Ge hela Sverige möjlighet att utvecklas

Bild

Landsbygden ska utvecklas, inte avvecklas. Det ska gå att bo, leva och arbeta i hela landet. Ska Sverige fortsätta växa, då krävs att hela Sverige ges möjlighet att vara med och bidra. Vi behöver landsbygdens gröna näringar, där klimatsmart mat och förnybar energi produceras. Vi behöver de små och mellanstora orternas industri, som står stark i den globala konkurrensen och skapar jobb lokalt.

Grunden för den gröna omställningen, som behövs för att möta klimathotet finns ofta på landsbygden. Samtidigt är det ofta just landsbygdens företagare och eldsjäar som drabbas hårt av klimatförändringarnas förödande konsekvenser. Extremväder hotar vår matförsörjning och bönder tvingas nödslakta djur. Skogsbränder slukar vidsträckta områden. Översvämningar riskerar att slå mot hela samhällen. Det handlar om mycket stora mänskliga och ekonomiska värden. Vi måste stärka Sveriges beredskap och förmåga att hjälpa de som är motorn i den gröna omställningen. Idag fungerar inte hela Sverige tillräckligt bra. Många platser, såväl bruksorter som förorter, har fastnat i en negativ spiral. Trygghet och framtidstro, jobb, företagande och investeringar, ska finnas i hela Sverige. Vi behöver fortsätta omlokaliseringen av statliga myndigheter och säkerställa en fördelning av statliga jobb även utanför storstäder och regioncentra. Den negativa utvecklingen kan och måste vi vända.

Ladda ner hela rapporten här , 99.6 kB.

Frihetsreformer på landsbygden

Landsbygden har mycket att erbjuda Sverige. Lägre levnadsomkostnader, en attraktiv boendemiljö, närhet till naturen och råvaror som hela landet behöver i den hållbara omställningen. Människor på den svenska landsbygden är ofta föregångare när det gäller att testa nya kreativa idéer för sin hembygds utveckling. Men istället för att ta till vara på det entreprenörskap, den kreativitet och den innovationskraft som finns möts landsbygden av höjda skatter och regelkrångel. Istället för att kunna nyttja sin skaparkraft och förverkliga idéer tvingas människor lägga energi på byråkrati och stelbenta myndigheter. Landsbygden behöver mer frihet, inte mer pålagor. Det behöver bli enklare att bygga och bo, men också att driva företag och nyttja de fördelar som det innebär att leva utanför storstadsområdena. Så får vi en livskraftig och blomstrande landsbygd.

Avskaffa det generella strandskyddet – behåll i områden med stora naturvärden

Strandskyddet är viktigt för att skydda stora naturvärden och ett tillgängligt friluftsliv. Men i Arjeplog skulle varje invånare kunna ha tre sjöar och mer än fem kilometer strand var att bosätta sig intill. Då är det inte rimligt att samma regler ska gälla i Arjeplog som på Marstrand eller Sandhamn. Ett strandskydd behövs i många områden, men inte i hela Sverige. Därför vill vi avskaffa det där det inte behövs, och lämna över ansvaret för att peka ut skyddsvärda områden i dessa delar av landet till kommunerna.

Förenkla byggande utanför detaljplanelagt område

Principen i områden utanför tätorterna som saknar detaljplan borde vara att det som inte uttryckligen är förbjudet ska vara tillåtet. Det bör det även finnas större frihet att få bygglov för samlad bebyggelse med flera hus i grupp utanför planlagda samhällen.

Ta bort bygglovskravet för fler företagslokaler knutna till gårdsbyggnader

Landsbygden erbjuder goda förutsättningar för en blomstrande besöksnäring, men då måste det vara enkelt att bygga till ett café, en brygga eller en kanotuthyrning.

Ta bort bygglovskravet för fler företagslokaler knutna till gårdsbyggnader

Landsbygden erbjuder goda förutsättningar för en blomstrande besöksnäring, men då måste det vara enkelt att bygga till ett café, en brygga eller en kanotuthyrning. Redan i dag är kravet på bygglov slopat vid uppförande av byggnader kopplade till lantbruksverksamhet, men fler företagslokaler på landsbygden bör undantas från kravet på bygglov. Då många gårdar diversifierar sin verksamhet till flera grenar bör detta undantag utökas till uppförande av exempelvis gårdsbutiker och lokaler för bed and breakfast, eller liknande lokaler i syfte att stimulera besöksnäring och företagande i anslutning till befintliga gårdsbyggnader.

