Dricksvatten

Tänk om vattnet tar slut? Frågan kan kännas konstig; i Sverige har vi haft nästan oändlig tillgång till rent dricksvatten under lång tid. Men de senaste åren har flera delar av landet drabbats av vattenbrist. Vi vill att alla ska ha tillgång till dricksvatten, i hela landet, året om.

Centerpartiet vill att:

  • Vatten ska användas mer hållbart, med nya vanor och med vattensnål teknik
  • Kommunernas planering för vattenförsörjningen förbättras
  • Kommunerna samordnar mer, både mellan sig och med nationella myndigheter

sol-has-bg sol-light-text sol-gray-tone

Varför spolar vi toaletten med rent dricksvatten?

Eftersom vi har haft så gott om vatten i Sverige, har vi byggt in oss i system som slösar vatten i onödan.

Vi vill satsa på lokala initiativ där kommuner och andra får stöd att investera i ny teknik som minskar vattenförbrukningen. Vi tror också att många skulle kunna använda mindre vatten om de blev mer medvetna om hur mycket vatten de använder. Därför vill vi att det ska vara obligatoriskt med vattenmätare i nya hus, för dem som utnyttjar det allmänna vattennätet. Vi vill också se tydligare ekodesignkrav på exempelvis kranar, toaletter och duschar, för att nå en mer effektiv vattenanvändning. Med mer effektiva tekniker och genom att ändra vårt beteende kan vi minska vår vattenanvändning mycket.

Förbättra kommunernas planering för vattenförsörjningen, så att det både finns en långsiktig plan och en beredskap för krissituationer, i alla delar av landet.

Klimatförändringarna innebär nya utmaningar för vattenförsörjningen. Dessutom blir vi allt fler som bor i städer och tätbebyggda områden. På sommaren flyttar vi gärna ut till öar, till skärgården och till andra semesterområden. När vi är många som ska samsas om samma vatten kan det bli problem, särskilt under varma perioder. Med ett förändrat klimat ökar även risken för översvämningar, jordskred samt spridning av bakterier och förorenande ämnen.

Allt detta ställer högre krav på att kommuner och myndigheter planerar vattenförsörjningen på ett bra sätt. Vi vill att alla kommuner ska göra en plan för dricksvattenförsörjningen. Vi vill också ge kommuner möjlighet att genomföra projekt som kan säkra tillgången på dricksvatten. Det kan handla om investeringar i teknik som utnyttjar vatten mer effektivt, inventering av brunnar eller att anlägga våtmarker och magasin som kan säkerställa vattenförsörjningen. Vi har därför ett särskilt bidrag som går att söka för lokala initiativ som kan säkra dricksvattentillgången.

Många anläggningar och ledningar behöver uppgraderingar. Ett gammalt vattenledningsnät innebär mycket läckage av vatten. Dricksvatten har länge varit billigt, vilket bidrar till att vi slösar på vatten. Dessutom innebär det låga vattenpriset att det inte byggs upp resurser som skulle kunna användas till nödvändiga investeringar i vattennätet. Vi vill se över möjligheten för privata aktörer att delta i att finansiera investeringar i vattenledningsnätet, och även införa en vattenavgift på offentligt vatten som delvis ska bekosta nödvändiga investeringar och reinvesteringar i VA-infrastruktur. 

För Centerpartiet är det en bärande princip att den som står för en miljöpåverkan också ska betala dess kostnader. Idag finns det många läkemedel som inte kan renas i befintliga reningsverk. Det är inte rimligt att kommunerna själva ska bära ansvaret för att investera i kostsam reningsteknik. Istället vill vi att ett producentansvar på läkemedelsrester i vatten ska införas.

Mer samordning kommuner emellan – och mellan kommuner och nationella myndigheter

Vatten är ett kommunalt ansvar. Men staten kan också behöva stötta kommunerna i deras arbete. Det behövs både för den långsiktiga planeringen och för att ha beredskap för akuta situationer. Nationella myndigheter behöver bygga upp mer kunskap om klimatförändringar och grundvatten. Därför vill vi ge mer medel till Sveriges Geologiska Undersökning , SGU. Vi vill också stärka den nationella vattenkatastrofberedskapen för att kunna lösa akuta problem. Vattnet håller sig inte inom kommungränser. Därför tycker vi att det ska vara mer samarbete mellan kommuner, och att det ska finnas regional samordning.

Ansvarig talesperson

Magnus Ek
Miljöpolitisk talesperson. Riksdagsledamot Östergötland.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.