av förnybar energi vilket idag är centralt för att möta klimathoten. Därför är det viktigt att skogsnäringen får rätt förutsättningar framöver. En del i detta är att regeringen skyndsamt presenterar det nationella skogsprogrammet som kommer lägga en grund för skogsnäringens framtid med bland annat jobb och hållbar tillväxt runt om i landet. Programmet kan ta till vara på skogen och dess värdekedja som än tydligare skulle kunna bidra till utvecklingen mot ett hållbart samhälle och en biobaserad samhällsekonomi. Centerpartiet drev i regeringsställning på för att Sverige skulle utveckla ett nationellt skogsprogram som omfattar skogens ekonomiska, sociala och miljömässiga värden.

Centerpartiet vill:

 • Fortsätta förenkla reglerna för skogsägare.
 • Fortsätta att öka skogsproduktionen, samtidigt som värdefulla natur- och kulturmiljöer ska bevaras.
 • Följa upp så att tillräcklig hänsyn tas till natur- och kulturmiljövärden när man avverkar skog.
 • Satsa mer på utbildning och rådgivning genom Skogsstyrelsen.
 • Säkerställa att ett nationellt skogsprogram presenteras
 • Värna om äganderätten och egendomsskyddet
 • Att skogen förblir en nationell angelägenhet
 • Att naturvården som skyddar hotade arter och ekosystem stärks och bygger på legitimitet från de som berörs.
 • Ägande- och brukanderätten ska värnas, dess genomslag stärkas vid beslut och myndighetsutövning och det ska utgå skälig ersättning vid begränsningar.

Ansvarig talesperson

Eskil Erlandsson
Riksdagsledamot Kronobergs län, landsbygdspolitisk talesperson