Avskaffa kravet på hotelltillstånd för pensionatverksamhet på landsbygden

Drift av pensionatverksamhet måste idag ha tillstånd från polismyndigheten. Polisen borde ägna sin tid åt brottsbekämpning, och den som vill öppna upp sitt hem för turister vara fri att göra så. Med tillåten gårdsförsäljning skulle den växande industri som utgörs av små bryggerier, destillerier och vinodlare bli än viktigare jobbskapare framförallt på mindre orter och på landsbygden.

Inför gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker

För att utveckla besöksnäringen och matturismen vill vi tillåta gårdsförsäljning av öl och vin. Centerpartiet vill istället tillåta gårdsförsäljning av lokalproducerad alkohol i Sverige, så att den som yrkesmässigt tillverkar alkoholdrycker, efter tillstånd, ska kunna sälja alkohol i begränsade kvantiteter. Det skulle ge en växande bransch möjligheter att utvecklas ännu mer. Genom att tillåta gårdsförsäljning av egenproducerat öl och vin skapas bättre förutsättningar för landsbygdsturismen.

Billigare och enklare att bo på landsbygden

Landsbygden drivs i stor utsträckning av olika föreningar och ideella krafter. Centerpartiet vill uppmuntra lokala engagemang genom en reform som ger mer pengar i plånboken för de som bor på landsbygden.

Landsbygdsavdrag

När människor inte har möjlighet att ta del av kommunal service måste man gå ihop för att samordna bland annat snöröjning, renhållning och VA- nät. Detta kan vara kostsamt och tidskrävande. Dessa förvaltar gemensamma områden som exempelvis vägar, gatlysen, energianläggningar, lekplatser, avloppsledningar, badplatser och båtbryggor. För att lätta på de ekonomiska kostnaderna föreslår Centerpartiet att medlemmar i en samfällighetsförening som bor på landsbygden ska kunna göra avdrag på avgiften till samfälligheten med 50 procent. Det skulle innebära ett avdrag på 3000 kronor per medlem om man utgår från en medlemsavgift på 6000 kronor per år. Man kan också göra avdrag för fler medlemsavgifter så länge avdraget inte överstiger 3000 kronor.

Avskrivning av studielån vid flytt till glesbygdskommun

Trots att det är många som drömmer om att bo på landet saknas det i flera landsbygdskommuner lärare, sjuksköterskor och andra viktiga yrkesgrupper. För att fler ska våga ta steget och flytta till en landsbygdskommun eller flytta hem igen efter studierna behövs en morot. I Norge har avskrivning av studielån visat sig vara en effektiv åtgärd för att fler ska flytta till landsbygden efter högre studier. Centerpartiet föreslår därför att de som flyttar till Norrlands inland och norra Dalarna minus Östersund, det som kallas Stödområde A, ska kunna skriva av studielånen. Förslaget omfattar att alla yrkesverksamma personer som tar examina flyttar till någon av de utpekade kommunerna. Dessa kommer få 10 procent av sina studieskulder avskrivna varje år upp till totalt 300 000 kronor.

Alla jobb behövs - öppna dörren till första jobbet

Utan jobbskaparna stannar landsbygden. Det måste bli enklare och billigare att vara småföretagare. Det är av största vikt att sänka kostnaderna för alla företagare för att anställa, och föreslår därför ett antal åtgärder för att underlätta för företagare att hitta rätt kompetens och kunna anställa. Att öppna fler dörrar till första jobbet är helt centralt för att bryta klyvningen på arbetsmarknaden. I alla andra EU-länder finns högre andel jobb utan utbildningskrav. Sverige är sämst i klassen. Samtidigt har många av de jobb som finns idag så höga ingångslöner att arbetsgivare inte vågar satsa på och lära upp en oerfaren arbetssökande.

