Centerpartiet lokalt

Trygghet och räddningstjänst

Centerpartiets vill att räddningstjänsten, särskilt deltidskårerna, ska ges bättre förutsättningar att finnas kvar i hela landet, även i glesbygd, varav utbildning, arbetsvillkor, personalförsörjning och resursallokering utgör väsentliga delar. Deltidsbrandmän ska heller ej lida ekonomisk skada i händelse av utryckning vid arbetslöshet.

Skydd och säkerhet i hela landet

Det är viktigt att människor runt om i landet kan känna sig trygga och säkra. Människors rätt till skydd och säkerhet, som räddningstjänsten ofta innebär, ska vara självklar också på lands- och i glesbygd.

På lands- och i glesbygd är räddningstjänsten ofta organiserad i deltidsbrandkår. Rekrytering till deltidsbrandkårerna har länge varit svårt för många kommuner, inte minst på grund av att arbetsmarknaden har förändrats. Människor bor inte längre på den ort de jobbar i samma utsträckning som förr, vilket gör det svårt att ha beredskap med kort inställelsetid. Men det finns också regelverk som minskar rekryteringsbasen och människors möjlighet att ta på sig uppdrag som deltidsbrandmän, bl.a. vad gäller arbetstidsreglering.

Centerpartiets politik innebär att räddningstjänsten, särskilt deltidskårerna, ska ges bättre förutsättningar att finnas kvar i hela landet, även i glesbygd, varav utbildning, arbetsvillkor, personalförsörjning och resursallokering utgör väsentliga delar. Deltidsbrandmän ska heller ej lida ekonomisk skada i händelse av utryckning vid arbetslöshet.

Det finns också exempel på kommuner som har lyckats i sin rekrytering av deltidsbrandmän, bl.a. genom att se över vilka krav som ställs, exempelvis på körkort, vid rekrytering. På så sätt kan rekryteringsbasen breddas. Det är viktigt att kommunerna lär av andra goda exempel runt om i landet för att finna nya rekryterings- och organisationsmöjligheter så det förebyggande och operativa räddningstjänstarbetet kan upprätthållas och människor känna sig trygga.

Ansvarig talesperson

Daniel Bäckström
Riksdagsledamot Värmlands län, försvarspolitisk talesperson