Centerpartiet lokalt

Barn

När barn misshandlas är det särskilt allvarligt. Även om anmälningarna ökar så är mörkertalet stort. Väldigt många som misshandlar barn straffas aldrig. Det tycker vi är fel.

Centerpartiet vill:

  • Att samhällets olika aktörer samverkar för att tidigt kunna upptäcka barn och unga som riskerar att fara illa
  • Att en särskild kommission tillsätts med uppgift att öka kunskapen kring orsakerna till den försämrade psykiska ohälsan bland barn och unga.
  • Se ett nytt barnmisshandelsbrott som inkluderar fysisk och psykisk misshandel.
  • Att människor som utsätter barn för brott ska straffas i högre omfattning än idag.
  • Instifta ett nytt barnfridskränkningsbrott

"Barn är vår framtid och de måste ges de bästa möjligheter och resurser som finns för att lyckas."

Annika och Hugo Johansson, Norrköping

Även om de flesta barn har det bra i Sverige idag, finns det barn och unga som på olika sätt far illa.

Utsatthet bland barn kan ta sig olika uttryck – det kan handla om misshandel, psykisk ohälsa och försummelse likaväl som knappa ekonomiska förutsättningar. Utmaningen för samhället ligger i att fånga upp alla de barn som behöver stöd.

Tidiga insatser för att förebygga utanförskap

Vi vill bidra till att barn får en god uppväxtmiljö genom att låta barnperspektivet genomsyra alla beslut. Visionen är att alla barn som har det svårt ska få hjälp och Centerpartiet arbetar aktivt för att värna alla barns rättigheter.

Tidig upptäckt av barn och ungdomar som riskerar att utveckla ett skadligt beteende är en nyckel till att kunna förebygga ett framtida utanförskap. Ofta kan barn som på olika sätt lever i utsatthet uppmärksammas redan i förskoleåldern. Ändå händer det idag i alltför stor utsträckning att barnet faller mellan stolarna – inte sällan på grund av bristande samverkan mellan samhällets olika insatser.

En grundläggande förutsättning för ett mer effektivt förebyggande arbete är att riva stuprören och att få de verksamheter som finns närmast barn och ungdomar att arbeta tillsammans. Det gäller framför allt öppen förskola, förskola, skola inklusive elevhälsovård, mödra- och barnhälsovård och ungdomsmottagningarna. Insatserna kring utsatta barn skulle kunna bli mer effektiva med en bättre samverkan bland samtliga aktörer där barnets eller den unges behov står i centrum. Vi vill därför att nationella riktlinjer inrättas för hur tidiga insatser av barn och unga och deras familjer kan samordnas på lokal, regional och nationell nivå.

Barns och ungas hälsa

Att den psykiska ohälsan hos barn och unga ökar är ett allvarligt problem. Allt fler unga drabbas av symptom som oro och nedstämdhet, sömnbesvär, trötthet och huvudvärk. Orsakerna till att många unga personer tycks må dåligt kan bottna i en rad faktorer. Ökade krav på prestationer, dålig självkänsla, problem inom familjen, mobbning, problem med droger bostadsbrist och ökad arbetslöshet är några omständigheter som sannolikt spelar in.

En bra och trygg uppväxtmiljö är en viktig grund för att må bra längre fram i livet. Såväl barns och ungas som vuxnas psykiska hälsa har också koppling till möjligheten att få känna sig behövd och delaktig i ett sammanhang. Trygga och nära relationer till föräldrar eller andra vuxna kan inte ersättas av samhällets insatser, men såväl förskola, skola, socialtjänst och hälso- och sjukvård måste bli bättre på att erbjuda stöd åt dem som drabbas.

Barn som far illa

Barn är en särskilt utsatt grupp. Statistik som Rädda Barnen tagit fram visar att ungefär vart tionde barn i Sverige tvingas uppleva våld i hemmet. Många om de barnen blir själva misshandlade.

Polisen får in mer och mer anmälningar om barnmisshandel, vilket är bra för att brotten ska kunna utredas. Samtidigt är det väldigt många fall som inte anmäls, särskilt när det handlar om små barn. Det gör att det är svårt att veta hur många barn som verkligen misshandlas. Det enda man säkert kan säga är att det är fler än vad som rapporteras till polisen.

Vi vill att människor som utsätter barn för brott ska kunna straffas i högre omfattning än idag. Därför vill vi se ett nytt barnmisshandelsbrott som ska inkludera både fysisk, men också psykisk misshandel. Vi tycker också att det ska finnas ett särskilt barnfridskränkningsbrott som ska ha hårdare straff än annat fridskränkningsbrott.

Ansvarig talesperson

Anders W Jonsson
Förste vice partiordförande, Sjukvårdspolitisk talesperson, ledamot av det verkställande utskottet....