Inträdesjobb för nyanlända och ungdomar

Det måste vara möjligt för fler att påbörja sin karriär till en lägre lön, som sedan ökar i takt med erfarenheten. Därför vill Centerpartiet inför inträdesjobb som innebär en förenklad anställningsform som gäller för nyanlända, under de fem första åren i Sverige, och unga upp till 23 år utan fullständig gymnasieutbildning. Reformen innebär sänkta kostnader för alla företagare som vill anställa, genom en kombination av två åtgärder. Dels genom slopad arbetsgivaravgift, dels genom möjligheten att anställa till 70 procent av rådande ingångslön i den aktuella branschen, upp till ett tak om 21 000 kronor i bruttolön per månad. Därmed ska 30 procent av arbetstiden gå till att lära sig på jobbet eller till utbildning. En person ska kunna ha denna typ av anställning i maximalt tre år.

Ingångsavdrag

Även ungdomar som har, eller är på väg att ta, en gymnasieexamen har en svårare situationpå arbetsmarknaden än andra. Sverige har, trots högkonjunkturen, ett stort gap i arbetslöshetmellan vuxna och ungdomar. För att fler ska få ett enklare inträde på svensk arbetsmarknad föreslår Centerpartiet därför att ett ingångsavdrag införs. Det innebär att under de två första år som en person gör entré på svensk arbetsmarknad ska ingen arbetsgivaravgift betalas på den del av lönen som understiger 16 000 kronor per månad.

Sommarjobbsavdrag

Sommarjobb är för många ungdomar ett sätt att få arbetslivserfarenhet, referenser och en förbättrad privatekonomi. Att göra det lättare för ungdomar att komma in på arbetsmarknaden är viktigt. Inte minst gäller det för de knappt 16 000 ungdomar mellan 15 och 19 år som varken arbetar eller studerar. För att underlätta för ungdomar att göra entré på arbetsmarknaden föreslår Centerpartiet ett sommarjobbsavdrag. Avdraget innebär att arbetsgivaravgiften slopas helt för personer under 18 år

Ingångsföretag

För många människor, såväl inrikes som utrikes födda som nyanlända, kan småskaligt företagande vara en språngbräda till den svenska arbetsmarknaden och det svenska samhället. Att starta och driva företag är dock ofta både dyrt och krångligt. Ingångsföretagen ska inte betala vare sig inkomstskatt, egenavgifter eller moms. Istället för vanliga skatter och avgifter betalas en schablonmässigt beräknad skatt, baserad på omsättningen, med en skattesats på 25 procent.

Slopa fastighetsskatten för tomma lokaler på landsbygden

På många orter runt om i landet finns också mängder av affärslokaler som gapar tomma men som skulle kunna användas till livsmedelsbutiker, eller annan kommersiell service. Därför föreslår Centerpartiet att den som startar verksamhet i en tom lokal ska slippa fastighetsskatten under tio år. Syftet är att underlätta för de företagare som vill öppna en lanthandel och ge människor som bor i landsbygden möjlighet till grundläggande service.

Beslut ska fattas nära de som berörs

För att Sveriges landsbygder ska kunna utvecklas utifrån sina förutsättningar måste kommuner och regioner ges mer makt att skapa utveckling och attraktivitet. Det handlar bland annat om att staten måste släppa ifrån sig makt till folkvalda församlingar som känner sin region och sin kommun och dess behov. Detta kan göras på flera områden genom att myndigheter decentraliserar funktioner till regioner och kommuner.

Flytta makt från staten till regionerna

Centerpartiet vill flytta makt och inflytande närmare människor. Vi vill därför utreda vilka nya områden som flyttas till de folkvalda på regional nivå. Områden som kan vara lämpliga att decentralisera till folkvalda organ är exempelvis ansvaret för regional tillväxt genom beslutanderätt över tillväxtfrågor och EU-program, en större andel av anslagen för infrastruktur och regional översiktsplanering. Det skulle också vara möjligt att stärka det regionala miljöarbetet genom att regionerna kan hantera anslag för miljöåtgärder som t.ex. sanering av mark och medel för skydd av natur.

Regionalisera intäkterna från fastighetsskatten på industrifastigheter och elproducerande fastigheter

Centerpartiet vill även regionalisera fler delar av den statliga fastighetsskatten i syfte att stärka den regionala beslutsnivån och regionernas möjligheter att föra en tillväxtfrämjande politik utifrån sina egna förutsättningar. Därför vill Centerpartiet att intäkterna från fastighetsskatten på industrifastigheter och elproducerande fastigheter ska regionaliseras. Genom att regionalisera dessa skatter vill vi att intäkterna ska gå till de bygder och samhällen i vilka värdena faktiskt skapats.

