Centerpartiet lokalt

Klimat

Klimatet och den globala uppvärmningen är en av vår tids viktigaste frågor. Läget är allvarligt och det krävs kraftfulla åtgärder, över hela världen såväl som i Sverige med vattenbrist, torka, rekordvärme och skogsbränder. Vi vill både minska utsläppen och med ny teknik ta bort koldioxidutsläpp som redan finns i atmosfären, så kallade minusutsläpp.

Centerpartiet vill:

  • Att Sverige till år 2040 ska vara fritt från nettoutsläpp
  • Att vi ska ha ett helt förnybart elsystem som är flexibelt och pålitligt
  • Att Sverige ska visa att tillväxt och minskade utsläpp kan gå hand i hand
  • Införa minusutsläpp – alltså ta bort befintliga koldioxidutsläpp i atmosfären

En av vår tids viktigaste frågor

Centerpartiet har i årtionden varit en drivande kraft för en ambitiös energi- och klimatpolitik. I Miljömålsberedningen, som sedan 2010 är ett råd till Sveriges regering i miljöfrågor, kunde vi driva svensk klimatpolitik framåt. Sverige har nu som mål att år 2045 vara fritt från nettoutsläpp av växthusgaser. (Nettoutsläpp är skillnaden mellan de utsläpp man faktiskt gör, och det man gör för att minska utsläppen.) Vi drev på de andra partierna i Miljömålsberedningen och nu finns ett mål på 70% minskning av utsläppen i transportsektorn till 2030.

Men vi stannar inte där. Vi tycker att tidigare mål har varit för lågt satta. Vi vill snabba på omställningen ännu mer. Redan 2040 vill vi att Sverige ska vara helt förnybart och fritt från nettoutsläpp av växthusgaser.

För att nå dit, krävs att vi satsar på förnybar energi och minskar utsläppen från transporterna. Sverige ska vara en ledande kraft i såväl EU som i det globala klimatarbetet.

Vi kan klara klimathoten

Vi har lagt flera förslag för att driva på omställningen. Vi var tidiga med att föreslå ett system med miljöbonusar och miljöavgifter på bilar. Vi har också länge velat se ett system som tvingar de som säljer drivmedel att årligen minska utsläppen, genom inblandning av biodrivmedel till en viss procentsats.

Vi vill bygga ut infrastrukturen för laddning och snabba på omställningen till att fler bilar och lastbilar ska köras på el. Vi har också föreslagit en miljölastbilspremie för att skynda på teknikutvecklingen, och på så sätt skapa en stark svensk marknad för miljölastbilar. För flygen vill vi införa ett krav på obligatorisk inblandning av förnybart bränsle, och ge rabatter för start och landning för de miljövänligaste planen.

Den förnybara energin behöver byggas ut och ett sätt är att göra det enklare för fler människor att producera sin egen el från exempelvis solceller. Vi driver även på för en omställning till en biobaserad ekonomi där fossila råvaror, som traditionell olja, ersätts med förnybara råvaror som tallolja från skogen.

Satsa på ny teknik för minusutsläpp

Genom ny teknik går det att ta bort koldioxid från atmosfären, så kallade minusutsläpp. Tekniken går ut på att lagra koldioxid som kommer från förnybara källor och därför redan är en del av kretsloppet. På så sätt kan vi inte bara minska utsläppen – utan till och med ta bort dem. Vi vill satsa 3,4 miljarder på testanläggningar och ett avdrag på 1000 kronor per ton lagrad koldioxid för företag som använder tekniken med minusutsläpp. Det kan minska utsläppen med 4,5 miljoner ton koldioxid, lika mycket som utsläppen från all el och värmeproduktionen under ett år.

Skärp EU:s handel med utsläppsrätter

Sveriges insatser för ett bättre klimat är viktiga, men klimatfrågan är en global utmaning som kräver internationella insatser. I december 2015 enades världens länder om det så kallade Parisavtalet. Avtalet säger bland annat att den globala temperaturökningen ska hållas under 2 grader, helst ska ökningen hålla sig under 1,5 grader. Det krävs mer kraftfulla åtgärder än idag, om vi ska nå de målen. EU:s främsta klimatverktyg är den gemensamma handeln med utsläppsrätter, EU ETS, där industrier helt enkelt får köpa rättigheter att släppa ut en viss mängd växthusgaser. Systemet har ett flertal problem, exempelvis har priset på utsläppsrätter har varit för lågt. Det har inte heller uppmuntrat för att satsa utsläppssnål teknik. Vi vill ändra på detta.

Sverige ska vara ett föregångsland

Vi vill att Sverige ska ha en pådrivande roll i EU och i det internationella arbetet för att minska världens utsläpp. När andra länder vacklar, behöver Sveriges och EU:s röst vara tydlig. Vi vill att Sverige ska vara ett föregångsland. Vi vill visa att ekonomisk tillväxt och fler jobb, kan gå hand i hand med minskade utsläpp.

Ansvarig talesperson

Rickard Nordin
Riksdagsledamot Göteborgs kommun. Klimat- och energipolitisk talesperson.   Följ mig på:   Fac...