Valplattform

Centerpartiet i Åmål är ett liberalt, grönt, borgerligt mittenparti. Centerpartiet välkomnar en politik som präglas av mer samarbete och kompromissvilja – från mitten. Med jordnära visioner skapar Centerpartiet en grön och trygg vardag där vi ger kraft åt varje människa. Det finns mycket som är bra i Åmål redan idag men för att leva upp till Åmåls nya vision - Ett gott liv, idag och imorgon - finns det saker att utveckla.

För Åmåls bästa

Att vara ekonomiskt oberoende för en kommun är nödvändigt! Med god ekonomi kan kommunen skapa fler och bättre investeringar för dig och mig! Vi ska fortsätta hushålla med lagda skattepengar och de medel vi får via staten. Det gör vi genom att först och främst satsa på kärnverksamheterna. Vi måste också få ett fungerande företagsklimat. Välmående företag i Åmål genererar fler jobb. Fler personer i arbete ger mer skattepengar och större möjligheter för oss att satsa på välfärden som skola, omsorg. Vi kan då också satsa på personalen så den har kompetens den behöver för att lösa sina uppgifter.

För företagens bästa

Vi har många företagare och entreprenörer i Åmål som sliter hårt med sina verksamheter och många har fått det extra tufft på grund av pandemin. Det är därför viktigt att förstå dessa förändrade förutsättningar och då behövs politiker som lyssnar på företagen.

 • Vi vill utveckla ett aktivt näringslivsråd där politiker, tjänstemän och företagare för en kontinuerlig dialog.
 • Vi vill göra det lättare att starta och driva företag i hela Åmål.
 • Vi vill öka beredskapen för att möta företagens behov för att se fler etableringar och expansioner av Åmåls företag.

För landsbygdens bästa

Landsbygden bygger Sverige och här finns förutsättningarna för nya jobb, vår produktion av mat och förnybara bränslen. Centerpartiet vill fortsätta att driva investeringar i landsbygden.

 • Vi vill utveckla alla delar av kommunen och uppdatera 35-punktskartan.
 • Vi vill stärka vägnätet och infrastruktur i och till/från kommunen.
 • Vi vill gynna de gröna näringarna och öka upphandlingen av närproducerade produkter.
 • Svenskt jordbruk behöver fler unga, därför vill vi ge lantbruksnäringen mer inflytande över naturbruksgymnasierna och yrkesvuxenutbildningar.
 • Vi vill göra det enklare att bygga och bo på landsbygden.
 • Vi vill öka möjligheten att pendla genom exempelvis kvällståg från Göteborg och genom att utöka anropsstyrd kollektivtrafik även till helgerna, så att man kan bo på landsbygden utan att behöva bil.
 • Vi vill reformera reseavdraget med ökat landsbygdsfokus.

För skolans bästa

I Åmål har vi en skola som vi ska vara stolta över även om det också finns utmaningar. Framgång i skolan börjar i klassrummet. Vi behöver duktiga lärare som hjälper elever att lyckas i skolan och kan anpassa undervisningen så att alla elever når sin fulla potential. Utbildning ska också leda till jobb. Det behövs en starkare koppling till näringslivet för att få bättre kompetensförsörjning till företagen.

 • Vi vill inrätta ett fjärde år på tekniska programmet.
 • Vi vill att alla som går Vård och omsorgsutbildning med godkänt resultat ska garanteras jobb inom Åmåls kommun
 • Vi vill att skickliga lärare ska belönas och få fler karriärvägar.
 • Vi vill att lärare ska få fokusera på sitt arbete med eleverna och minska arbetet med administration.
 • Vi vill stärka arbetet med att alla elever ska fullfölja sina studier.
 • Vi vill genom nära kopplingar till företagen stimulera elever att gå utbildningar som leder till jobb.
 • Vi vill tillsammans med företagen starta lärlingsutbildningar.
 • Vi vill att skolan ska erbjuda frukost för att ge eleverna en bra start på dagen.

För klimatets bästa

Klimatomställningen behöver gå snabbare och Sverige kan och ska gå före. Vi måste minska utsläppen och satsa kraftfullt på nya gröna jobb. Åmål har potential att bli ett nav för företag inom den gröna omställningen med tanke på exempelvis Dana, SEM, Janfire och Azelio som goda föregångare. Vi behöver då satsa på förnybar elproduktion, kompetensförsörjning och infrastruktur. Markägare är nyckelaktörer för att bevara den biologiska mångfalden. De har lokalkännedomen och känner sin mark bäst.