10 000 tjänster vid statliga myndigheter bör flytta från Stockholm till övriga landet

Statens verksamheter har de senaste decennierna i hög takt centraliserats till storstäder och länscentrum. Centerpartiet vill att fler av statens funktioner utförs på mindre orter där kostnadstrycket är lägre. Då ger vi fler möjligheter till jobb till människor som bor utanför storstäderna, samtidigt som det finns potentiella vinster i form av lägre kostnader och högre effektivitet. Den parlamentariska landsbygdskommitténs mål om att decentralisera 10 000 är centralt men det är nog lika viktigt att de statliga jobben ska fördelas i hela landet för att stärka tillväxten utanför storstäder och regioncentrum.

Korta vårdköerna och låt vården komma närmare

Vården och omsorgen ska hålla hög kvalitet och finnas tillgänglig för alla i hela landet. I dag är skillnaderna i tillgång till sjukvården allt för stora, bland annat avseende kötiderna för att få sjukvård. Grunden för en mer jämlik hälso- och sjukvård i hela landet är en väl utbyggd primärvård. Bristande tillgänglighet till hälso- och sjukvård leder till större regionala och sociala klyftor, där bostadsort avgör vilken vård man får. Därför måste primärvården utvecklas och bli mer tillgänglig, så att vården kommer närmare människor och tryggheten ökar. För Centerpartiet är det viktigt att alla människor - oavsett ålder, kön eller bostadsort – har rätt till en nära och tillgänglig vård.

Fler fasta läkarkontakter och närmare till sin läkare genom en primärvårdsreform

Alla måste ha tryggheten behålla samma läkare och inte ständigt mötas av nya ansikten. Läkare behöver också få ökade möjligheter att driva egna verksamheter i mindre skala. De patienter som vill ska kunna lista sig på läkare istället för på mottagningar. 6 av 10 patienter saknar idag en fast läkarkontakt. Alltför många på landsbygden möts dessutom av olika läkare varje gång de söker hjälp på en vårdcentral. Det akuta läget för många vårdcentraler slår mot patienter, läkare och andra medarbetare. Människor får inte hjälp i tid och vårdcentraler på mindre orter läggs ner för att de inte kan bemannas. För att vända denna trend vill Centerpartiet att läkare får möjlighet att driva egna verksamheter i liten skala. På så sätt kan det bli möjligt för en läkare utan eget kapital att starta egen mottagning med ett mer begränsat åtagande, medan övrig primärvård kan erbjudas på annat sätt. En sådan förändring skulle också öka förutsättningarna för att bedriva vård även i mer glest befolkade delar av landet. Det skulle innebära att fler människor får närmare till vården.

Mobila ungdomsmottagningar

Allt fler barn och unga lider av psykisk ohälsa. Sedan mitten av 1980-talet har andelen unga med psykisk ohälsa fördubblats. Samhället måste bli bättre på att hjälpa de barn och unga som är i behov av stöd. Idag är det dock långa köer till barn- och ungdomspsykiatrin. Då det inte alltid är möjligt att ha fysiska mottagningar på plats, vill Centerpartiet satsa på att öka tillgången till mobila ungdomsmottagningar i de delar av landet där det behövs.

Öka tryggheten och minska brottsligheten

Ansvaret för att garantera människor säkerhet och trygghet är en av statens viktigaste uppgifter. För att lösa denna uppgift behövs både fler poliser, skärpta straff och en bättre fungerande rättskedja. Vi behöver ett attraktivt polisyrke och vi behöver effektivisera rättskedjan så att fler brott klaras upp snabbare. Tryggheten består också i att lagarna är tydliga och rättssäkerheten stabil, så att ingen döms för brott som de inte har begått. Polisen måste vara närvarande, tillgänglig och synlig för människor i hela landet. Den ska ha ett långsiktigt mandat och de lokala poliserna ska i största möjliga mån jobba med uppgifter kopplade till det lokala området. Tryggheten ska värnas i hela landet, oavsett om du bor på landsbygden, i storstaden eller i något av våra utanförskapsområden.

