Initiativärende: införande av insatserna digital tillsyn och gps-larm

I dagens äldreomsorg finns många olika digitala lösningar och teknik som underlättar vardagen för den enskilde. Exempel på olika digitala lösningar inom äldreomsorgen är trygghetslarm och trygghetskamera. Det finns också teknik med olika radio-sensorer som idag testas med syftet att skapa trygghet både hos den enskilde och hos vårdgivare så som kommuner runt om i Sverige. Tryggheten skapas genom att radio-signaler skickas till vårdgivaren vid exempelvis fallolyckor eller om den enskilde behöver hjälp av olika anledningar. Denna teknik möjliggör för den enskilde att få rätt hjälp utan att riskera att inskränka på individens integritet genom onödiga besök eller genom att lagra bilder eller videor på den enskilde. Vi i Centerpartiet Munkedal tycker att dessa radio-sensorer är viktiga för utvecklingen inom äldreomsorgen och ska fortsätta följas upp för att i framtiden kunna använda dem även i vår kommun.

Ytterligare en insats med digital lösning som möjliggör för den enskilde att delta i samhällsliv och bryta oönskad isolering i hemmet är insatsen GPS-larm. Ett GPS-larm är en insats som kan erbjudas personer med fysisk och/eller psykisk funktionsnedsättning för att underlätta deltagande i aktiviteter eller vistelse utomhus och samtidigt garantera att den enskilde kan larma med vetskap om att hemtjänsten kan hitta en.

Sammantaget är detta exempel på digitala lösningar som dels stärker den enskildes välbefinnande och ökar deltagandet i samhällslivet och dels utgör enkla medel för kommunen att på ett kostnadseffektivt sätt bedriva en god och säker vård. För att så många invånare som möjligt med behov av dessa digitala lösningar ska kunna ta del av dem är det av vikt att samtliga insatser med digital teknik ingår i kommunens maxtaxa.

Centerpartiet i Välfärdsnämnden föreslår:

  • Att ge välfärdsförvaltningen i uppdrag att följa utvecklingen av digital tillsyn och återrapportera med ett kostnadsförslag av ett införande till Välfärdsnämnden inför beslut
  • Att ge välfärdsförvaltningen i uppdrag att ta fram ett kostnadsförslag för ett införande av insatsen GPS-larm och återrapportera till Välfärdsnämnden inför beslut

Relaterade nyheter