Centerpartiet lokalt

Utbildning för vuxna

För att fler ska kunna och vilja arbeta längre måste det bli lättare att byta karriär senare i livet.

Centerpartiet vill:

  • Att yrkeshögskoleutbildningarna byggs ut ytterligare genom att stärka det regionala inflytandet
  • Göra det möjligt att läsa in behörighet till yrkeshögskolan på samma sätt som till högskolan.
  • Bejaka värdet av folkhögskolorna som en del av utbildningssystemet
  • Underlätta för folkhögskolorna att vara en del i människors livslånga lärande
  • Stödja etableringen av fler aktörer inom vuxenutbildningsområdet

Utbildning för vuxna

Vi vill ha en vuxenutbildning som tillåter människor att läsa in behörighet till yrkeshögskola och högskola, komplettera sina studier eller satsa på yrkesinriktade utbildningar.

Folkhögskolorna har stor frihet att utforma sina kurser utifrån skolans profil. Det gör att det är lättare för kursdeltagarna att utforma sin utbildning efter de behov, intressen och förkunskaper som varje elev har.

Yrkeshögskoleutbildningarna är ett bra exempel på utbildningar som utvecklats i samarbete med näringslivet. Utbildningarna där är anpassade efter de behov som finns på arbetsmarknaden och många får jobb efter utbildningen. Att stärka och bygga ut Yrkeshögskolan är därför en prioriterad uppgift. Ett sätt att göra detta handlar om att öka antalet platser på Yrkeshögskolan, både genom nya offentligt finansierade platser men även genom att öka antalet platser som finansieras av studieavgifter. Redan idag finns platser på yrkeshögskolan som är godkända att bedriva, men som inte ryms inom ramen för den finansierade verksamheten. Detta borde utvecklas ytterligare.

När det kommer till att erbjuda kompletterande utbildning inriktat mot ett specifikt yrke har Yrkeshögskolan en viktig roll att fylla, oberoende om det handlar om personer som precis gått ut gymnasiet eller de som vill komplettera sin akademiska utbildning efter många år i arbetslivet. Yrkeshögskolan bör därför ges förutsättning att verka långsiktigt genom längre tillstånd och mer resurser. För att underlätta för fler att byta spår måste det också bli enklare för elever som studerat högskoleförberedande program i gymnasieskolan att uppnå och läsa in behörighet till Yrkeshögskolan. Det behöver också bli lättare att erbjuda yrkesinriktade kurser för att stärka yrkeshögskolans kompletterande roll.

Yrkesvux- Det är angeläget med en bredd bland yrkesutbildningarna. Yrkesvux syftar till att motverka brist på arbetskraft med yrkesutbildning och att nå de grupper som saknar gymnasieutbildning eller har en gymnasial yrkesutbildning som behöver kompletteras. Yrkesvux har därför kommit att bli en viktig för arbetslivets kompetensförsörjning och utbildar till många yrken där det nu råder brist på personer med rätt kompetens. Vi tycker därför att det är viktigt med fortsatta förstärkningar för fler platser inom yrkesvux.

Människor måste få bestämma mer själva. Vi skulle därför vilja se en vuxpeng, likt Nacka kommuns modell. I de flesta svenska kommuner är det kommunen som är utförare av vuxenutbildningar och bestämmer vilka utbildningar som ska finnas i kommunen. Vi vill istället att individen själv ska få välja utbildningsutförare på samma sätt som i grund- och gymnasieskolan. Pengen följer den studerande och tillfaller den valda utbildningsutföraren.

Ansvarig talesperson

Ulrika Carlsson
Riksdagsledamot från Skaraborg och utbildningspolitisk talesperson