Centerpartiet lokalt

Återvinning

Två vägledande principer formar vår politik för bättre återvinning. Det ska vara lönsamt att vara miljövänlig och kosta att smutsa ner. Det ska vara lätt att källsortera och det behöver bli enklare för dig som vill sortera rätt.

Centerpartiet vill:

  • Ha fler stationer för källsortering så att du lättare kan återvinna
  • Att hänsyn till återvinning tas i produktdesignen
  • Införa en skatt på osorterat avfall som förbränns i Sverige
  • Märka på medicinförpackningen hur den ska källsorteras

"Vi i Sverige är väldigt duktiga och miljömedvetna med återvinning. Men det går att göra mer, t ex att fortsätta satsa på material som man lätt kan återvinna och även jobba för att få andra länder att ex källsortera för miljön."

Tina Theandersson, socialpsykologistudent, Halmstad

Det ska vara enkelt att återvinna

Det ska vara lätt att källsortera och därför måste det finnas bättre system och rutiner för återvinning. Vi vill ha ett hållbart samhälle och då måste vi minimera, återanvända och återvinna. Då kan det som idag är avfall bli en råvara och resurs för nya produkter

Under de senaste åren har importen av sopor fördubblats i Sverige och utbyggnaden av förbränningsanläggningar skett snabbt. Det har bidragit till att stärka energiförsörjningen och minska deponier men för Centerpartiet är det samtidigt självklart att försöka sluta kretsloppen och använda de resurser vi har på det mest effektiva sättet. Vi vill införa en ny form av beskattning på allt osorterat avfall som bränns i Sverige, men som utformas så att den ökar materialåtervinningen och minskar miljöpåverkan från miljöfarliga ämnen. Skatten ska omfatta både inhemskt och importerat avfall och bör införlivas successivt och i enlighet med EU:s regelverk. Målen för hur mycket förpackningar och annat avfall som sak samlas in och återvinnas behöver höjas. Alla ska vara säkra på att det man lämnar till återvinning också tas om hand på bästa sätt.

Ett steg i rätt riktning är att underlätta för människor att sortera genom att det finns bra system för återvinning. Servicen för hushåll måste bli bättre, både genom fler insamlingsstationer på allmänna platser och genom att fler kan få hämtning av avfall där de bor, så kallad fastighetsnära insamling. De som tillverkar förpackningar och tidningar som vi slänger har ett stort ansvar. De måste se till att det är lätt att återvinna deras produkter. För att se till att det fungerar behöver vi skärpa tillsynen och ställa större krav på samarbete mellan producenter och kommuner. För att utveckla ny teknik och vill vi se större konkurrens och fler företag inom den cirkulära ekonomin. Idag hamnar mycket textil som kläder och skor i förbränning. Det vill vi ändra på genom att ställa krav på de som säljer textil att också samla in det, så kallat producentansvar.

Mediciner kan göra stor skada om kemikalierna i dem kommer ut i naturen. Därför vill vi att vissa läkemedel miljöklassas. Vi tycker också att det alltid ska stå på medicinförpackningen hur den ska källsorteras.

 

Ansvarig talesperson

Kristina Yngwe
Ledamot av det verkställande utskottet. Miljöpolitisk talesperson. Riksdagsledamot Skåne läns södra.