Preliminär resultaträkning
STOCKHOLMSCENTERN
802000-5388
Räkenskapsår: 2020-01-01 - 2020-12-31

Avser perioden: 2020-01-01 - 2020-12-31
Period fg år: 2019-01-01 - 2019-12-31


Perioden Ackumulerat Periodslut
fg år
 
Rörelsens intäkter

Nettoomsättning

3044 
Försäljn tjänst sv momsfri

30 000,00

30 000,00

22 125,00

3540 
Faktureringsavgifter

-75,00

-75,00

0,00

3596 
Påminnelseavgift

-798,00

-798,00

-1 121,00

3740 
Öres- och kronutjämning

-9,82

-9,82

-11,43

29 117,18

29 117,18

20 992,57

Övriga rörelseintäkter

3901 
Medlemsavgifter

106 620,00

106 620,00

142 710,00

3981 
Erhållna EU-bidrag

0,00

0,00

39 579,00

3985 
Landstingsbidrag

1 238 000,00

1 238 000,00

1 231 000,00

3987 
Erhållna kommunala bidrag

3 808 000,00

3 808 000,00

3 808 000,00

3989 
Övriga erhållna bidrag

185 002,50

185 002,50

578 204,66

5 337 622,50

5 337 622,50

5 799 493,66

5 366 739,68

5 366 739,68

5 820 486,23

Rörelsens kostnader

Råvaror och förnödenheter

4010 
Inköp material och varor

-44 250,00

-44 250,00

-89 158,00

 

Övriga externa kostnader

5010 
Lokalhyra

-115 700,00

-115 700,00

-304 552,00

5020 
El för belysning

0,00

0,00

-1 508,00

5050 
Lokaltillbehör

0,00

0,00

-699,25

5090 
Musiktjänst/Polistillstånd

-6 738,75

-6 738,75

-700,00

5160 
Städning och renhållning

0,00

0,00

-21 177,16

5162 
Sophämtning

0,00

0,00

-5 261,00

5410 
Förbrukningsinventarier

-69 252,35

-69 252,35

-195 265,30

5420 
Programvaror

-30 975,43

-30 975,43

-22 311,23

5690 
Transportkostnader

-25 222,00

-25 222,00

-62 058,60

5810 
Biljetter/Taxi/Resor

-17 193,12

-17 193,12

-95 416,28

5830 
Kost och logi

-222 294,99

-222 294,99

-345 611,48

5930 
Reklamtrycksaker och direktreklam

0,00

0,00

-273 564,36

5940 
Kampanjer/Mässor

-201 027,51

-201 027,51

-66 974,94

6071 
Representation, avdragsgill

-16 999,70

-16 999,70

-9 405,80

6110 
Kontorsmateriel

-11 220,78

-11 220,78

-5 788,77

6150 
Trycksaker

-114 309,00

-114 309,00

-55 044,00

6211 
Telefonkostnader (Telia/Eniro)

-42 170,00

-42 170,00

-30 897,00

6230 
Telefon/IT/Datakommunikation

-14 157,72

-14 157,72

-3 398,40

6250 
Postbefordran

-5 098,00

-5 098,00

-396,00

6310 
Företagsförsäkringar

-1 459,00

-1 459,00

0,00

6550 
Konsultarvoden

-65 000,00

-65 000,00

-15 248,75

6551 
Redovisningstjänster

-45 000,00

-45 000,00

-45 000,00

6570 
Bankkostnader

-3 293,00

-3 293,00

-8 941,87

6650 
Anslag Centerkvinnorna

-100 000,00

-100 000,00

-100 000,00

6800 
Inhyrd personal (gruppkonto)

0,00

0,00

-48 566,00

6840 
Inhyrd kontors- och ekonomipersonal

0,00

0,00

-71 775,00

6970 
Tidningar, tidskrifter och facklitteratur

-9 474,00

-9 474,00

-29 559,10

6980 
Föreningsavgifter

-670,00

-670,00

-1 170,00

6990 
Övriga externa kostnader

0,00

0,00

57,31

6993 
Lämnade bidrag och gåvor

-7 100,00

-7 100,00

-1 500,00

-1 124 355,35

-1 124 355,35

-1 821 732,98

Personalkostnader

7210 
Löner till tjänstemän

-994 988,47

-994 988,47

-635 672,32

7281 
Sjuklöner till tjänstemän

-5 759,91

-5 759,91

-11 288,12

7285 
Semesterlöner till tjänstemän

-117 868,80

-117 868,80

-34 523,88

7290 
Förändring av semesterlöneskuld

-87 264,31

-87 264,31

-62 576,15

7331 
Skattefria bilersättningar

0,00

0,00

-1 295,00

7410 
Pensionsförsäkringspremier

-74 513,00

-74 513,00

-31 644,00

7510 
Arbetsgivaravgifter 31,42 %

-342 017,00

-342 017,00

-216 063,31

7519 
Arbetsgivaravgifter för semester- och löneskulder

-3 891,02

-3 891,02

-1 575,34

7533 
Särskild löneskatt för pensionskostnader

-18 076,00

-18 076,00

-7 677,00

7570 
Premier för arbetsmarknadsförsäkringar

-6 391,00

-6 391,00

-8 208,00

7610 
Utbildning

-91 711,25

-91 711,25

-55 281,02

7620 
Sjuk- och hälsovård

-13 552,00

-13 552,00

-12 887,00

7631 
Personalrepresentation, avdragsgill

-32 219,00

-32 219,00

-20 672,78

-1 788 251,76

-1 788 251,76

-1 099 363,92

Av/nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar

7816 
Avskrivningar på hyresrätter

-14 250,00

-14 250,00

-14 250,00

7830 
Avskrivningar på maskiner och inventarier

-32 850,00

-32 850,00

-32 850,00

-47 100,00

-47 100,00

-47 100,00

Rörelseresultat

2 362 782,57

2 362 782,57

2 763 131,33

Resultat från finansiella poster

Räntekostnader och liknande resultatposter

8400 
Räntekostnader (gruppkonto)

-196,53

-196,53

-158,69

8422 
Dröjsmålsräntor för leverantörsskulder

-66,25

-66,25

-21,96

8423 
Räntekostnader för skatter och avgifter

-1 139,00

-1 139,00

-306,00

-1 401,78

-1 401,78

-486,65

Resultat efter finansiella poster

2 361 380,79

2 361 380,79

2 762 644,68

Resultat före skatt

2 361 380,79

2 361 380,79

2 762 644,68

Skatt på årets resultat

8920 
Skatt på grund av ändrad beskattning

0,00

0,00

-261,00

 

BERÄKNAT RESULTAT

2 361 380,79

2 361 380,79

2 762 383,68

Årets bokförda resultat

8999 
Årets resultat

0,00

0,00

2 762 383,68

 

Utskrivet av Bengt Hansson 2021-03-18 15:10:54 Visma eEkonomi