Polisen ska vara närvarande och skapa trygghet oavsett var du bor

En grundläggande förutsättning för säkerhet och trygghet är att vi kan leva utan att vara rädda för att vi ska bli utsatta för brott. Rättsstaten ska vara likvärdig och närvarande för alla människor och i alla delar av Sverige. Polisen ska vara närvarande och synlig. Genom att se till att poliser är lokalt förankrade och att invånarna i ett område ska veta vilka de lokala poliserna är. Med kontinuitet och erfarna poliser, som stannar länge på samma tjänst, är det lättare att arbeta långsiktigt med kontaktskapande, brottsförebyggande och trygghetsskapande åtgärder.

Öka antalet polisanställda med 10 000 i hela landet

För att förbättra polisnärvaron runt om i landet vill Centerpartiet öka både antalet polisanställda, poliser och deltidspoliser. Centerpartiet vill öka anslagen till polisen för att det ska bli 10 000 fler polisanställda i hela landet, såväl civilanställda som poliser, till 2024.

Öka möjligheten att jobba som polis på deltid

För att snabbt öka polistätheten vill Centerpartiet öka möjligheten att jobba som polis på deltid. Vissa orter har en jämförelsevis låg brottslighet, men det är ändå viktigt att det finns tillgång till polis de gånger brott begås. Det skulle exempelvis kunna vara poliser som gått i pension, men kan tänka sig att arbeta deltid som poliser. Det skulle göra att fler poliser fanns nära människor även på landsbygden.

Öka konkurrenskraften i de gröna näringarna

En bättre miljö förutsätter ekonomisk utveckling och tillväxt. Med gröna jobb och företag inom skogs- och lantbruk skapas lösningar och resurser för att satsa på miljöåtgärder. Därför krävs en miljöpolitik där globalt miljöansvar kombineras med lokalt miljöarbete. En närodlad miljöpolitik som tar hänsyn till att förutsättningarna ser olika ut i olika delar av landet och som ger människor, företag och kommuner redskapen att bidra till ett mer hållbart Sverige. Balansen mellan miljöprövningar, äganderätt och jobb behöver bli tydligare. Sverige har unika möjligheter att vara både ledare och vinnare i den globala omställningen. Med naturresurser som skog och åkermark och högteknologiska gröna företag kan en ekonomi med bas i det förnybara och våra råvaror ge Sverige ett försprång när hela världen måste ställa om.

Sänk kostnader och regelbördan för lantbruksföretag

Svenska bönder sliter hårt för att producera hållbar och säker mat med höga krav på djurhållning och miljöhänsyn. De håller landskapen öppna och skapar viktiga jobb på landsbygden, därför är det viktigt att de får rätt förutsättningar och kan konkurrera med andra länder. Centerpartiet vill därför sänka kostnader och regelbördan för lantbruksföretag.

Krispaket till lantbruket på över 5 miljarder

Sommarens torka har gjort att det svenska lantbruket befinner sig i kris. Den ekonomiska situationen för många lantbrukare är akut. Det krävs därför kortsiktiga åtgärder för att lösa den akuta situation som uppkommit bland annat till följd av torkan. Centerpartiet satsar därför över fem miljarder kronor på bland annat kompensationsstöd, kraftigt sänkta slakteriavgifter, transportbidrag för foder, förändrade skatteregler och snabbare utbetalning av stöd. Vi vill också lämna in en statsstödsansökan till EU-kommissionen parallellt med de akuta åtgärderna.

Utred skördeskadeförsäkring med en statlig grundplåt tillsammans med försäkringsbranschen

För att säkra framtida kriser vill Centerpartiet undersöka möjligheterna till ett statligt bottenbelopp tillsammans med försäkringsbranschen.

Det offentliga Sverige måste i sina livsmedelsupphandlingar leva upp till de krav som Sverige också har på sina lantbrukare

För att främja arbetet som de svenska lantbrukarna gör måste det offentliga köket ställa krav i sina upphandlingar som motsvarar svensk standard för djurskydd och miljöhänsyn.

