Centerpartiet lokalt

Skog

Den svenska skogen är värdefull, både för att vi säljer virket men också för att den hjälper till att skapa ett bättre klimat. Det är viktigt att skogsbruket är hållbart och långsiktigt. Vi tycker också att det är viktigt att skydda värdefulla skogsområden, inte minst när skogen avverkas.

"Jag tror vi står inför ett teknikskifte när det gäller skogen och där är det viktigt att både skogsbrukare och staten hänger med. För som det ser ut idag används skogen till mer produkter än tidigare."

Georg Wickberg, Egenföretagare skogsbruk, Västra Ämtervik

Skogspolitiken ska vila på frihet under ansvar

Skogen har en unik förmåga och potential att vara en kraftfull kolsänka samtidigt som den är en viktig pusselbit i jobbet med att bevara den biologiska mångfalden. När samhället gör olika uträkningar är det viktigt att kunna räkna in alla positiva effekter som kommer från skogen, inte minst för klimatet.

Från och med Kyotoprotokollets andra åtagandeperiod får också inlagring i träprodukter räknas in, vilket är positivt för Sverige. Vi är ett skogsland och möjligheten att räkna in inlagring i träprodukter gör att vi kan få en ökad vilja att förädla vår träråvara.

Det är också viktigt att Sverige har ett levande och långsiktigt hållbart skogsbruk som inte hotar viktiga naturvärden. Därför måste vi också fortsätta skydda värdefulla skogsområden. Det är också viktigt att ta hänsyn till natur- och kulturmiljövärden i samband med avverkning av skog. Värdefull natur kan behöva utökat skydd men det innebär samtidigt ofta att äganderätt och brukande begränsas. Det måste vara självklart att ägare eller brukare också ersätts för de inskränkningar som görs. Kostnaden för åtgärden måste också stå i proportion till den miljönytta som de naturvårdande åtgärderna leder till och det är viktigt att markägare och brukare involveras i hela processen. Därför ska tvingande avsättning av skyddsvärd mark eller vatten inte ske om ersättning inte kan betalas ut vid intrångstillfället. Ersättningsmodeller och nationella riktlinjer för tvingande avsättning av jordbruks- och skogsmark samt bildande av vattenskyddsområden behöver ses över och förtydligas.

Eskil Erlandsson
Riksdagsledamot Kronobergs län, landsbygdspolitisk talesperson