Skolan lägger grunden

Alla elever oavsett bakgrund, ska ges förutsättningar att lyckas. Varje enskild elev måste få nå sin fulla potential. Var och ens möjligheter och förmåga att utvecklas ska tas tillvara. Elevernas kunskapsutveckling, trygghet och välmående ska vara i fokus. 

Skicklig och engagerad personal är förutsättningen för att skolan skall klara sitt uppdrag. Vi behöver öka andelen behöriga lärare. Ledarskapet i skolan är avgörande för hur väl vi lyckas skapa ett gemensamt förhållningssätt som ger goda lärmiljöer attraktiva arbetsplatser. För att öka måluppfyllelsen krävs ett systematiskt kvalitetsarbete där insatser utvärderas och erfarenheter delas.

Samspelet mellan personal, vårdnadshavare och elever är avgörande för att kunskapsmålen skall nås. Under mandatperioden har förväntansdokument införts som skall tydliggöra olika roller och ansvar. Föräldrar och elever ska själva få bestämma vilken skola de vill gå på. Centerpartiet ser positivt på friskolor. Att det finns olika huvudmän i såväl förskola, grundskola som gymnasieskola stimulerar kvalitetsutveckling och gör att fler elever kan få den undervisning de önskar.

Skolan har ett viktigt uppdrag att kompensera för de olika förutsättningar som barn har utifrån sin bakgrund. För att lyckas krävs både stort engagemang och hög kompetens hos skolans personal samt en mycket god dialog mellan skolan, eleven och vårdnadshavaren. Skolans förmåga att möta elever och föräldrar med utomeuropeisk bakgrund är avgörande för hur väl vi lyckas med integrationen. Skolan och socialtjänsten tillsammans med hälso- och sjukvården måste utveckla sitt samarbete för att åstadkomma tidiga samordnande insatser. Det är helt avgörande för hur väl vi lyckas ge familjer det stöd de behöver innan små problem utvecklas till stora.

Skolans roll som vägledare för framtida utbildning och yrkesval är mycket viktig. Genom en utvecklas kontakt med näringslivet kan elevernas inblick i och intresse för olika yrkens stärkas. Ett gott samarbete med Ung Företagsverksamhet stimulerar entreprenörskap och visar möjligheterna till eget företagande. En väl fungerande vägledning kan innebära att fler går ut grundskolan med godkända betyg, färre studieavbrott i gymnasieskolan och på sikt en bättre kompetensförsörjning och näringslivsutveckling.

Gymnasieskolan skall kunna göra eleverna redo för olika yrken såväl som till företagande och entreprenörskap. Genom ett väl fungerande samarbete mellan länets kommuner, med näringslivet och Högskolan Dalarna skall vi erbjuda gymnasieutbildningar och vuxenutbildningar med hög kvalité, som leder till jobb eller högre studier.

Därför vill vi i Centerpartiet:

  • Stärka ledskapet i skolan för att säkra en god lärmiljö som attraherar både personal och elever
  • Utveckla samspelet mellan skolan, elev och vårdnadshavare
  • Säkerställa ett fungerande utvecklingsarbete där verksamheten kontinuerligt utvärderas och förbättras
  • Att skolan och socialtjänsten skapar väl fungerande rutiner för tidigt samordnade insatser till elever och familjer som behöver det
  • Stärka samspelet mellan skolan och näringslivet för att utvecklas skolans undervisning och säkerställa kompetensförsörjning till ortens företag
  • Utveckla verksamheten vid 2047 Science Center

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.