Grön omställning inom de gröna näringarna

Centerpartiet vill se ett fossilfritt jordbruk och skogsbruk. Därför vill vi att den gröna omställning som pågår inom lantbruket går fortare. Centerpartiet vill därför inför ett utökat stöd för lantbrukare som tankar minst 85 procent förnybart på 2 kronor per liter. Centerpartiet vill även se ytterligare åtgärder som sänkta kostnader, regelförenklingar och satsningar på forskning och utveckling till förnybara drivmedel.

EU:s jordbrukspolitik ska fokusera på miljöarbete och konkurrenskraft

EU:s gemensamma jordbrukspolitik spelar också viktig roll för ett konkurrenskraftigt och hållbart jordbruk och möjligheten att uppnå de 17 globala hållbarhetsmålen. Med miljöersättningar och djurvälfärdsersättningar där lantbruksföretagaren kan välja vilka åtgärder som passar på den egna gården kan alla gårdar ta steg framåt i hållbarhetsarbetet. Centerpartiet ser också med oro på hoten mot den biologiska mångfalden. Det behövs bland annat fler insatser inom jordbruket för fler betande djur, ökad viltvård och fler pollinatörer.

Frihet under ansvar – skydda rätten att äga och bruka skog

Skogen är oerhört viktig för svensk ekonomi, jobben på landsbygden och produktion av förnybar energi vilket idag är centralt för att möta klimathoten. Det är därför viktigt att skogsnäringen får rätt förutsättningar framöver. Centerpartiet vill att den svenska skogen fortsatt bör vårdas och brukas enligt principen frihet under ansvar.

Tillsätt en äganderättsutredning

Äganderätten en grundmurad rättighet och en vägledande princip men skogsägare får allt oftare se sin rätt att bruka skogen bli kraftigt begränsad. Centerpartiet vill tillsammans med alliansen tillsätta en bred utredning i syfte att stärka den grundlagsskyddade äganderätten och egendomsskyddet. Vi tror att det är möjligt att verka för skogsnäringens utveckling samtidigt som den biologiska mångfalden bevaras.

Frivilliga skyddsformer

Centerpartiet vill skydda skogar med höga naturvärden från avverkning genom att utveckla de frivilliga certifieringar av skogsbruk och produktkedjor som redan finns i syfte att stärka trovärdigheten för svenska biobaserade produkter. En mycket stor del av miljöskyddet bygger idag på frivilliga åtgärder och avsättningar. Staten ska ta hänsyn till detta när mål sätts och krav ställs.

Inför ett nytt Sveaskogsprogram i syfte att möjliggöra skydd av värdefull natur samtidigt som det säkerställs att skogsägare får rimlig ersättning

Ett kostnadseffektivt sätt att skydda mark är att använda statlig produktiv skogsmark, till exempel från Sveaskog, som ersättningsmark vid bildande av naturskyddsområden. Ett annat sätt att öka den biologiska mångfalden i skogen är att i större utsträckning använda ekologisk kompensation och system för att skapa och sälja krediter kopplade till åtgärder som minskar negativ påverkan på ekosystem eller biologisk mångfald.

Se över ersättningsmodeller och nationella riktlinjer för tvingande avsättning av jordbruks- och skogsmark och bildande av vattenskyddsområden

Ersättningsmodeller och nationella riktlinjer för tvingande avsättning av jordbruks- och skogsmark samt bildande av vattenskyddsområden behöver ses över och förtydligas.

Se över artskyddsförordningen för att säkerställa att den är tillämpbar, effektiv och rättssäker.

Inom skogsbruket sker idag markintrång som lämnar markägare otroligt maktlösa. Den svenska tolkningen av art- och habitatdirektivet och fågeldirektivet samlas i artskyddsförordningen. Förordningen ger myndigheter rätt att lägga restriktioner på marken utan ersättning till markägaren. Detta får ekonomiska konsekvenser för markägaren som inte längre kan bruka sin mark. Centerpartiet vill se över artskyddsförordningen för att säkerställa att den är tillämpar, effektiv och rättssäker.

Kvalitativt skydd av skog

Det är även viktigt att naturskyddet är dynamiskt och inte statiskt. Naturen och hoten mot den utvecklas och förändras. Naturskyddet måste ta höjd för sådana förändringar. Det är viktigt att tidigare beslut utvärderas och vid behov kan omprövas eller förändras för att se att de även fortsatt på ett effektivt sätt bidrar till att skydda värdefulla miljöer och ekosystem.

