miljö och klimat

Centerpartiet har under mandatperioden varit pådrivande i arbetet med att ta fram en ny offensiv miljöstrategi för Borlänge kommun. Miljöstrategin måste nu också genomföras i praktiken så att Borlänge kan befästa sin ställning som en av Sveriges miljöbästa kommuner.

Centerpartiet har också varit pådrivande för att Borlänge kommun ska bli med i Viable Cities, som är ett samarbete mellan 23 svenska städer när det gäller att gå före i klimatomställningen. Det ger oss unika möjligheter att finansiera många av de åtgärder som krävs för att vi ska kunna uppfylla miljöstrategins mål och ambitioner.

Många klimatsatsningar är direkt lönsamma för kommunen och de måste prioriteras. Det gäller exempelvis solceller på kommunens fastigheter, energieffektivisering och övergång till helt fossilfria fordon för kommunens transporter. Kommunkoncernens produktion av biogas och förnybar el ska öka.

Miljöstrategin har också många viktiga delmål för naturvården och för att utveckla vår fina natur här i Borlänge. Den biologiska mångfalden ska främjas. Mer mark behöver därför betas och nya våtmarker behöver skapas. Detta ska ske i samarbete med aktiva lantbrukare och andra markägare. De våtmarker vi redan har ska restaureras när det behövs, så de inte växer igen. Kommunens betesprojekt bör utvecklas till en naturskola, med pedagogiska insatser i samarbete med 2047 Science Center.

Kommunens skötsel av grönytor ska gynna bin och andra pollinerande insekter, som är viktiga för den biologiska mångfalden för vår livsmedelsproduktion. Det handlar då inte bara om att sluta klippa gräset, utan lämpliga ytor behöver ställas om till mager och artrik ängsmark. Den brukningsvärda åkermarken inom kommunen ska bevaras och får inte exploateras, annat än i yttersta undantagsfall och då ska detta kompenseras genom att annan jordbruksmark återskapas.

Kommunen ska bruka sitt skogsinnehav på ett långsiktigt hållbart sätt. Det innebär att områden med höga naturvärden ska skyddas. Fler statsnära områden ska öppnas för ett friluftsliv som är tillgängligt för alla. Annan skog ska brukas med hållbara metoder, för att ta tillvara virket och olika restprodukter i den gröna omställningen. Kommunen ska följa den träbyggnadsstrategi som beslutades av kommunfullmäktiga 2018 på initiativ av Centerpartiet.

Borlänge kommun ska bli bättre på cirkulär ekonomi. Det gynnar både klimatet och kommunens ekonomi. Materialåtervinningen behöver öka, liksom återbruk i olika former. Vi behöver också minska användningen av fossil plast inom kommunens verksamheter. Förbränningen av plast ska minimeras i kraftvärmeverket. Centerpartiet vill inte se något importerat avfall i fjärrvärme produktionen.

Centerpartiet har också varit pådrivande i arbetet för mer hållbara och närproducerade livsmedel inom kommunens olika verksamheter. Borlänge kommun har länge varit bra på att använda ekologiska livsmedel i sina verksamheter, men det är också viktigt att kommunen i första hand väljer livsmedel från närområdet och att delmålet på minst 80% svenskproducerade livsmedel uppfylls. Matsvinnet måste minimeras, till nytta för både klimatet och kommunens ekonomi.

Därför vill vi i Centerpartiet:

  • Se till att kommunens miljöstrategi genomförs i praktiken och att Borlänge fäster som ställning som en av Sveriges miljöbästa kommuner
  • Ta vara på de möjligheter som Viable Cities erbjuder för finansiering av viktiga hållbarhetsprojekt och erfarenhetsutbyte med andra kommuner.
  • Förse alla lämpliga byggnadsytor på kommunkoncernens fastigheter med solceller och planera för större solcellsparker inom kommunen.
  • Bevara det öppna kulturlandskapet och göra naturvårdssatsningar i nära samarbete med aktiva lantbrukare och andra markägare för att främja biologiska mångfald.
  • Bruka kommunens skogsinnehav på ett långsiktigt hållbart sätt, ekologiskt, ekonomiskt och socialt.
  • Öka trähusbyggandet inom kommunkoncernen, för att binda mer kol i byggnader och därigenom bidra till klimatomställningen.
  • Se till att kommunen i första hand väljer livsmedel från närområdet och att matsvinnet minskar.


Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.