Stärkt utbildning för nyanlända elever

Många nyanlända elever klarar inte att nå målen i skolan. Det beror på att många har liten eller ingen skolerfarenhet sedan tidigare. Tillsammans med dåliga kunskaper i svenska blir det svårt för många att ta till sig undervisningen. Därför vill vi att nyanlända elever ska få mer intensiv skolgång, ibland även under loven, där fokus ska ligga på de viktigaste kunskaperna.

Centerpartiet vill:

  • Öka antalet undervisningstimmar i svenska
  • Ha tvåspråkiga klasser
  • Införa yrkesutbildningar utan gymnasieexamen

sol-has-bg sol-light-text

Stärkt utbildning för nyanlända elever

Förmågan att läsa, skriva och tala svenska är av största vikt för nyanlända elever. Bokstavligen.

För att klara av skolan måste nyanlända elever snabbt lära sig språket. Vi vill att antalet timmar med undervisning i svenska utökas för dessa elever och satsa mer på pedagogiken för snabbinlärning av språk. Det kan man göra genom att framgångsrika metoder i Sverige och internationellt dokumenteras och sprids till andra skolor.

Vi måste skapa bättre förutsättningar för elever som kommit till Sverige i högstadieåldern att klara kunskapsmålen så att de kan ta sig vidare till ett nationellt gymnasieprogram. För att göra det bör man låta dessa elever fokusera på något färre ämnen i skolan. Det ska inte betyda mindre undervisningstid, utan istället ska de centrala ämnena få utökad plats. Det stärker deras möjligheter att ta sig vidare in på ett nationellt gymnasieprogram.

Inför tvåspråkiga klasser

För att kunna ge nyanlända elever mer undervisningstid bör man använda sig av fjärrundervisning men framför allt distansundervisning. På så vis kan eleverna få fler timmar av lärande än de timmar de får i skolan. Då många nyanlända har mycket kunskap att ta igen bör deras möjlighet till sommar- och lovskola bli större. Försöksverksamhet för tvåspråkiga klasser bör även införas för att stärka tvåspråkiga elever i deras språkutveckling och lärandeprocess. Nyanlända elever ska kunna ha ämnesundervisning både på sitt modersmål och på svenska.

Yrkesutbildningar utan gymnasieexamen

Många nyanlända ungdomar i gymnasieåldern har en kort utbildningsbakgrund men med viss yrkeserfarenhet. Vi vill därför att det ska finnas yrkesutbildningar på gymnasienivå för dessa elever. En examen ska vara möjlig utan de teoretiska ämnena, men med grundläggande språk- och samhällskunskap. På så vis kan de fortare få möjlighet att få jobb och komma in i det svenska samhället.

Ansvarig talesperson

Fredrik Christensson
Riksdagsledamot Västra Götalands län norra, Utbildningspolitisk talesperson

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.