Stoppa tvingande avsättning av mark om skälig ersättning inte kan betalas vid intrånget

Värdefull natur kan behöva utökat skydd men det innebär samtidigt att äganderätt och brukande begränsas. Det måste vara självklart att ägare eller brukare ersätts för de inskränkningar som görs. Kostnaden för åtgärden måste också stå i proportion till den miljönytta som de naturvårdande åtgärderna leder till och det är viktigt att markägare och brukare involveras i hela processen.

Nationell krisfond som bland annat kan användas till att ersätta drabbade skogsägare

Naturkatastrofer medför kännbara ekonomiska förluster för skogsägare, privatpersoner, näringsidkare och kommuner. Sverige har idag inte något regelverk för ekonomisk ersättning när katastrofsituationer väl har inträffat. Istället beslutar regeringen från fall till fall om extra stöd ska utgå. En nationell krisfond skulle skapa bättre förutsättningar för ett mer förutsebart ersättningssystem som gynnar personer, näringsidkare och kommuner som drabbats extra hårt av naturkatastrofer. Det minskar också risken för att statens budget belastas med oförutsedda utgifter. Det skulle dessutom möjliggöra snabbare utbetalningar – vilket kan vara helt centralt för de som drabbats. Centerpartiet och alliansen vill därför se över förutsättningarna för att etablera en nationell krisfond och ett särskilt ersättningssystem för personer, näringsidkare och kommuner som drabbat särskilt hårt av en kris.

Satsa på nationell brandbekämpningsförmåga från luften

Sverige står idag utan ändamålsenliga egna civila resurser för att bekämpa bränder från luften. Erfarenheterna från 2014 och 2018 visar att särskilt brandflyg är ett effektivt sätt att bekämpa skogsbränder. Sverige har fått snabbt och effektivt stöd genom EU:s krishanteringsmekanism. Centerpartiet anser dock att den nationella kapaciteten att bekämpa skogsbränder från luften måste förbättras. Med regelbunden patrullering av skogsbrandsflyg finns möjligheter att upptäcka brandhärdar i ett tidigt skede. Det ökar förutsättningarna för att avvärja hotande skogsbränder snabbare, innan branden fått spridning.

Återinföra möjlighet till statligt stöd för skogsbrandsbevakning

Tidigare bidrog staten via dåvarande Räddningsverket med medel för att upprätthålla en skogsbrandsbevakning från luften över hela landet. Stödet till skogsbrandsövervakningen avskaffades dock 2003. Centerpartiet vill återinföra möjligheten att betala ut statlig finansiering för skogsbrandsbevakning till lokala flygklubbar.

Inrätta en viltmyndighet

För Centerpartiet är det självklart att vi ska bruka våra naturresurser utan att förbruka dem. De senaste åren har vi fått fler vilda djur i våra skogar. Detta ställer krav på en aktiv och bra viltförvaltning som är regionalt förankrad. Det skapar dessutom fler och nya möjligheter för nya verksamheter och jobb kring jakt och viltförvaltning. För att säkerställa en närvarande och effektiv viltförvaltning vill Centerpartiet att en ny viltmyndighet inrättas.

Bygg ihop Sverige med fungerande infrastruktur

Landsbygden är beroende av fungerande transporter. En välfungerande infrastruktur i hela landet är en förutsättning för en hållbar samhällsutveckling, ekonomisk tillväxt och fler möjligheter att bo och jobba i hela landet. För att göra det möjligt att bo och jobba i större delar av landet, och därmed skapa större arbetsmarknadsregioner, krävs förbättrade kommunikationer för fungerande pendling från landsbygd och mindre orter till arbete eller studier i större orter, eller omvänt.

