Centerpartiet lokalt

Kapitalförvaltning

Centerpartiets kapital förvaltas av ett helägt bolag som heter Randello Invest AB. Partistyrelsen har fastställt en placeringspolicy benämnd ”Riktlinjer för ansvarsfulla placeringar” med riktlinjer för kapitalförvaltningen.

Partistyrelsen har via sitt ombud på bolagsstämman valt VU-ledamoten Anders W Jonsson (ordförande) riksdagsledamoten Annika Qarlsson samt partisekreteraren Michael Arthursson att utgöra bolagets styrelse. Bolagets verkställande direktör är Håkan Granlund.

Randello rapporterar två gånger per år till partistyrelsen hur förvaltningsarbetet fortskrider. I samband med ordinarie partistämmor sammanfattas Randellos bokslut.

Långsiktig strategi

Partistyrelsen anger i sina riktlinjer att Randellos placeringsstrategi ska vara långsiktig. Dess styrelse ansvarar för att Randellos kapital förvaltas på betryggande sätt så att riskerna begränsas och möjligheterna till god avkastning tillvaratas.

Som ett led i detta har Randello Invest AB inrättat ett oberoende Kapitalförvaltningsråd, bestående av fyra externa finansexperter: Ulf Kilander (ordförande), Märtha Josefsson, Maritha Lindberg och Johan Held.

Placeringspolicyn ger vägledning i för Randello Invest AB:s styrelse samt för de personer inom kapitalförvaltningsrådet och utanför rådet som arbetar med kapitalförvaltningen.

Miljöhänsyn och jämställdhet

Placeringspolicyn preciserar att god etik, miljöhänsyn och jämställdhet mellan könen är en nödvändig förutsättning för en långsiktigt god lönsamhet i företag. Randello ska i sin förvaltning premiera företag som på ett trovärdigt sätt visar att de kan hantera sina etiska, miljömässiga och sociala risker.

Människan och företagen samverkar ekologiskt och ska verka för en hållbar utveckling av samhället. Företagen ska i sin användning av naturkapitalet ta hänsyn även till kommande generationers behov.

Randello premierar därför i sina investeringar även sådana företag som förmår ta vara på de affärsmässiga möjligheterna i detta arbete och som driver utvecklingen framåt. Ett företag måste kunna hantera dessa risker och möjligheter för att kunna vara långsiktigt konkurrenskraftigt.

God etik

Med god etik avses avståndstagande från kriminalitet, respekt för seriösa affärsmetoder och de mänskliga rättigheterna enligt FN:s definition. Exempel på god etik är också att kräva avståndstagande från tagande av muta, prostitution, pornografi, illegal narkotikaverksamhet, barnarbete, diskriminering och segregation.

Randello ska ej investera i bolag som upprepat eller medvetet bryter mot något av dessa kriterier för god etik. Randello skall inte investera i företag som tillverkar vapen eller vitala vapendelar som omfattas av konventionen om inhumana vapen eller konventionen om antipersonella minor. Investeringar skall ej heller göras i länder som är föremål för, av Sverige sanktionerad, handelsblockad av FN eller EU.

Frågor om Centerpartiets förvaltning?

Om det gäller partistyrelsens placeringspolicy:
michael.arthursson@centerpartiet.se

Om det gäller Randello Invest AB:s arbete:
anders.w.jonsson@riksdagen.se

Om det gäller Kapitalplaceringsrådets arbete:
ulf.kilander@telia.com