Centerpartiet lokalt

Friskola

Vi tycker att människor ska få bestämma mer själva. I Sverige kan de flesta styra över de stora valen livet, vart du ska bo, vem du ska leva med, vad du ska jobba med och vem som ska ta hand om dig när du blir gammal. Vi tycker därför att det är självklart att du även ska kunna bestämma vilken skola du ska gå på. Vi värnar och vill utveckla valfriheten för elever, föräldrar och lärare. Det behöver bli lättare att välja förskola och skola. Förutom att friskolornas etablering, från förskola upp till högre utbildning, möjliggjort för elever att själva välja en skola som passar just dem bäst har det lett till en ökad konkurrens, något som leder till högre kvalité.

Centerpartiet vill:

  • Inför aktivt skolval så att det blir obligatoriskt att välja skola.
  • Att Skolinspektionen ska få kraftfullare verktyg att vidta åtgärder mot skolor som inte lever upp till ställda krav
  • Att fristående skolor och kommunala skolor ska ha samma villkor

En skola för alla

Det ska finnas en skola för alla, det är vår övertygelse. Därför behövs det friskolor som gör att elever och föräldrar kan välja den skola som passar just dem. Dessutom leder den ökade konkurrensen till att kvaliteten överlag i skolan höjs.

Det är något som gynnar alla, både elever, föräldrar och lärare. Möjligheten att välja ska finnas med genom hela skoltiden, från förskola till högre utbildning. Det fria skolvalet och skolpengen som följer med varje elev är ett viktigt verktyg för att stärka elevens makt över sin egen skolgång. Likvärdig skola. Alla elever har rätt till en likvärdig skola av hög kvalitet.

För att garantera detta är det viktigt att Skolinspektionen kan markera och vidta åtgärdar mot de skolor som inte lever upp till kraven. De som allvarligt bortser från kvaliteten i sin verksamhet och inte förmår att komma tillrätta med bristerna ska snabbare än idag stängas ned. Det gäller både friskolor och kommunala skolor. Skolinspektionen bör vidare fokusera på skolor som missköter sig och inte i samma uträckning inspektera de skolor som uppvisar hög kvalitet.

I valet till grundskola är det främst elever till socioekonomiskt starka föräldrar som väljer aktivt. För att möjliggöra för fler att ta del av valfriheten måste den tillgängliggöras och förenklas. En del är att införa aktivt skolval som man gjort i bland annat Nacka och Botkyrka, vilket skulle göra det obligatoriskt att välja skola. Det är också viktigt att det blir lättare att söka och att föräldrar kan få stöd i valet av skola, speciellt föräldrar som inte har svenska som modersmål. Informerade val har visat sig vara av stor betydelse när många nyanlända elever nu börjar i den svenska skolan. Familjen får då information av kommunen om vilka skolor som finns och blir rekommenderad att välja den skola med bäst kapacitet att ta emot nyanlända elever.

Fristående examinatorer

För att stärka likvärdigheten, rättssäkerheten och stävja betygsinflationen vill vi också att nationella prov ska rättas av fristående examinatorer. Det är varken rättssäkert eller likvärdigt att lärare rättar sina egna elevers nationella prov eftersom de har en personlig relation till dem och förväntningar som bygger på tidigare resultat.

Skola i hela landet

Etableringen av en friskola har i många bygder varit avgörande för ortens fortlevnad. Det kan också ha inneburit att barn och unga slipper sitta flera timmar i buss till närmaste skola. När en kommunal skola läggs ner måste det därför bli lättare för andra aktörer att ta över så att inte elever och familjer kommer i kläm. Det måste därför införas en skyldighet för kommuner att erbjuda andra aktörer att ta över en nedläggningshotade skolor.

Ansvarig talesperson

Ulrika Carlsson
Riksdagsledamot från Skaraborg och utbildningspolitisk talesperson