Ökat underhåll till enskilda vägar

Av det svenska vägnätet består 43 000 mil av enskilda vägar. Ansvariga för de enskilda vägarna är väghållarna, exempelvis enskilda markägare, vägföreningar eller samfällighetsföreningar. Av dessa får 7 700 mil statsbidrag som ska bidra till att vägarna tillgodoser behoven och håller hög transportkvalitet. De enskilda vägarna är en viktig del i en fungerande infrastruktur på landsbygden. Det är de enskilda vägarna som möjliggör att 1 miljon människor dagligen kan påbörja och avsluta sin resa till jobb och hem. De enskilda vägarna är mycket betydelsefulla ur ett godstransportperspektiv. De enskilda vägarna måste ges förutsättningar att klara av att rusta sig inför införandet av 74-tonslastbilar på de svenska vägnäten, till förmån bl.a. för en väl fungerande konkurrenssituation för svensk skogsindustri och för övriga råvarutransporter. Det är viktigt att staten även fortsatt tar ett ansvar för att de enskilda vägarna främjas.

Rusta upp regionala och lokala banor på landsbygden

Det regionala och lokala järnvägsnätet har sedan många år prioriterats ned. Detta trots att flera av banorna är mycket viktiga ur ett regionalt utvecklingsperspektiv för arbetspendling, kollektivtrafik och inte minst näringslivets godstransporter. Fungerande järnväg bidrar bland annat till att människor kan bo och pendla i större regioner och är en viktig tillgång för en allt rörligare befolkning. Många godstrafiksträckor är viktiga för industrin och det lokala näringslivet men är idag kraftigt eftersatta. Centerpartiet vill därför stärka underhållet av järnvägen med resurser öronmärkta till att rusta upp lokala och regionala lågtrafikerade banor på den svenska landsbygden. Detta är bansträckor med viktig pendlingsfunktion och godstransportfunktion, som har stor betydelse för jobb och tillväxt.

Inför nya former av finansieringsmetoder för infrastrukturinvesteringar – som exempelvis offentlig-privat samverkan (OPS)

För att flera viktiga infrastruktursatsningar ska kunna realiseras måste vi öppna upp för nya former av finansieringsmetoder. Infrastrukturinvesteringar behöver ett ökat inslag av offentlig-privat samverkan (OPS). OPS innebär att en form av offentlig upphandling tillämpas där ett privat företag eller konsortium kan tilldelas uppdraget att finansiera, bygga och under en längre tid driva en offentlig nyttighet, som t.ex. en bansträckning på järnvägen eller en motorväg. För att tillföra mer kapital tillinfrastruktur och påskynda arbetet och för en säker och tillförlitlig infrastruktur i hela landet bör Trafikverket ges i uppdrag att utreda 10–15 lämpliga infrastrukturprojekt för offentlig-privat samverkan. Detta skulle exempelvis kunna handla om byggnation av Norrbotniabanan eller upprustning av Inlandsbanan.

Snabba på utbyggnaden av den digitala infrastrukturen, så att hela Sverige har tillgång till snabbt bredband senast år 2025

Globalisering och digitalisering för människor närmare varandra och den digitala infrastrukturen är nödvändig för att det ska gå att arbeta och bo i hela landet. En fungerande informationsteknologi i form av tillgänglig bredbandsuppkoppling med hög kapacitet i hela landet innebär enorma möjligheter för nya mötesplatser, kunskap, frihet och utveckling. Centerpartiet vill att alla hushåll och arbetsplatser där efterfrågan finns ska vara uppkopplade senast 2025.

Kartlägg ansökningsprocessen av bredbandsstöden för att effektivisera handläggningen

Flera aktörer som söker bredbandsstöd vittnar om långa och krångliga handläggningsprocesser, vilket kan påverka både investeringsvilja och utbyggnadstakt i negativ riktning. Därför vill Centerpartiet kartlägga ansökningsprocessen av bredbandsstöden för att effektivisera handläggningen.

Samförlägg bredbandsinfrastruktur med annan infrastruktur

Utöver ökade resurser för bredbandsutbyggnad krävs andra insatser för att påskynda och underlätta utbyggnaden av bredband. En sådan är att öka samkanalisationen av kablar i marken. När bredbandsinfrastruktur samförläggs med annan infrastruktur, t.ex. vid bygge av vägar eller dragning av elkablar, bör detta ske för att byggande av samhällsinfrastruktur ska bli så kostnadseffektiv som möjligt.

Ansvarig talesperson

Daniel Bäckström
Landsbygdspolitisk talesperson. Försvarspolitisk talesperson. Riksdagsledamot Värmlands län.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.