 • Vi vill utöka alla möjligheter till att tanka grönt; laddstolpar exempelvis vid pendelparkeringar, HVO, biogas, vätgas och öka biodrivmedelsproduktionen.
 • Vi vill stimulera byggandet av vindkraft och solenergi.
 • Vi vill införa ett nytt ersättningssystem för vindkraften som ger ersättning för både markägare och närboende när de påverkas av anläggningar för kraftproduktion eller nätutbyggnad.
 • Vi vill gynna produktion av biogas av matavfall och jordbruksavfall.
 • Vi vill stimulera återvinning och återanvändning.
 • Vi vill se ett nationellt program med lokala åtgärdssamordnare som arbetar nära markägare för att ta fram lokala lösningar för att bevara den biologiska mångfalden.

För demokratins bästa

Alla människors lika rätt och värde är grunden för vår politik. Vi tror på allas rätt och förmåga att själva forma sin framtid och därför vill vi att makten ska finnas så nära dig som möjligt och att alla medborgare i Åmål ska känna att de kan göra sin röst hörd. Det är viktigt att den demokratiska processen är transparent och får ha sin gång och att lagar och regler ska gälla lika för alla. Då behövs också ett fungerande rättssystem som ser till att lagarna fungerar i praktiken. Du ska veta att samhället står på din sida. Samtidigt måste vi arbeta brottsförebyggande med tidiga sociala insatser mot dem som riskerar att hamna i kriminalitet. Här har föreningarna i Åmål en viktig roll i att skapa värdefulla fritidsaktiviteter och arbeta med integration.

 • Vi vill ha en kontinuerlig dialog med medborgarna i Åmål.
 • Vi tycker det är viktigt med en lokalpress som granskar de som har makten.
 • Vi vill att så många som möjligt ska kunna känna sig informerade om och delaktiga i beslut som rör Åmål.
 • Vi vill stärka brottsbekämpningen genom fler poliser och en stärkt rättskedja.
 • Vi vill stärka det brottsförebyggande arbetet och stärka samband mellan socialtjänst, skola och polis.
 • Vi vill undersöka om en kommunal föreningscoach kan underlätta kring t ex administration och att visa upp föreningarna via kommunens hemsida.

För vårdens och omsorgens bästa

Vi har idag i Åmål ett bra samarbete mellan regionen och kommunen både vad gäller äldreomsorgen och psykisk ohälsa. Oavsett var i landet du bor ska du ha tillgång till vård och omsorg av hög kvalitet. Köerna i sjukvården måste kortas och det måste bli lättare att få tid hos en läkare när man är sjuk. Det betyder också att vård- och omsorgspersonalens villkor måste bli bättre. Du som patient ska få ökade möjligheter att välja bland olika vårdalternativ.

 • Vi vill stärka ledarskapet i vården.
 • Vi vill satsa på att vara en bra arbetsgivare inom omsorgen för att höja attraktionskraften för vårdarbeten.
 • Alla som arbetar med omvårdnad i äldreomsorgen ska minst ha en undersköterskeutbildning.
 • Vi vill sätta mål om max tio olika medarbetare som besöker den äldres hem över en tvåveckorsperiod, för att ge trygghet och kontinuitet både för personal och brukare.
 • Vi vill att alla äldreboenden ska ha tillgång till sjuksköterskekompetens dygnet runt.
 • Vi vill öka tryggheten för äldre genom att aktivt motarbeta ensamhet.
 • Vi vill öka valfriheten inom äldreomsorgen genom att uppmuntra fristående aktörer att bygga ett äldreboende i Åmål.

För jämställdhetens bästa

Våld i nära relationer är ett akut, brett samhällsproblem och mäns våld mot kvinnor en av våra största jämställdhetsfrågor. Det finns studier som visar att det finns skillnader mellan den vård som kvinnor och män.

 • Vi vill jobba mot våld i nära relationer.
 • Vi vill arbeta med långsiktig finansiering av tjej- och kvinnojourer.
 • Vi vill vara ett stöd till att öka kvinnligt företagande i kommunen.
 • Vi vill arbeta för en jämlik vård och omsorg.

För kulturens bästa

Alla ska ha möjlighet att delta i kulturliv och föreningsliv oavsett var du bor, vilken bakgrund du har, om du har någon funktionsvariation eller hur livet ser ut i övrigt. För att kulturen ska bli mer tillgänglig för alla behöver den finnas nära.

 • Vi vill ha ett tillgängligt kulturutbud i hela kommunen.
 • Vi vill att alla barn ska ha tillgång till kulturskolan men också få uppleva kultur i den vanliga skolan.
 • Vi vill stötta initiativ som arbetar med att sprida den statligt betalda kulturen ut i vår landsände, exempelvis teater- och musikföreställningar och konstutställningar.
 • Kulturbidrag ska ges utifrån en bredd i vad och vilka som får bidrag.
 • Vi vill ge stöd åt föreningar, byalag med flera att informera om sin verksamhet.
 • Vi tycker att kulturen ska vara fri från politiker som vill styra vad den ska handla om.

Relaterade blogginlägg