Ekonomi

Bild

En ekonomisk politik i balans.

Centerpartiet strävar efter en ekonomi i balans över tid. Utgångspunkten för Centerpartiet är att våra kärnverksamheter omsorgen och skolan ska få de resurser som i framtiden krävs men då måste all vår verksamhet inom alla andra områden skötas både effektivt och hållbart.

Kommunens utmaningar är många då det finns eftersatta områden där det nu behövs investeras. Många av våra kommunala bolags balansräkningar är inte starka nog att på egen hand klara sina finansiella utmaningar.

Fanns det utrymme för en skattesänkning så hade Centerpartiet förordat det. Men det krävs en bättre bild av kommunens framtida investeringsbehov innan denna fråga kan komma upp på agendan. Det blir ett kortsiktigt synsätt att lova skattesänkning och vi kan inte se att det är genomförbart under nästa mandatperiod.

Områden vi pekar ut är: Vatten och avlopp. VA, Kommunens hamnar, Kommunens fastigheter, Vägar, Cykelleder.

Dessa områden är också under översyn samt att beslut om åtgärder genomförda på initiativ av Centerpartiet.

Vi står även inför stora personella resursproblem. Antalet pensioneringar står inte i realitet med den synbara tillgången på utbildad personal. Här finns ett stort samhällsproblem. Vi kommer inte bara att drabbas av det allmänna resursproblemet utan även vara i en konkurrenssituation med andra kommuner. Vi har tidigare nämnt vikten av rekryteringsstöd och utbildningsinsatser men vi måste också öka graden av digitalisering. Det gäller såväl utbildning som system. Införa nya arbetssätt och verkligen förstå den situation vi står inför.

I tillägg tror Centerpartiet på arbetskraftsinvandring. Resursgapet i framtiden kommer att bli för stort främst inom välfärden. Centerpartiet vill därför införa ett integrationsår för särskilt motiverade nyanlända för att ge dem en möjlighet att ta del av intensiva integrationsinsatser i toppklass för snabb etablering in i det svenska samhället. Intensivåret kommer bestå av yrkessvenska som är yrkesinriktad svenska för invandrare (SFI). Det kommer också bestå av praktik inom bristyrken som varvas med korta yrkesutbildningar. Det kommer även att bestå av obligatorisk samhällsorientering som ger en tydlig bild av vilka förväntningar och regler som gäller i det svenska samhället samt av ett ettårigt mentorskapsprogram där den nyanlände regelbundet träffar en mentor med svensk yrkeserfarenhet. Det kommer att fodras extra insatser främst inom välfärdsområdet men även inom näringslivet för att trygga resurstillförsen.

Vatten och avlopp. VA

Här pågår nu framtagandet av en ny VA plan där både åtgärder på sikt och finansiering skall ingå. Det kommer att bli betydande investeringar som kommer att påverka alla fastighetsägare i kommunen.

Den största utmaningen blir hur finansieringen ska se ut och hur den ska struktureras över tid.

 • Centerpartiet har stor respekt för denna utmaning där varje förslag och idé måste värderas.
 • Centerpartiet vill inte se att investeringarna finansieras av lokala skatter.
 • Centerpartiet vill även utreda vilka bidrag (nationella och internationella) som parallellt kan bidra till denna investering.

Investeringar i kommunens hamnar.

Detta område är utträtt och succesivt kommer kommunen komma i kapp.

 • Centerpartiet har och kommer att driva att gästhamnarna inte drabbar skattebetalarna. Detta uppnåddes för första gången 2021 och fortsätter denna trend kan gästhamnarna även bekosta sina egna investeringar. Detta lösgör kapital för andra satsningar.
 • Centerpartiet vill fortsätta med den succesiva upprustningen av våra hamnar där det nu finns underlag för både åtgärder och kostnader. Centerpartiet tror även att det finns betydande kostnadsbesparingar utifrån förslaget.

Kommunens fastigheter

Här finns en underhållsskuld som är identifierad men både medel och åtgärder måste finnas för att åtgärda situationen.

 • Centerpartiet har tagit initiativet till ett energibesparings program som kommer att lösgöra investeringsmedel utan att öka kommunala kostnader.
 • Centerpartiet vill att våra skolor prioriteras.
 • Centerpartiet har varit med om att besluta om Hummebohemmets renovering och tillbyggnad. Investeringen är planerad och ryms inom budgeten.
 • Centerpartiet har även varit med i beslutsprocessen om Bankebergs renovering och framtida inriktning.

