Centerpartiet lokalt

Lärare

Läraren är det viktigaste redskapet för elevens framgång i klassrummet. För att fler ska vilja arbeta som lärare behöver yrkets status höjas. Vi vill därför se tydliga karriärvägar, bättre betalt till bra lärare, kompetensutvecklingsgaranti och mer tid i klassrummet med eleverna.

Centerpartiet vill:

  • Se tydliga karriärvägar för lärare och skolledare
  • Att lärare och skolledare ska vara garanterade kvalitativ och relevant kompetensutveckling.
  • Att läraren ges tid att vara lärare
  • Att duktiga lärare som arbetar på skolor i utanförskapsområden ska ha mer betalt.
  • Fler vägar till läraryrket.

Lärare

Den framgångsrika skolan börjar i klassrummet. Det är lärarna som gör den stora skillnaden och som är allra viktigast för elevens rätt till kunskap och utveckling.

Men bristen på lärare är stor. Läraryrkets status behöver därför höjas med en bra och utmanande lärarutbildning knuten till forskning, fristående lärarutbildningar, kontinuerlig systematisk kompetensutveckling, kollegialt lärande samt mindre detaljstyrning. Det behövs även tydliga karriärvägar, skolledare som leder det pedagogiska utvecklingsarbetet, klassrumsnära forskning och digitaliserad skola.

Läraren är den enskilt viktigaste faktorn för elevens framgång i klassrummet. En lärarutbildning av högsta kvalité är därmed grundläggande. Läraryrket är ett akademiskt hantverksyrke, likt exempelvis läkare och tandläkare, där teori och praktik vävs samman. En nybliven lärare ska både ha den teoretiska kunskapen och kunna omsätta den i klassrummet. Centerpartiet är därför av åsikten att lärarutbildningen bör ses över för att bättre svara upp till de behov skolan har. Den ska bygga på forskning och beprövad erfarenhet och bestå av mer praktik. En lärarutbildning som kontinuerligt samverkar med omgivande skolor där teoretiska kunskaper praktiseras och där den senaste klassrumsnära forskningen tillämpas. Vi vill också ha fristående lärarutbildning och initiativ liknande Teach for Sweden, som rekryterar från andra akademiska yrken än lärare. Det är viktigt att utveckla och ta till vara på de ledartalanger som finns och skapa fler vägar till läraryrket.

Kompetensutvecklingsgaranti - Svenska lärare får enligt OECD kvantitativt mindre kompetensutveckling än lärare i andra länder. Vi ser ett stort behov av ett tydligt och utökat statligt ansvar för hur lärare och skolledare kontinuerligt under sin karriär ska utvecklas och fortbildas. Lärare och skolledare ska vara garanterade en kvalitativ och relevant kompetensutveckling.

Skickliga lärare är lärare som engagerar och återkopplar till eleverna. Vi måste kunna garantera eleverna kvalitet och kreativitet i skolan. För att elever ska nå sin fulla potential måste det bli ett större fokus på undervisningen. Centerpartiet vill därför minska den administrativa börda som idag ligger på lärare och skolledare. Dokumentation som inte leder till att öka elevens lärande ska bort. Centerpartiet vill också att det införs lärarassistenter. Denna nya yrkesgrupp ska ägna sig åt att stödja lärare med till exempel blankett- och informationshantering, administration, assistens kring teknik och förberedande av undervisningslokaler. Lärarassistenter borde även kunna vara ett stöd åt läraren i undervisningen och exempelvis möjliggöra arbete i mindre grupper.

Bra lärare ska ha bra lön. I de länder där man presterar högt i internationella mätningar har lärarna högre löner än i Sverige och tydligare karriärmöjligheter. Lönen borde vara starkare knuten till kompetens, bra lärare ska ha bra betalt. Tydliga karriärvägar ska finnas för både lärare och skolledare och vill därför bland annat utöka antalet förstelärare som i sin tjänst ska handleda och coacha nyexaminerade lärare samt öppna upp för tjänster som kombinerar undervisning i grund- och gymnasieskolan med forskning och samarbete på universitetsnivå. För att fler duktiga lärare ska vilja arbeta på skolor i utanförskapsområden vill vi att de ska ha mer betalt.

Ansvarig talesperson

Ulrika Carlsson
Riksdagsledamot från Skaraborg och utbildningspolitisk talesperson