Belys hbtq-frågorna i skolan

Motion till kommunfullmäktige

2019-11-10

Det råder inget tvivel om att det finns unga hbtq-elever i våra skolor. De behöver en känsla av grundläggande trygghet både i skolan, vardagslivet och hemma. I Munkedals kommuns grund- och gymnasieskolor har det funnits bristfällig förståelse kring hbtq-personer hos flera elever, och i vissa fall även hos lärare.


Detta påverkar såklart andra elever som vill komma ut som öppen hbtq-person, alltså att kunna få vara den man är. Elever blir rädda för att visa sin sexualitet/könsidentitet öppet och håller den för sig själv. Det kan även påverka elevernas psykiska hälsa och det finns risk att de drabbas av depression och mår ännu sämre.

Det är en självklarhet att vi som kommun ska erbjuda våra elever en säker och bekväm studiemiljö, fri från rädsla för mobbning, utfrysning, kränkning och trakasserier.


Utbildning och information, till både personal och elever, som belyser hbtq- frågor är viktigt. Det kan till exempel ske genom att bjuda in olika hbtq-förbund till samtal i skolorna, som kan besöka klasser eller hålla i ett bokbord. Dessutom bör lärare lägga mer tid och fokus på att informera eleverna om hbtq för att minska stigmatiseringen kring detta i skolan, då det är en mänsklig rättighet att få älska den man vill.


Munkedals kommun har under några år gjort satsningar på att utbilda kring barnens rättigheter och i vägledande samspel, ICDP. Nu är det dags för hbtq- frågor.

Koppling till barnkonventionen:
Barnkonventionen, artikel 2 – Alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter. Ingen får diskrimineras.


Utdrag ur Lgr11 – ”Ingen ska i skolan utsättas för diskriminering på grund av
kön... ...könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning... ...eller för
annan kränkande behandling. Alla sådana tendenser ska aktivt motverkas...
...intolerans måste bemötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser.”


En informationsinsats skulle öka förståelse och kunskap och hjälpa till att öka hbtq-personers trygghet i våra skolor.


Vi yrkar
- att Munkedals kommun genomför en särskild utbildnings- och informationsinsats i hbtq-frågor till personal i kommunens skolor.

Relaterade nyheter