BARN SOM FAR ILLA

Det är extra allvarligt när barn far illa. Oavsett om det handlar om misshandel, psykisk ohälsa, försummelse eller ekonomiska svårigheter. Samhället måste finnas där för att fånga upp de barn som på olika sätt behöver stöd.

Centerpartiet vill:

  • Ha snabbare hjälp till barn och unga som mår psykiskt dåligt.
  • Införa ett nytt barnmisshandelsbrott för fysisk och psykisk misshandel.
  • Införa ett nytt barnfridskränkningsbrott, med högre straff än andra fridskränkningsbrott.

sol-has-bg sol-light-text

Samhället måste förbygga att barn hamnar i utsatthet

De flesta barn har det bra i Sverige. Men trots det finns det barn och unga som på olika sätt far illa. Samhället måste bli bättre på att förebygga att barn hamnar i utsatthet. Arbetet för att hjälpa de barn som far illa måste också förbättras.

Hjälp barn och unga med psykisk ohälsa snabbare

I Sverige har de flesta barn det bra, och bor i trygga familjer. Men allt fler barn och unga mår dåligt. Samtidigt är det för få unga som får den hjälp de behöver. Köerna till barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) är i dag oacceptabelt långa. Alldeles för få regioner klarar av det nationella målet om att 90 procent av de barn och unga som söker vård får komma på sitt första besök inom 30 dagar.

Vi vill satsa på kortare köer inom BUP, genom att ge pengar till de regioner som kan erbjuda hjälp i tid. Samtidigt vill vi göra det enklare att få hjälp i skolan genom elevhälsan. För att det ska bli möjligt kan det, utöver kuratorer, finnas studiepedagoger som exempelvis har beteendevetarutbildning. Dessa kan både stötta eleverna i deras studier och vara ett samtalsstöd.

Inför nya – och hårdare – straff

Barn är en särskilt utsatt grupp. Rädda Barnen säger att omkring 200 000 barn lever med våld som en del av sin vardag. De barnen riskerar också att själva utsättas både för våld och sexuella övergrepp. Enligt Rädda Barnen har nästan ett av sju barn någon gång blivit slaget av en vuxen. Det är oacceptabelt.

Polisen får in fler och fler anmälningar om barnmisshandel, men mörkertalet är stort. Det gör det svårt att veta hur många barn som verkligen misshandlas.

Vi vill att de som utsätter barn för brott ska kunna straffas oftare än i dag. Därför vill vi se ett nytt barnmisshandelsbrott, som ska inkludera både fysisk och psykisk misshandel.

Vi tycker också att det ska finnas ett särskilt barnfridskränkningsbrott, för dem som begår många mindre brott mot ett barn, som ska ha hårdare straff än andra fridskränkningsbrott.

Flytta omedelbart elever som förstör tryggheten

15 procent av de tillfrågade eleverna i årskurs nio känner sig inte trygga i skolan och ännu fler är rädda för andra elever. Så ska det inte vara.

Vi vill skärpa skyldigheten för skolan att genast flytta elever som allvarligt stör studiero eller trygghet för övriga elever och att polisanmäla om de har skäl att misstänka att ett barn utsatts för sexualbrott eller brott mot liv eller hälsa.

Ansvarig talesperson

Anders W Jonsson
Sjukvårdspolitisk talesperson. Riksdagsledamot för Gävleborgs län.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.