Investeringar i vägar

Under mandatperioden har vi slagit rekord i vägförbättringar. Men det behövs mer. Här har Centerpartiet varit med och lett denna utveckling från motion till införande.

 • Centerpartiet har varit drivande i vägförbättringsprojekten under mandatperioden. Alla beslutade projekt är inte påbörjade än såsom förbättringarna på våg 171 och de översvämningsområden som finns efter väg 174 (174 är under förhandling).
 • Centerpartiet har även varit drivande i förslaget om införandet av en vägstrategi i kommunen. Detta för att samordna och prioritera förbättringarna mer effektivt.
 • Centerpartiet vill även se till att parkeringsituationen i alla våra kustorter förbättras. Kommunen skall underlätta parkerings situationen under vinterhalvåret och förstärka den under sommarhalvåret. Idag tjänar den inte sitt syfte.
 • Centerpartiet vill även se en bättre politisk ordning för beslut i trafikfrågor. En nämnd som samordnar alla trafikfrågor inte tre som idag är fallet.

Investeringar i cykelleder

Här har kommunen redan tagit beslut om att knyta ihop våra samhällen från norr till söder. Åtgärden är även budgeterad.

Även här har Centerpartiet har varit drivande i utvecklingen , från motion till förverkligande, men vill att vi nu ser över fler möjligheter. Förutom en öst-västlösning förordar Centerpartiet att även andra satsningar som kan trygga och eller ansluta samhällen med varandra genomförs.

Kommunala avgifter

Kommunens avgifter avseende arrenden, båtplatser, gästhamnar, p avgifter mm är för första gången i balans. Alla områden täcker sina kostnader och investeringar samt belastar idag inte våra skattebetalare. För att ge ett exempel från dessa områden som Centerpartiet drivit, våra gästhamnar, där ett underskott på 2 miljoner vänds till ett överskott på 700 000 kr. En skillnad på nästan 3 miljoner.

Vilket i klartext även innebär att dom som nyttjar kommunala avgiftsbelagda tjänster kan ställa krav.

 • Centerpartiet har och kommer fortsättningsvis att se till att kommunens tekniska verksamhet inte belastar skattekollektivet mer än nödvändigt. I dag mellan 7–9% då det finns kommungemensamma angelägenheter att samfinansiera.
 • Centerpartiet vill bibehålla kostnadstäckningen av våra avgiftsbelagda tjänster.
 • Centerpartiet vill även se en långsiktig hållbar utveckling av alla avgiftsbelagda tjänster utanför skattekollektivets finansiering.

Investeringar i Energi

Centerpartiet vill se att kommunen undersöker möjligheten till ett kommunalt initiativ till en förstärkt energiförsörjning program för Sotenäs. Det innebär i en förlängning att Sotenäs blir mer eller mindre självförsörjande på el. Det ska i så fall innebära att både priser och tillgång på el säkerställs på en acceptabel nivå. Det skulle förutsätta att kommunen på sikt både kan producera, lagra och distribuera alt kvitta eller ta betalt för energi som sedan blev till gagn för kommuninnevånarna. Det kan vara svårt att få ett eget system att fungera till 100% i egen regi och av den anledningen föresätter vi att ett brett synsätt finns med olika samarbetspartners.

 • Denna undersökning skall påbörjas under nästa mandatperiod och innehålla:
 • Sol och vindkraft för eget bruk i kommunen.
 • Lagringskapacitet av el.
 • Skapa en självförsörjningsgrad upp mot 80–90%.
 • Lokal distribution i egen regi, samarbete alt. underleverantör.

Investeringar i digitaliseringen.

Som tidigare nämnts är det här en väsentlig fråga där vi måste frigöra personella resurser för andra uppgifter i samhället. Här spelar vidareutbildningen en väsentlig roll för att klara omställningen. Som tidigare nämnts är resursbristen redan synbar inom olika sektorer i samhället men ser vi till behovet av personal och den framtida utvecklingen av behovet så finns stora gap. Dessa kan inte bara lösas med högre löner utan även förändrade arbetssätt. Läkare måste få vara läkare, lärare måste få vara lärare, omsorgen måste få tillåtas att arbeta med omsorg av våra äldre. Som ett stöd i denna utveckling krävs investeringar i digitaliseringen.

Centerpartiet vill därför:

 • Se över var vi kan resursförstärka i framtiden via omställning av resurser.
 • Identifiera vilka digitala hjälpmedel som skulle kunna underlätta denna omställning. Både administrativa och hjälpmedel o produktionen.
 • Ta fram en bred implementeringsstrategi för att påvisa samhällsnyttan med ökad digitalisering.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.