Jämlik vård

Tillgången till vård, människors hälsa och möjlighet till överlevnad i olika sjukdomar skiljer sig idag. Bland annat beroende på var i landet man bor, om man är man eller kvinna eller hur lång utbildning man har. En viktig utmaning är därför att göra vården mer jämlik.

Centerpartiet vill:

  • Se över hur vården och hälsan kan bli mer jämlik på alla plan
  • Ge alla patienter rätt att fritt välja vård i hela landet
  • Förbättra landsbygdens tillgång till vård med fler digitala lösningar

sol-has-bg sol-light-text

Öka jämlikheten i vården

Alla i hela landet ska få tillgång till vård av hög kvalitet. Så är det inte idag. Överlevnaden inom många cancerformer och hjärt- och kärlsjukdomar är idag exempelvis högre för den som är välutbildad jämfört med personer med lägre utbildning. I vissa regioner får patienterna vård snabbt. I andra regioner gör vårdköerna att människor måste vänta alldeles för länge på att få tid hos en läkare. Det finns även skillnader mellan könen när det kommer till både hälsa och vilken vård man får tillgång till.

Ojämlikheten i vården och hälsoskillnaderna mellan människor beror till stor del på saker som inte sjukvården kan ändra på. Det handlar till exempel om att ge fler människor möjlighet att bryta sitt utanförskap och få ett jobb och en bostad. Men både samhället som helhet och vården behöver arbeta mer med det förebyggande arbetet för att ge människor mer likvärdiga förutsättningar att få ett hälsosamt liv.

Stärk patientens rätt att välja vård i hela landet

De senaste åren har köerna i vården vuxit och skillnaderna i väntetid mellan olika regioner är stora. Det finns även skillnader i kvalitet eller vilka behandlingar man har rätt till. Vi tycker att det är fel att man ska behöva vänta längre på en behandling eller operation beroende på var man bor. Eller att patienter i en region inte får rätt till samma vårdkvalitet som i ett annat. Därför tycker vi att den lag som bland annat reglerar patientens rättigheter – Patientlagen – borde förändras så att man ska kunna välja vård i hela landet. Om kötiden till en operation är kortare i grannregionen, ska man kunna välja att bli opererad där. Det kräver också att patienten får tydligare information om både väntetider och kvalitet. Vi vill därför att man utvecklar en nationell portal som tydligt visar sådan information.

Ett annat sätt att skapa en mer jämlik tillgång till vård är att ge bättre möjligheter för digitala lösningar i vården och omsorgen. På landsbygden har man ofta långt till närmaste sjukhus. Med e-hälsa och digitala lösningar kan man få tillgång till specialiserad vård av hög kvalitet genom att exempelvis läkaren på vårdcentralen kopplar upp sig och rådgör med en specialist på sjukhuset. Det finns också ny teknik som gör att exempelvis äldre kan få bättre vård och omsorg i sina egna hem. Vi vill satsa mer på att underlätta för den digitala utvecklingen inom vård och omsorg. Bland annat behöver lagen ses över för att göra det enklare att införa ny teknik.

Ansvarig talesperson

Anders W Jonsson
Gruppledare. Sjukvårdspolitisk talesperson. Riksdagsledamot för Gävleborgs län.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.