Frihandel

Frihandel och rörlighet är en självklar del i en värld som vill minska fattigdomen och öka rikedomen. Goda och stabila ekonomier skapas genom fri konkurrens, fri handel och stabila spelregler. Det är särskilt viktigt för utvecklingsländer som ofta drabbas hårdast av slutna gränser och osäkra villkor. Vi arbetar för mer, bättre och rättvis frihandel.

Centerpartiet vill att:

  • EU arbetar mer för fler frihandelsavtal världen över
  • De regler och standarder som tas fram inom EU ska få global spridning så att krav på exempelvis miljö, livsmedel och djurvälfärd inte sänks
  • Handel används som verktyg för att minska biståndsberoende hos utvecklingsländer

sol-has-bg sol-light-text

Frihandel i hela världen

Idag får du röra dig fritt inom EU, du får köpa varor och tjänster inom unionen och du kan flytta dina pengar till andra EU-länder. Det är utmärkt.

Vi ser den inre marknaden och den fria rörligheten som EU:s viktigaste styrkor. Men mycket mer kan göras för att underlätta och förbättra frihandel. Både inom EU och i övriga världen.

Det finns enorma möjligheter med att öppna marknaden mer för tjänster och en verklig europeisk digital marknad. Fri konkurrens och nya smarta lösningar som gynnar alla ska inte hindras av slutenhet och ojuste stöd till nationella statliga monopol.

Låt EU arbeta för mer frihandel, i hela världen

En stark och väl fungerande inre marknad är också en förutsättning för att EU ska fortsätta vara en attraktiv handelspartner med andra länder. Vi vill därför att EU tar ett större ansvar för fler frihandelsavtal världen över. Inte bara sådana som rör EU direkt.

Det handlar till exempel om att återuppta förhandlingarna om frihandelsavtalet med USA, för att stärka handeln mellan Europa och Nordamerika. Men också om ambitiösa handelsavtal med länder som Indien.

Inte minst behöver EU och Storbritannien en stark handelsrelation efter Brexit (det vill säga när Storbritannien har lämnat EU). Med tydligare hjälp av handel kan EU bidra till ökat välstånd och utveckling till länder i sitt närområde.

Svenska företag och konsumenter är tillsammans med resten av EU en av världens mest attraktiva marknader. Det ger möjligheter för EU att förhandla fram handelsavtal med en mängd länder och regioner i världen.

Sprid EU-standarder, så att krav på miljö, livsmedel och djurvälfärd inte sänks

Sverige är ett litet land och beroende av att kunna sälja varor och tjänster utomlands. EU:s handelspolitik är avgörande. När det finns tullar blir det dyrare att köpa svenska varor utomlands – och utländska varor i Sverige. Därför behöver vi ambitiösa avtal som tar bort tullar och tariffer/prislistor. Inte nog med det. Vi behöver också handelsavtal som gör att den som köper en vara ska kunna vara säker på att den håller ungefär samma standard som en jämförbar vara, oavsett var den kommer ifrån (kallas för att ”harmonisera standarder”).

Samtidigt är det viktigt att våra höga europeiska standarder för till exempel miljö, livsmedel och djurvälfärd inte sänks. Istället bör EU aktivt arbeta för att de standarder vi tar fram på europeisk nivå så småningom får global spridning. Alla länder vi handlar med är inte demokratier, men det är viktigt att demokratiska principer förs in när handelsavtal diskuteras.

Läs gärna mer om hur vi ser på och vill förbättra EU.

Minska biståndsberoende hos utvecklingsländer genom frihandel

Handel lyfter människor ur fattigdom och bidrar till ökad öppenhet. Handel bygger också upp länders egna möjligheter och på lång sikt minskas behovet av bistånd från andra länder. Goda och stabila ekonomier skapas genom fri konkurrens, fri handel och stabila spelregler. Det är särskilt viktigt för utvecklingsländerna, som är de som drabbas hårdast av slutna gränser, osäkra villkor och osund konkurrens. Det är viktigt att utvecklingsländer har samma möjligheter att delta i den handel som sker på världsmarknaden. Även om lagar om bland annat arbetsmiljö och miljöhänsyn har sin självklara plats i handelspolitiken får de inte göras till handelshinder som stänger ute.

Handel med öppna och goda regler ger ett gott investeringsklimat i utvecklingsländer och i givarländer. Det är därför bra för båda parter.

Målsättningen måste vara att sträva efter att göra områden och länder biståndsoberoende efter 2030. Människors kraft, teknisk utveckling, forskning och företag är nyckeln till detta.

Läs gärna mer om hur vi arbetar för bättre bistånd.


Ansvarig talesperson

Kerstin Lundgren
Utrikespolitisk talesperson. Riksdagsledamot Stockholms län.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.