Centerpartiet lokalt

Frihandel

Fri handel och fri rörlighet är en självklar del i en värld som vill minska fattigdomen. När människor är öppna för varandra skapas nya idéer och tillväxt. Det är särskilt viktigt för utvecklingsländerna som drabbas hårdast av slutna gränser och osäkra villkor.

Frihandel

Internationell handel är viktig för en långsiktig tillväxt, men också för att minska fattigdomen i världen. Det kommer mycket gott ur öppna gränser och fri rörlighet. Det är något vi vill stärka och se mer av.

Ur öppenhet för människor, idéer och varor föds nytt välstånd. Goda och stabila ekonomier skapas genom fri konkurrens, fri handel och stabila spelregler. Detta är särskilt viktigt för utvecklingsländerna, som drabbas hårdast av slutna gränser, osäkra villkor och osund konkurrens.

Vi tycker att det i vissa fall ska vara möjligt för utvecklingsländer att skydda vissa näringar från konkurrens från andra länder. Det ska gälla under en kortare period av uppbyggnad. Vi tycker också att det är viktigt att inte utestänga utvecklingsländerna från den handel som sker på världsmarknaderna. Även om lagar om arbetsmiljö, miljöhänsyn och annat har sin självklara plats i handelspolitiken får de inte stänga ute.

EU som global handelsaktör

EU skapar välstånd som global handelsaktör För Centerpartiet är den inre marknaden och den fria rörligheten EU:s viktigaste styrkor. Men mycket mer kan göras. Det finns enorm potential i att öppna tjänstemarknaden och en verklig europeisk digital marknad. Vi kan inte låta protektionism och gynnande av nationella statliga monopol hindra fri konkurrens och framväxt av smarta lösningar som gynnar alla.

En stark och väl fungerande inre marknad är också en förutsättning för att EU ska fortsätta stå stark i den globala konkurrensen och vara en attraktiv handelspartner med andra länder. Centerpartiet vill att EU tar ett större globalt ansvar för fler frihandelsavtal. Det handlar om att återuppta förhandlingarna om frihandelsavtalet med USA för att stärka den transatlantiska länken, men också om ambitiösa handelsavtal med till exempel Kina och Indien. Inte minst behöver EU och Storbritannien en stark handelsrelation efter Brexit.

Svenska företag och konsumenter är tillsammans med resten av EU en av världens mest attraktiva marknader. Det ger möjligheter för EU att förhandla fram avancerade handelsavtal med en mängd länder och regioner i världen. För Sverige som ett relativt litet exportberoende land är EU:s handelspolitik avgörande. Därför behöver vi ambitiösa avtal som, förutom att ta bort tullar och tariffer, harmoniserar standarder och skyddar investeringar.

Samtidigt är en viktig princip att våra höga europeiska standarder för till exempel miljö, livsmedel och djurvälfärd inte sänks. Istället bör EU vara regelsättande för att de standarder vi tar fram på europeisk nivå så småningom får global spridning.

EU:s handel kan också tydligare användas som verktyg för att bidra till ökat välstånd och utveckling i strategiskt viktiga länder i närområdet. Förutom att ökad handel lyfter människor och länder ut ur fattigdom bidrar det också till ökad öppenhet. Alla länder vi handlar med är inte demokratier, men det är viktigt att demokratiska principer förs in när handelsavtal diskuteras.

Ansvarig talesperson

Kerstin Lundgren
Riksdagsledamot Stockholms län, utrikespolitisk talesperson