Centerpartiet lokalt

Klimat

Klimatet och jordens uppvärmning är en av vår tids viktigaste frågor. Hösten 2016 noterades rekordvärme på Arktis som kan vara första tecknet på en permanent förändring av Arktis klimat. Även i många andra delar av världen uppstår stora problem i klimatförändringarnas spår. Läget är allvarligt och det krävs kraftfulla åtgärder, på global nivå såväl som i Sverige och EU.

Centerpartiet vill:

  • Att Sverige till år 2040 ska vara fritt från nettoutsläpp av växthusgaser
  • Att utsläppen i transportsektorn ska minska med 70 procent till 2030
  • Att Sverige ska ha ett helt förnybart elsystem som är flexibelt och pålitligt
  • Skärpa EU:s handelssystem med utsläppsrätter
  • Göra klimatsmarta investeringar mer lönsamma
  • Öka takten inom EU och i det internationella klimatarbetet så att Parisavtalets mål uppnås.

En av våra viktigaste frågor

Centerpartiet har i årtionden varit en drivande kraft i en ambitiös energi- och klimatpolitik. Tack vare våra höga ambitioner kunde vi i Miljömålsberedningen driva svensk klimatpolitik framåt. Sverige har nu som mål att år 2045 vara fritt från nettoutsläpp* av växthusgaser och att utsläppen i transportsektorn ska minska med 70 procent till 2030.

Men Centerpartiet siktar högre eftersom vi ser att tidigare mål varit för lågt ställda och har uppnåtts innan utsatt tid. Därför vill vi ha ett ännu mer ambitiöst mål som snabbar på omställningsfarten istället för att sakta ner den. Redan 2040 vill vi att Sverige ska vara helt förnybart och fritt från nettoutsläpp av växthusgaser*.

Hur ska vi nå målen?

För att nå dessa mål krävs ett nytt ledarskap i klimatpolitiken och politik som främjar förnybar energi, minskar utsläppen från transporterna och åter gör Sverige till en ledande kraft i EU och det globala klimatarbetet. Centerpartiet har därför ett antal förslag för att driva på omställningen av transportsektorn och energisystemet. Vi var tidiga med att föreslå ett system med miljöbonusar och miljöavgifter på bilar och vi har även länge förespråkat ett system som tvingar de som säljer drivmedel att årligen minska utsläppen med en viss procentsats genom inblandning av biodrivmedel. Vi vill bygga ut infrastrukturen för att möjliggöra laddning och elektrifiering av transportsektorn och vi föreslår även en miljölastbilspremie för att påskynda teknikutvecklingen och skapa en stark svensk marknad för miljölastbilar. För att höja omställningstempot i flygbranschen vill vi se en obligatorisk inblandning av förnybart och vi vill se rabatter för start och landning för de bästa planen.

Vi vill förbättra förutsättningarna för utbyggnad av förnybar energi och för att ge fler människor möjligheten att producera sin egen el, från till exempel solceller. Vi vill även se ökade resurser för att hantera ansökningar om stöd och investeringar i elnäten för att kunna hantera en ökad andel förnybar och småskalig produktion. Vi driver även på för en omställning till en biobaserad ekonomi, där fossila insatsråvaror ersätts med förnybara råvaror.

Genom att visa att ekonomisk tillväxt och minskad miljöpåverkan går att förena och skapar jobb, kan Sverige också visa ledarskap internationellt. Det krävs ett starkt globalt klimatarbete och när andra länder vacklar behöver Sveriges och EU:s röst vara tydlig. Vi vill att Sverige ska ha en pådrivande roll regionalt, i EU och internationellt för att minska de globala utsläppen.

För att nå målen i Parisavtalet krävs snabbare minskning av utsläppen än vad vi ser idag och mer kraftfulla åtgärder. EU:s främsta klimatverktyg är den gemensamma handeln med utsläppsrätter, EU ETS. Men priset på utsläppsrätter har varit för lågt och systemet har inte skapat tillräckliga drivkrafter för investeringar i utsläppssnål teknik. Överskottet av utsläppsrätter behöver tas bort och andelen utsläppsrätter som köps på auktion behöver öka.

* Nettoutsläpp är skillnaden mellan dom utsläpp man faktiskt gör och det man gör för att minska utsläppen

Ansvarig talesperson

Rickard Nordin
Riksdagsledamot Göteborgs kommun, energi- och klimatpolitisk talesperson   Följ mig på: https:/...